No category

مقاله رایگان درباره دانشجویان، برنامه های فرهنگی، فعالیت های فرهنگی

خودش با این جریانات فکری آگاهی پیدا کند. محقق لازم است موقعیت موضوع تحقیقش را نسبت به چهارچوب فکری شناخته شده به روشنی تعیین کند. (کیوی، 1385، 38) در این پژوهش نیز با مرور آثار و تحقیقات... متن کامل

By admin3, ago
No category

مقاله رایگان درباره برنامه ریزی، سیاست گذاری، چشم انداز

ترتیب داده می شود. بنابراین، و به سبب اهمیت چارچوب نظری در هر تحقیق سعی شده تا مهم‏ترین نظریه های ارائه شده در ارتباط با برنامه ریزی فرهنگی مورد بررسی قرار گیرد. 13-رویکردهای نظری در... متن کامل

By admin3, ago
No category

مقاله رایگان درباره برنامه ریزی، کارشناسان، فعالیت های فرهنگی

صرفا به خاطر خود فرهنگ و نه اهداف احزاب سیاسی و فلسفه های جزمی، به خصوص ملی گرایی تهاجمی فرهنگ منطقی فرهنگی است که به روی همه فرهنگ های دیگر باز است آنقدر اعتماد به نفس دارد که... متن کامل

By admin3, ago
No category

مقاله رایگان درباره برنامه ریزی، فعالیت های فرهنگی، دانشجویان

نگرش دانشجویان در خصوص عوامل مرتبط با تحصیل آن‏ها و فعالیت های فرهنگی و هنری که در داخل دانشگاه صورت می‏پذیرد باید مورد بررسی قرار گیرد. امروزه شرکت در فعالیت های فرهنگی و هنری در... متن کامل

By admin3, ago
No category

مقاله رایگان درباره فعالیت های فرهنگی، برنامه ریزی، دانشجویان

شده است. در طبقه بندی دیگری از همین سازمان (یونسکو) فعالیت های فرهنگی را این گونه می‏شمارد: کتابخانه، آموزش، موزه ها، امکانات فعالیت های فرهنگی، مراکز فرهنگی و امکانات و تسهیلات هر... متن کامل

By admin3, ago
No category

مقاله رایگان درباره فعالیت های فرهنگی، طبقه بندی، دانشجویان

ه شناسی، مفهومی فراگیراست که مجموعه نگرش ها، اعتقادات، آداب و رسوم، عرف ها، ارزش ها و اعمالی را توصیف می‏کند که در هر گروهی مشترک یا مطرح است. تعریف دوم از فرهنگ جهت گیری کارکردی تری... متن کامل

By admin3, ago
No category

مقاله رایگان درباره فعالیت های فرهنگی، دانشجویان، برنامه ریزی

فرهنگی باید شرایط مناسبی برای مشروعیت بخشیدن به فعالیت های فرهنگی و هنری (به عنوان فعالیت‏های غیر رسمی) که محل پرورش تجارب و ابتکارات است، فراهم آورد. 3-اهمیت و ضرورت تحقیق به دلیل... متن کامل

By admin3, ago
No category

مقاله رایگان درباره دانشجویان، فعالیت های فرهنگی، برنامه ریزی

دانشکده علوم انسانی و اج چکیده: امروزه جایگاه ویژه دانشگاه در توسعه و پیشرفت کشور با توجه به اهمیت فرهنگی و نقش انکارناپذیر فعالیت‏های فرهنگی و هنری به عنوان آموزش های غیر رسمی در... متن کامل

By admin3, ago
No category

پایان نامه با کلمات کلیدی انگیزش تحصیلی، دانش آموز، دانش آموزان

اثر پیلایی 908/0 3 33 9/108 0001/0 908/0 00/1 آزمون لامبدای ویلکز 092/0 3 33 9/108 0001/0 908/0 00/1 آزمون اثر هتلینگ 904/9 3 33 9/108 0001/0 908/0 00/1 آزمون بزرگترین ریشه روی 904/9 3 33 9/108 0001/0 908/0 00/1 همان طوری که در جدول 4ـ3ارائه... متن کامل

By admin3, ago
No category

پایان نامه با کلمات کلیدی هویت فردی، انگیزش تحصیلی، بهداشت روان

غیر سایکوتیک، در مراکز درمانی و سایر جوامع طراحی و تدوین کردند. فرم اصلی و اولیه این پرسشنامه مشتمل بر 60 سوال بوده است که متن سوالات درباره وضع سلامتی و ناراحتی‌های فرد و به طور کلی... متن کامل

By admin3, ago