پژوهش دانشگاهی – آینده نگاری ترافیک کانتینری بنادرجنوبی ایرانی در افق ۱۴۰۴- قسمت ۱۲

۸/۴ %

۳ %

۲ %

رشد اقتصادی ۱۹۸۳-۱۹۹۱(سیکل دوم)

۹/۴ %

۳/۳ %

۵ %

رشد اقتصادی ۱۹۹۲-۱۹۹۸(سیکل سوم)

۴/۳%

۹۷/۱ %

۸/۰ %

رشد اقتصادی ۱۹۹۹-۲۰۰۸(سیکل چهارم)

۴ %

۳ %

۱ %

میانگین رشد

۳/۴ %

۸/۲ %

۶۳/۰ %

منبع: استخراج شده بر مبنای اطلاعات بانک جهانی و آنکتاد
مطالعات گذشته نشان می دهد که حمل و نقل یک تقاضای مشتق است و فراز و فرود آن بطور کاملا و مستقیما به روندهای تولید جهانی وابسته است. بنابراین نرخ رشد تجارت دریایی(تجارت کانتینری) به عنوان تابعی از نرخ رشد اقتصاد جهانی همان سیکلی را طی می کند که رشد تولید ناخالص داخلی آن را طی خواهد کرد که ممکن است در کوتاه مدت تاخیراتی بین این دو روند وجود داشته باشد، ولی در مورد اینکه تجارت تابعی مستقیم از تولید است مسئله مبرهن و به کمک داده ها قابل رویت است(ESCAP, 2007)
بنابراین به منظور نشان دادن ارتباط این مقوله یعنی اینکه با رشد اقتصادی، حجم تجارت دریایی نیز رشد کرده و با افول آن این متغیر نیز افت میکند. به بررسی وضعیت تجارت کانتینری دنیا بر اساس سیکلهای تجاری تعیین شده در بالا پرداخته می شود و رشد تجارت کانتینری جهان را در نقاط ماکزیمم، مینیمم و عطف تعیین نموده و با مقایسه این نقاط در حالتهای ماکزیمم، مینیمم و عطف، نهایتا سه نقطه تحت حالتهای خوشبینانه، میانه و بدبینانه بر اساس هر سیکل اقتصادی برای هر دوره مشخص گردید و آنگاه با توجه به سیکل تجاری طی سالهای اخیر، نتیجتاً سه نقطه را به عنوان میانگین وضعیت کانتینری جهت تعیین میانگین آنها در سه حالت(سناریو) خوشبینانه، میانه و بد بینانه در نظر گرفته می شود و با محاسبه میانگین، این میانگینها در جدول ۵-۲ درج شده اند.
جدول۵-۲: سناریوهای رشد کانتینری میتنی بر سیکلهای اقتصادی

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  fotka.ir  مراجعه نمایید.

نام سناریو