پایان نامه ها و مقالات

منبع تحقیق درباره سنجش از دور، تفرج گسترده، عرضه کننده

ی حیاتی و معروف.2- تفکیک فعالیت‌های همراه با تعارض انسانی از یکدیگر و جلوگیری از اثرات سوء آنها بر یکدیگر و به هستههای طبیعی از طریق ایجاد سپرهای ضربه‌گیر یا بافر.3- حفظ کیفیت طبیعی و... متن کامل

By mitra2--javid, ago
پایان نامه ها و مقالات

پایان نامه درمورد توزیع، تقاضای، بندرز، انبارهای

متغیرهای دوگان حاصل از حل زیر مسأله بندرز هستند، این مقادیر در محدودیتهای برش به عنوان مقدار ثابت در نظر گرفته میشوند. معادله (4-19) برشهای شدنی بودن هستند که در صورتی که زیر مسأله شدنی... متن کامل

By mitra2--javid, ago
پایان نامه ها و مقالات

منابع پایان نامه درباره داده ها و اطلاعات، شهروندان تهران، کاوش اطلاعات، درون داده

مقادیر صحیح کد منطقه و ناحیه در کلیه رکوردهای جدول کنترل می شد. لذا با انجام پرس جو60 های متعدد از طریق نرم افزار Sql 2008 دو فیلد جدید به انتهای جدول پیام اضافه و مقادیر کد منطقه و ناحیه... متن کامل

By mitra2--javid, ago
پایان نامه ها و مقالات

منابع پایان نامه درباره استاندارد CRISP-DM، شهروندان تهران، توسعه مدل

تقسیم می شوند. این پژوهش از آن جهت که سعی در توسعه ی دانش داده کاوی در مدیریت شهری دارد؛ تحقیق کاربردی محسوب می شود. بر اساس روش گردآوری داده ها تحقیقات علمی بر اساس روش گردآوری... متن کامل

By mitra2--javid, ago