پژوهش – آینده نگاری ترافیک کانتینری بنادرجنوبی ایرانی در افق ۱۴۰۴- قسمت ۲

تعیین تعداد تجهیزات عملیات کانتینری شامل گنتری کرین ها، ترانستینر ها وکشنده های مورد نیاز جهت پاسخگویی به تقاضای ترافیک کانتینری در سال ۱۴۰۴ .
تعیین میزان اراضی پشتیبانی مورد نیاز جهت پاسخگویی به تقاضای ترافیک کانتینری بندر شهید رجایی در سال ۱۴۰۴
تعیین تعداد اسکله های کانتینری مورد نیاز جهت پاسخگویی به تقاضای ترافیک کانتینری بندر شهید رجایی در سال ۱۴۰۴
۱-۵ فرضیات تحقیق
این مطالعه برای پاسخگوئی به فرضیاتی طراحی شده که در اینجا بعنوان فرضیات اصلی تحقیق شناسایی شده و هسته اصلی تحقیق نیز بمنظور پاسخگوئی به این فرضیه ها طراحی طراحی شده اند. فرضیه اصلی این تحقیق مستقیما به تعیین کمی حالتهای مختلف تقاضای ترافیک کانتینری بندر شهید رجایی در سال ۱۴۰۴ خواهد پرداخت. مهمترین فرضیاتی که در این تحقیق پرداخته خواهد شد عبارتند از:
فرضیه اصلی:
خدمات کانتینری قابل ارائه موجود در بندر شهید رجایی پاسخگوی حجم تقاضای ترافیک کانتینری آن بندر در سال ۱۴۰۴ نمی باشد.
فرضیات فرعی:
تعداد تجهیزات عملیات کانتینری شامل گنتری کرین ها، ترانستینرها و کشنده های مورد نیاز بندر شهید رجایی پاسخگوی تقاضاهای بالقوه ترافیک کانتینری در سال ۱۴۰۴ نمی باشد .
میزان اراضی پشتیبانی مورد نیاز بندر شهید رجایی پاسخگوی تقاضای ترافیک کانتینری در سال ۱۴۰۴ نمی باشد.
تعداد اسکله های کانتینری مورد نیاز بندر شهید رجایی پاسخگوی تقاضای ترافیک کانتینری در سال ۱۴۰۴ نمی باشد.
۱-۶ قلمرو زمانی و مکانی تحقیق
با توجه به هدف های بیان شده در این مطالعه، از میان بنادر جنوبی کشور، بنادری که به امر حمل و نقل کانتینری با ظرفیت بیش از یک میلیون تی ای یو اشتغال دارند، پرداخته خواهد شد. بنابراین این تحقیق به مورد کاوی مهم ترین ترمینال کانتینری ایران یعنی ترمینال کانتینری بندر شهید رجایی از سال ۱۳۹۰ لغایت ۱۴۰۴ خواهد پرداخت.
۱-۷ روش تحقیق
این تحقیق از نوع کاربردی بوده و بر مبنای مطالعات کتابخانه ای، بررسی اسناد و نیز مطالعات میدانی انجام می شود. با توجه به اینکه هدف این تحقیق آینده نگاری می باشد، از روش سناریو برای تجزیه و تحلیل دادهها و اطلاعات استفاده خواهد شد.
۱-۷-۱ روش گردآوری داده ها
در این تحقیق روندها و رویدادها از مطالعات کتابخانهای، بررسی اسناد، مدارک، کتابها، مقالات و جستجوی اینترنتی استخراج خواهند شد وآمار و داده های لازم نیز ازگزارش های منتشر شده از سازمان تجارت جهانی، بانک جهانی و سازمانهای توسعه بین المللی نظیر آنکتاد، اسکاپ و همچنین مرکز آمار ایران، بانک مرکزی، سازمان بنادر و دریانوردی ایران و شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی استخراج خواهند گردید.
۱-۷-۲ روش تحلیل داده ها
در تحلیل دادهها به وسیله متدولوژی سناریو، اطلاعات فنی عملیات کانتینری در حالتهای مختلف تقاضای های کانتینری بندر شهید رجایی محاسبه محاسبه خواهد گردید و در نهایت با رویکردی تطبیقی به بررسی وضعیتهای مختلف عملیات کانتینری بندر شهید رجایی در سال ۱۴۰۴ پرداخته خواهد شد که این محاسبات شامل تعیین ظرفیت تسهیلات بر مبنای مشخصات ابزارهای کنونی و روندهای تکنولوژی بوده وآنگاه برآوردهای مالی آنها را محاسبه خواهد گردید.
۱-۸ ساختارتحقیق
با توجه به هدف های پیش رو این تحقیق در چهار گام انجام میگردد:
– در گام اول، با استفاده از تحقیقات و پروژه های انجام شده توسط اسکاپ حجم ترافیک کانتینری جهان در سال ۲۰۲۵ بر اساس سناریو های تعریف شده محاسبه خواهند گردید.
– در گام دوم، با توجه به بررسی و مطالعه سهم عملکرد ترمینال کانتینری بندر شهید رجایی از حجم کانتینری جهان در سال های گذشته ، حجم ترافیک کانتینری آن بندر از حجم کانتینری جهان در سال ۱۴۰۴ بر اساس سناریو های تعریف شده محاسبه و تعیین خواهند گردید.
– در گام سوم، بر اساس حجم ترافیک کانتینری بندر شهید رجایی در سال ۱۴۰۴ تعداد تجهیزات و ظرفیت تسهیلات کانتینری مورد نظر این تحقیق بر اساس سناریو های تعریف شده محاسبه و با تعداد تجهیزات و ظرفیت تسهیلات موجود جهت ارزیابی در نحوه پاسخگویی آن بندر در سال ۱۴۰۴ مشخص خواهند گردید.
۱-۹ نوآوری تحقیق
مطالعات انجام شده عمدتا” در صدد بودهاند تا بر مبنای دادههای گذشته به پیش بینی حجم ترافیک کانتینری بپردازند، اما در این تحقیق در صدد آن هستیم تا بر مبنای اطلاعات گذشته، حال و با استفاده از روش سناریویی آیندههای ممکن ترافیک کانتینری را تصویرسازی نماییم که استفاده از این روش به نسبت سایر روشهای کارگرفته شده در تحقیقات پیشین بسیارمتفاوت است .
۱-۱۰ استفاده کنندگان نتایج تحقیق
مهمترین استفاده کنندگان از روش ها و مدل ارائه شده در این تحقیق عبارتند از مدیران ترمینالهای کانتینری، سازمان بنادر و دریانوردی ایران، وزارت راه و شهرسازی ایران، دانشجویان ، محققین و یا کاربرانی که به نحوی با امور مربوط به مدیریت منابع، لجستیک، مدیریت مالی حمل و نقل دریایی، بهرهوری درون ترمینالی و زنجیرههای تامین و توزیع کالا در ارتباط میباشند.
فصل دوم : پیشینه تحقیق
۲-۱ مقدمه
در این فصل به بررسی پیشینه تحقیق پرداخته خواهد شد. هدف اصلی از تدوین این فصل آشنا نمودن خواننده با تحقیقات انجام شده در حوزه های عملیاتی، لجستیک و مدیریتی ترمینالهای کا

برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.

نتینری است.
موضوع مورد نظر در کشورهای اروپایی به خصوص آنها که از مزیت نسبی حمل و نقل برخوردار بودهاند، کاملا” شناخته شده است، هر چند که تحقیقات گستردهای در مورد ترمینال کانتینری با استفاده از روشهای شبیهسازی و… صورت گرفته است، اما این پ‍‍ژوهش با رویکردی متفاوت (تحلیل سناریو) گامی تازه در نگرش به ترافیک کانتینری بندر شهید رجایی در سال ۱۴۰۴ بر خواهد داشت.
۲-۲ بررسی پیشینه تحقیق
در این پژوهش در ابتدا به صورت خلاصه به برخی از تحقیقات صورت گرفته در حوزه فعالیتهای عملیاتی مربوط به ترمینالهای کانتینری با استفاده از روش شبیهسازی پرداخته و سپس برخی از تحقیقات انجام شده در سیستمهای حمل و نقل به روش سناریو بیان خواهند شد .
۲-۲-۱ مطالعات انجام شده در زمینه عملیات ترمینال کانتینری با استفاده از روشهای مختلف
روشهای مختلفی برای بررسی کارآیی ترمینالهای کانتینری وجود دارد . Kozan (2000)، از یک مدل شبکهای برای تحلیل عملیات ترمینالهای کانتینری و حمل و نقل کانتینری استفاده کرد. Vis et al. (2003) به صورت جامع، مسایل متنوع تصمیمگیری در ترمینالهای کانتینری را بررسی کردند Steenken (2004) نیز عملیات و فرآیندهای لجستیکی مهم در ترمینالهای کانتینری را بررسی و طبقه بندی نمودند. Günther and Kim (2006) عملیات ترمینال های کانتینری را به صورت کلی بررسی و طبقه بندی کردند. Cullinane et al. (2006 )روشهای متداول بررسی کارآیی بنادر را با هم مقایسه کرده و از دادههای بنادر کانتینری بزرگ دنیا برای مطالعه، بررسی و تحلیل مسائل مربوطه استفاده کردند.
Gambardella (2001) مسئله استفاده بهینه از منابع و تجهیزات ترمینالهای کانتینری را بررسی کردند. آنها با استفاده از مدلسازی، حرکت جرثقیلهای ساحلی و محوطهای را نیز زمانبندی نمودند.
بهینهسازی عملیات در ترمینالهای کانتینری همواره از چالشهای پیشروی مدیران بنادر و ترمینال ها بوده است. Mutry (2005) با استفاده از روش تصمیمگیری کامپیوتری، بهینه سازی عملیات ترمینال کانتینری هنگ کنگ را بررسی کردند. هدف این محققین کاهش زمان انتظار کشتیها، زمان توقف کامیونها و نیز کاهش ترافیک در مسیرهای داخل ترمینال بود.