No category

مقاله درمورد دانلود وفاداری مشتری، وفاداری مشتریان، رگرسیون

امه ریزی و تمرکز 70/3 است که نشان دهنده حدود “زیاد” است. مقدار بدست آمده پراکندگی، یا میزان تغییرات پاسخهای داده شده را نسبت به میانگین (انحراف معیار) برابر 879/0 می باشد. با رده بندی... متن کامل

By admin3, ago
No category

مقاله درمورد دانلود وفاداری مشتری، وفاداری مشتریان، رگرسیون

ری وجود ندارد 0 ≤ β: Ho تاثیر مثبت و معناداری وجود دارد 0 β : 1H بر اساس مقادیر ستون B می‌توان معادله رگرسیون این فرضیه را به صورت زیر در نظر گرفت: x 463/0 + 873/1 = ŷ. در جدول فوق، ستون ضرایب... متن کامل

By admin3, ago
No category

مقاله درمورد دانلود رگرسیون، ضریب تعیین، وفاداری مشتریان

(عدم همبستگی بین خطاها) پذیرفته می‌شود و در غیر این صورت Ho رد می‌شود (همبستگی بین خطاها وجود دارد) (مؤمنی و فعال‌قیومی، 1391: 114- 115). از آنجایی که مقدار آماره d دوربین واتسون (578/1) در فاصله... متن کامل

By admin3, ago
No category

مقاله درمورد دانلود جمع آوری اطلاعات، وفاداری مشتری، روش پژوهش

های تحقیق پرداخته شده است و ابتدا به متغیر هوشمندی رقابتی پرداخته شده است و مفاهیم، تعاریف، نظریات، الگوها و مدل های موجود در این موضوع آورده شده است. در ادامه تحقیق به متغیر وابسته... متن کامل

By admin3, ago
No category

مقاله درمورد دانلود فراوانی تجمعی، جمع آوری اطلاعات، هوشمندی رقابتی

مرحله سوال گذر کرده باشد، آزمون فرضیه ها و فنون آماری آن به کار می رود. هر نوع تخمین یا آزمون فرض آماری با تعیین صحیح آماره پژوهش شروع می شود. سپس باید توزیع آماره مشخص شود. براساس... متن کامل

By admin3, ago
No category

مقاله درمورد دانلود وفاداری مشتری، وفاداری مشتریان، تصویر ذهنی

تجاری تفکری این چنین دارند: نسبت به برند متعهد هستند، به دادن پول بیشتر برای یک برند خاص نسبت به دیگر برندها تمایل دارند و مهمتر از همه برند مورد نظر را به دیگران توصیه می کنند. کلر(2003)... متن کامل

By admin3, ago
No category

مقاله درمورد دانلود هیئت مدیره، مجمع عمومی، قوانین و مقررات

تنظیم خلاصه صورت داراییها و بدهی های بانک هر شش ماه یکبار و تسلیم آن به بازرس (حسابرس قانونی) پیشنهاد اصلاح یا تغییر اساسنامه به مجمع عمومی فوق العاده بانک. اتخاذ تصمیم در مورد خرید... متن کامل

By admin3, ago
No category

مقاله درمورد دانلود هیئت مدیره، مجمع عمومی، قوانین و مقررات

موضوع فعالیت بانک عبارتند از: افتتاح و نگهداری حساب سپرده قرض الحسنه جاری، قرض الحسنه پس انداز، حسابهای سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت و بلندمدت و سایر حسابهای مشابه اعم از ریالی و... متن کامل

By admin3, ago
No category

مقاله درمورد دانلود بازاریابی، رضایت مشتری، وفاداری مشتری

می‌کرد. در حالی که تنها ۱۹ درصد از افراد گروه اول، به امتیاز کافی برای دریافت کارواش مجانی رسیدند، در گروه دوم این عدد به ۳۴ درصد می‌رسید. علاوه بر این، فاصله زمانی‌ای که مشتریان... متن کامل

By admin3, ago