آموزش-سریع

مفهوم رسانه اجتماعی

مفهوم رسانه اجتماعیاصطلاحی است که «اد بارت» استاد دانشگاه ام¬آی تی در اوایل دهه 1990 مطرح کرد و اشاره به نوعی از رسانه¬های اجتماعی و دانش دارد که از تعامل¬های مبتنی بر رایانه ناشی... متن کامل

By 92, ago
آموزش-سریع

مفهموم جوّ سازمانی

جوّ سازمانیماهیت محیط‌های اجتماعی کار در سازمان‌ها، از موضوع‌های مورد توجه علوم رفتاری و اجتماعی است. مطالعه زمینه‌های اجتماعی رفتار انسان، در دهه‌های 1920 و 1940، با تحقیقات «کرت... متن کامل

By 92, ago
آموزش-سریع

عوامل یا کار گزاران جامعه پذیری :فرآیند جامعه پذیری دارای جلوههای گوناگون است که در سراسر زندگی برفرد تاثیر می گذارد در این میان کار گزاران جامعه پذیری ،نهادها یا سایر زمینه های... متن کامل

By 92, ago