آینده نگاری ترافیک کانتینری بنادرجنوبی ایرانی در افق ۱۴۰۴- قسمت ۹

از ساده به پیچیده

از پیچیده به ساده

از کمی به کیفی

از کیفی به کمی

تفکر یک جهته

تفکر چندجهته

مسئله مداری فعال

چشم انداز پیش فعال

فرض های ضمنی چندگانه

فرض های ساده شفاف

مجموعه گزینه های محدود

طیفی از گزینه های باز

تفکر مدل از پیش تعیین شده

آگاهی نسبت به سیگنال های عدم اطمینان

۴-۴-۲ عناصر سناریو
سناریو دارای سه عنصر اصلی به شرح ذیل است (Finlay, 2000):
توصیف سناریو[۳۶]: شامل توضیحی کلی در مورد هدف و آینده سناریو است. این بخش شامل هر صحنه یا وضعیت با جزئیات بوده و ممکن است چند صفحه باشد.
متغیرهای سناریو[۳۷]: شامل روندها و رویدادهایی است که جهت های آینده را تعیین می کنند. این روندها بیشتر شامل روندهای کلان اقتصادی نظیر وضعیت تولید ناخالص داخلی و نرخ تورم است. روندها عمدتا تابع گذر زمان بوده و به کمک تحلیل سری های زمانی نیز قابل استخراج است و نتیجه روندسازی آن نیز به آینده دوربرد قابل تعمیم است. ولی رویدادها در یک برهه از زمان یک باره رخ می دهد. رویدادها بیشتر غیر قابل پیش بینی بوده و نتایج آینده را تا حد زیادی تحت تاثیر قرار می دهند.
زیر عنوانهای سناریو[۳۸]؛ زیر عنوان های سناریو، رویدادها و روندهای متفاوتی را در فضای بحث یا بخشی از فعالیتهای مرتبط با توسعه سناریو پوشش می دهد. این زیر عنوان ها را غالباً به عنوان “تم[۳۹] شناسائی کرده اند که محیطهای بیرونی و درونی متفاوتی از سناریو را پوشش می دهند.
۴-۴-۳ انسجام درونی سناریو[۴۰]
یک سناریو به روش معمول باید شامل داستانی باشد که زمان حال را همراه با زیربناهای منطقی به آینده نهایی مورد نظر[۴۱] توسعه میدهد. داستانی بودن و منطقی بودن به وضعیت نهایی مورد نظر اعتبار می بخشند و مهم تر اینکه از دلایل اصلی ایجاد سناریو حمایت می کنند(شکل ۴-۱). لازم است که هر منطق با وضعیت نهایی مورد نظر مورد بحث قرار گیرد تا به خوبی درک شود.
شکل ۴-۱: الگوی انسجام درونی سناریو (Bavarsad, 1997)