پایان نامه ها

منبع مقاله با موضوع تعهد سازمانی، جامعه شناسی، عملکرد شغلی، انسجام گروهی

اعضای گروه تاکید دارد. مدیران ممتاز نسبت به کسانی که برای آنها کار می کنند ایثار نشان می دهند. این عمل به استفاده مدیر از شیوه صحیح رهبری به منظور کمک به افراد در حصول توفیق در انجام... متن کامل

By mitra4--javid, ago
پایان نامه ها

منبع مقاله با موضوع ارتباطات میان فردی، رادیو و تلویزیون، ارتباطات سازمانی، انواع ارتباطات

مورد نیاز گیرنده: برخی از افراد در تماسهای تلفنی و نامه نگاری توانمندترند و برخی دیگر در ارتباطات چهره به چهره.3- میزان و سرعت بازخورد مورد نیاز: پیامهای پیچیده و پیامهایی که نیازمند... متن کامل

By mitra4--javid, ago
پایان نامه ها

منبع مقاله با موضوع ارتباطات سازمانی، ساختار سازمانی، رادیو و تلویزیون، انتقال اطلاعات

مدیر سازمان براى مجموعه کارکنان، پیامهایى هستند که بیش از یک گیرنده دارند. گیرنده یا گیرندگان پس از دریافت پیام، استنباطى از آن دارند که باید با مقصود فرستنده آن یکى باشد. اگر مفهوم... متن کامل

By mitra4--javid, ago
پایان نامه ها

منبع مقاله با موضوع تعهد سازمانی، ارتباطات سازمانی، تعهد مستمر، انواع ارتباطات

است؟2. تعهد سازمانی معلمان مدارس شهر خنج به چه میزان است؟ 3. نوع تعهد سازمانی غالب در مدارس شهر خنج کدام است؟4. آیا رابطه معناداری بین انواع ارتباطات سازمانی و ابعاد تعهد سازمانی... متن کامل

By mitra4--javid, ago
پایان نامه ها

منبع مقاله با موضوع تعهد سازمانی، ارتباطات سازمانی، منابع انسانی، تعهد هنجاری

تعلق خاطر افزون تری برخوردار خواهند بود و این امر، باعث می گردد تا غیبت ها، کم کاری ها، تنش ها و … کاهش یابد (رنجبریان، 1375). مدیران نیز، باید بتوانند با استفاده از مشارکت کارکنان در... متن کامل

By mitra4--javid, ago