8  لیست همه پایان نامه های دانلودی(فایل متن کامل) رشته روانشناسی و علوم تربیتی  2-30-7 مسئولیت در قبال... متن کامل

8  لیست همه پایان نامه های دانلودی(فایل متن کامل) رشته روانشناسی و علوم تربیتی  2-30-7 مسئولیت در قبال... متن کامل

5جدول4-13: تی تک نمونه ای برای بررسی میزان تاثیر الگوی ارزشیابی کیفی توصیفی در بهبود فرایندهای ناظر به عمل یادگیری... متن کامل

5جدول4-13: تی تک نمونه ای برای بررسی میزان تاثیر الگوی ارزشیابی کیفی توصیفی در بهبود فرایندهای ناظر به عمل یادگیری... متن کامل

جدول 4-17- نتایج آزمون تی گروه‌های مستقل برای دو گرو مردان و زنان مدد جو 78جدول 4-18- نتایج آزمون تی گروه‌های مستقل برای دو گروه مردان و زنان عادی 79جدول 4-19- مقایسه ویژگی‌های شخصیتی در دو... متن کامل

جدول 4-17- نتایج آزمون تی گروه‌های مستقل برای دو گرو مردان و زنان مدد جو 78جدول 4-18- نتایج آزمون تی گروه‌های مستقل برای دو گروه مردان و زنان عادی 79جدول 4-19- مقایسه ویژگی‌های شخصیتی در دو... متن کامل

1 ـ سال 1268 هجری شمسی 41 ـ سال 1289 هجری شمسی 42 3 ـ سال 1290 هجری شمسی 42 4 ـ سال 1307 هجری شمسی 42 5 ـ سال 1308 هجری شمسی 42 6 ـ سال 1312 هجری شمسی 42 7 ـ سال 1317 هجری شمسی 43 8 ـ سال 1335 هجری شمسی 43 9 ـ سال 1337... متن کامل

1 ـ سال 1268 هجری شمسی 41 ـ سال 1289 هجری شمسی 42 3 ـ سال 1290 هجری شمسی 42 4 ـ سال 1307 هجری شمسی 42 5 ـ سال 1308 هجری شمسی 42 6 ـ سال 1312 هجری شمسی 42 7 ـ سال 1317 هجری شمسی 43 8 ـ سال 1335 هجری شمسی 43 9 ـ سال 1337... متن کامل