فرایند تصمیم گیری مصرف کننده

0 Comments

فرایند تصمیم گیری مصرف کننده
زمانی که کالایی خریداری می شود مصرف کننده به طور معمول از فرآیند تصمیم گیری پیروی می کند که در ذیل بصورت مختصر به آن اشاره می شود:
– تشخیص مسئله
تشخیص مساله تفاوت میان حالت مطلوب و حالت موجود است که برای تقویت فرآیند تصمیم گیری کافی است. در حالت موجود شیوه ادراک فرد از احساسات و موقعیت فعلی او تعیین کننده است. حالت مطلوب شیوه ای است که فرد تمایل دارد آن طور احساس کند یا حالت فعلی او آن طور باشد. وظیفه بازاریابان در این مرحله آن است که مرحله نبود تعادل میان وضعیت مطلوب و وضعیت موجود مصرف کننده را شناسایی کند.
– جستجوی اطلاعات
بعد از شناخت مساله، مصرف کننده در جستجوی اطلاعات بر می آید. برای کسب اطلاعات مصرف کننده ممکن است به بررسی های درونی و بیرونی اقدام کند. بررسی درونی زمانی است که مصرف کننده برای خرید به تجربه های پیشین خود مراجعه می کند و بررسی بیرونی زمانی است که مصرف کننده از اطلاعات دیگران برای خرید استفاده می کند. (کاتلر، 1391 ، 228)
– ارزیابی گزینه ها
این مرحله زمانی است که مصرف کننده انتخاب های گوناگونی را بر اساس ویژگی های مختلف رتبه بندی و مقایسه می کند.

– تصمیم به خرید
در این مرحله مصرف کننده تصمیم به خرید می گیرد. این تصمیم ها گاهی بسیار آنی است و در آن مرحله ارزیابی گزینه ها حذف می شود. در این مرحله یکی از نکات اساسی قدرت و مهارت مدیریت در گفت و گو و خرید و فروش است. متقاعد کردن مشتریان از اهمیت زیادی برخوردار است. تا زمانی که عمل خرید صورت می گیرد، دو عامل اصلی وجود دارد که ممکن است بر تصمیم خرید فرد تاثیر بگذارد که عبارتند از : عقیده و نظر دیگران مانند دوستان و آشنایان و عامل دیگر خرید ناگهانی است.
– رفتار پس از خرید
مرحله نهایی در فرآیند خرید مصرف کننده رفتار پس از خرید است. در این زمان مصرف کننده خرید را ارزیابی می کند. این ارزیابی در واقع مقایسه میان آن چیزی است که مصرف کننده انتظار آن را دارد و آن چیزی که واقعا دریافت کرده است. اگر کالا یا خدمات، انتظارهای مصرف کننده را برآورد سازد، او از خرید خود راضی است در غیر اینصورت وی از خرید خود ناراضی خواهد شد. هنگامی که خرید یک کالا درگیری ذهنی بالایی را طلب می کند یا در نظر مردم بسیار مهم است و یا کالای خریداری شده قیمت بسیار بالایی دارد مصرف کنندگان در بیشتر موارد پس از از خرید دچار شک و تردید می شوند. این شک ناهماهنگی شناختی پس از خرید نامیده می شود. (کاتلر، 1391 ،232 )