آینده نگاری ترافیک کانتینری بنادرجنوبی ایرانی در افق ۱۴۰۴- قسمت ۱۱

۵-۲-۲ پروژه RSPD
در سال ۲۰۰۷ نیز پروژهای تحت عنوان RSPD به منظور دستیابی به چشم انداز ترافیک کانتینری در سال ۲۰۱۵ با همکاری اسکاپ و موسسه دریانوردی کره جنوبی با هدف ایجاد زمینههای لازم برای برنامهریزی و تصمیمگیری دولتها عضو در موضوعات کشتیرانی و ادارات بنادر در کشورهای عضو صورت پذیرفت. در این مطالعه نیز فرضیات اقتصادی نظیر چگونگی روند رشد اقتصادی در جغرافیای کشورهای عضو اسکاپ، اندازه شناورها و تکنولوژی بنادر کانتینری ارزیابی گردید و در نتیجه تحقیقات این پروژه حجم تجارت کانتینری استخراج گردید که پایه و اساس این پروژه مطالعات مدل MPPM بود.
در این مطالعه در ابتدا رشد اقتصادی در حوزه های اصلی کشورهای عضو اسکاپ نظیر کشورهای جنوب آسیا، خاور میانه و شمال آفریقا، آمریکای شمالی، اروپا و آسیای مرکزی، شرق آسیا، جنوب صحرای آفریقا و آمریکای مرکزی حوزه کارائیب پیشبینی گردید و در نتیجه این مطالعات رشد اقتصادی کل کشورهای عضو حوزه تعیین گردید و پس از آن رابطه رشد اقتصادی به حجم تجارت کانتینری تعیین شد. به همین منظور در این پروژه به منظور تعیین رابطه مذکور توابع صادرات و واردات به گونهای مستقل برای هریک از کشورهای عضو حوزه اسکاپ تخمین زده شد و در مرحله بعد مطالعات توزیع جغرافیای حجم تجارت کانتینری نیز مورد بحث قرار گرفت(ESCAP, 2007)
نتایج پروژه RSPD در زیر به وسیله نمودارهای پیش بینی رشد GDP مناطق حوزه اسکاپ و پیش بینی حجم تجارت کانتینری جهان در سال های ۲۰۱۵- ۱۹۸۰ در شکل های ۵-۳ و ۵-۴ نشان داده شده است .
 
شکل ۵-۳: پیش بینی رشد GDP مناطق حوزه اسکاپ(ESCAP, 2007)
 
شکل ۵-۴: پیش بینی حجم تجارت کانتینری جهان از سال ۲۰۱۵- ۱۹۸۰(ESCAP, 2007)
۵-۲-۳ تعریف مدل عمومی تعیین کانتینری بندر شهید رجایی در افق ۱۴۰۴
حال به منظور پیشبینی حجم تجارت کانتینری کشور در سال ۱۴۰۴بر اساس مدل های به کار گرفته شده در مطالعات اخیر اسکاپ، مدل عمومی برآورد حجم تجارت کانتینری ایران در سال ۱۴۰۴ در دو فاز تعریف خواهد گردید که این مدل در ادامه به عنوان پایه و اساس اصلی تحقیق قرار خواهد گرفت. فازهای مدل مذکور عبارتند از:
فاز اول:
مرحله اول: بررسی و مطالعه اقتصاد جهانی در سال های گذشته
مرحله دوم: تعیین سیکل های تجاری اقتصاد جهان با توجه به نرخ رشد اقتصادی سال های گذشته و پیش بینی رشد اقتصادی جهان با توجه به سیکل های تجاری تعیین شده
مرحله سوم: بررسی و مطالعه نرخ رشد تجارت کانتینری جهان بر مبنای سیکل های تجاری اقتصادی تعیین شده و تعیین رابطه رشد اقتصادی و تجارت کانتینری
مرحله چهارم: پیش بینی تجارت کانتینری جهان بر اساس نتایج مرحله سوم در افق در نظر گرفته شده
فاز دوم:
مرحله اول: بررسی و مطالعه رشد اقتصادی ایران در سال های گذشته
مرحله دوم: بررسی و مطالعه تجارت کانتینری ایران از در سال های گذشته
مرحله سوم: تعیین سهم کانتینری ایران از تجارت کانتینری جهان بر اساس تعیین میانگین نسبت نرخ رشد تجارت کانتینری جهان بر نرخ رشد تجارت کانتینری ایران در سالهای مورد مطالعه
مرحله چهارم: پیشبینی تجارت کانتینری ایران بر مبنای نتایج مرحله سوم و مرحله چهارم فاز اول در افق در نظر گرفته شده
 
شکل ۵-۵: مدل تعیین حجم ترافیک کانتینری ایران و جهان
همانگونه که بیان شد، در همه مطالعات گذشته محققین ضمن بررسی و مطالعه روندگذشته وضعیت رشد اقتصاد جهان به پیشبینی رشد اقتصاد جهانی در سالهای آتی پرداختهاند- تا بتوانند رابطه رشد اقتصادی و تجارت کانتینری با توجه به مشتق بودن حمل و نقل از کلیت روندهای اقتصادی تعیین نمایند – در این تحقیق نیز به همین منظور داده های اقتصاد جهان را از سال ۱۹۵۰ تا ۲۰۱۰ بررسی گردید و مشاهده شد که اقتصاد جهان در سال های اخیر سیکلهای تجاری خاصی را در دوره های زمانی مشخص طی نموده است. در هر سیکل تجاری اقتصاد در وضعیتهای خاصی قرار دارد که این وضعیت را می توان در نقاط ماکزیمم، مینیمم و عطف مشخص کرده و آنها را مورد ارزیابی قرار داد.
بنابراین روند فعالیت های اقتصادی در هر کشور به صورت یکنواخت نمیباشد. در برخی سال ها فعالیت اقتصادی از رشد خیلی سریعی برخوردار است، در حالی که ممکن است در سال های دیگر در حال کاهش باشد. به عبارت دیگر اگر تولید ناخالص ملی را به عنوان شاخص فعالیت اقتصادی در نظر بگیریم، اگر چه ممکن است در بلند مدت روند فعالیت اقتصادی در حال افزایش باشد، اما در کوتاه مدت روند واقعی آن با نوسان همراه است. اقتصاددانان این نوسانات اقتصادی را دوران های تجاری می نامند (طی هر مرحله سینوسی نمودار مذکور یک سیکل نامیده میشود)، هر دوره تجاری از چهار مرحله، رونق، کسادی، بحران و شروع رونق تشکیل گردیده است، در حقیقت فاصله دو رونق متوالی را یک دوره تجاری گویند، همانگونه که در شکل ۵-۶ مشاهده میگردد اولا” رونق اقتصادی در هر دوره تجاری بالاتر از دوره های قبلی است ثانیا اگر چه روند کلی فعالیت اقتصادی در بلند مدت درحال افزایش است اما در کوتاه مدت روند واقعی با نوساناتی همراه است. بایستی توجه کنیم که : ۱- فاصله هر دوره تجاری با دوره تجاری بعدی ثابت نیست؛ ۲- برخی دوره های های تجاری ممکن است کوتاه و برخی طولانی تر باشد (فرجی، ۱۳۸۴).
به کمک ترسیم نمودار حاصل از داده های رشد اقتصادی در این مطالعه سیکلهای مورد نظر را تحت چهار سیکل تجاری به شرح ذیل تعیین کرده

این نوشته را هم بخوانید :   آینده نگاری ترافیک کانتینری بنادرجنوبی ایرانی در افق ۱۴۰۴- قسمت ۲۵

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  fotka.ir  مراجعه نمایید.

است : ۱- از سال ۱۹۷۴ تا ۱۹۸۲ (سیکل تجاری اول) ۲- از سال ۱۹۸۳- ۱۹۹۱ (سیکل تجاری دوم) ۳- از سال ۹۹۲-۱۹۹۸ (سیکل تجاری سوم) ۴-از سال ۱۹۹۹-۲۰۰۸(سیکل چهارم).
شکل ۵-۶: سیکل های تجاری اقتصاد (فرجی، ۱۳۸۴)
پس از بررسی سیکلهای تجاری فوق ، نرخ رشد اقتصادی در نقاط ماکزیمم، مینیمم و عطف تعیین گردید و با توجه به چهار سیکل اقتصادی در طی ۴۰ سال گذشته به بررسی و مقایسه نقاط در حالت های ماکزیمم، مینیمم و عطف پرداخته شد و نهایت سه نقطه تحت عنوان حالت های خوش بینانه، میانه و بد بینانه در هر سیکلهای اقتصادی برای هر دوره مشخص گردید و سپس با توجه به چهار دوره سیکل تجاری طی سالهای اخیر، نتیجتاً چهار نقطه را به عنوان میانگین وضعیت رونق، کسادی، بحران و شروع رونق جهت تعیین میانگین آنها در سه حالت خوش بینانه، میانه و بد بینانه در نظر گرفته شد (جدول ۵-۱).
جدول ۵-۱: حالت های رشد اقتصادی مبتنی بر سیکلهای اقتصادی

نام سناریو خوش بینانه میانه بدبینانه
رشد اقتصادی ۱۹۷۴-۱۹۸۲(سیکل اول)