آینده نگاری ترافیک کانتینری بنادرجنوبی ایرانی در افق ۱۴۰۴- قسمت ۲۵

ردیف

نام تجهیزات

تعداد( دستگاه)

۱

گنتری کرین

۱۸

۲

انواع ترانستینر

۵۱

۳

کشنده

۴۰

۴

ریچ استاکر

۵۰

۵

لیفتراک و تاپ لیفت

۱۲۴

۵-۴-۱ تحلیل ظرفیت
بیش از ۶۰ درصد کالاهای عمومی که به وسیله حمل و نقل دریایی جابجا می شوند، کانتینری هستند. تقریبا ۸۰ درصد تجارت دریایی مناطق صنعتی کانتینری است (کانتینریزاسیون بین الملل، ۲۰۰۴). در سال ۲۰۰۹ ترکیب ناوگان کانتینری از نظر تعداد ۹۱۱۴ فروند و از نظر ظرفیت ۱۴/۱میلیون TEU بود. در حال حاضر روندی به سوی هر چه بزرگتر شدن کشتی های کانتینری در حال جریان است.
یک اسکله کالای عمومی به زحمت در سال۱۳۰۰۰۰-۱۵۰۰۰۰ تن کالا را تخلیه می کند (بانک جهانی، ۲۰۰۱). در حالی که یک اسکله کانتینری که به ۴ گنتری کرین مجهز است در حال حاضر به طور متوسط می تواند در سال ۴۰۰-۸۰۰ هزار تی ای یو معادل ۴-۸ میلیون تن کالا را جابجا می کند. اسکله هایی که می خواهند کشتی های کانتینری نسل ششم و هفتم را سرویس دهند می بایست ظرفیت متوسط سالانه ۶۴۰ هزار تی ای یو داشته باشند. جرثقیل های جدید در بنادر مطرح نظیر سنگاپور و رتردام ظرفیت سالانه ای تا ۲۵۰ هزار حرکت[۵۳] دارند. که بسیار بیشتر از ظرفیت جرثقیل های اخیر در بندر شهید رجائی که سال های گذشته حداکثر بین ۱۲۰-[۵۴]۱۸۰ هزار حرکت بود، ظرفیت آنها ۵۰ درصد بیشتر است. با توجه به طول کشتی های جدید که در حدود ۲۸۰-۳۰۰ متر می باشد به اسکله هایی با بیش از طول کنونی ۴۰۰ متر و با آبخور ۵/۱۳-۵/۱۶ متر نیاز است.
اصلیترین مشخصات ترمینال های کانتینری بر مبنای سند اصلاح بنادر که توسط بانک جهانی در ۲۰۰۱ و مشاورین بندر هامبورگ (HPC) ارائه شده به شرح زیر است که در این مطالعه از اطلاعات مشاورین بندر هامبورگ (HPC) در محاسبه استفاده شده است:
الف- مبنای سند اصلاح بنادر که توسط بانک جهانی در ۲۰۰۱
اسکله با آبخور ۱۵-۱۸ متر.
بهرهوری هر گنتری کرین ۳۵-۴۵ حرکت در هر ساعت و ۲۲ ساعت کار روزانه و ۳۶۵ روز کار در هر سال (ظرفیت سالانه ۲۸۱-۳۶۱ هزار حرکت در سال).