پایان نامه حقوق

پایان نامه رشته حقوق درباره : تحریم های بین المللی

ت هر 60 روز یک بار رفتار عراق را نسبت به تبعیت از آتش بس بررسی و در خصوص لغو یا ادامه تحریم تصمیم گیری خواهد کرد. قطعنامه فوق احراز سه شرط را جهت لغو تحریم علیه عراق ضروری دانسته: شناسایی... متن کامل

By 90, ago