آینده نگاری ترافیک کانتینری بنادرجنوبی ایرانی در افق ۱۴۰۴- قسمت ۲۶

زمان رفت و برگشت هر دستگاه تریلر کشنده ۳۰ دقیقه.
طول هر اسکله۳۰۰ تا ۳۲۰ متر.
ظرفیت سالانه هر اسکله حداقل ۸۰۰ هزار تی ای یو و عملیات بوسیله ۴-۵ گنتری کرین بر روی هر کشتی انجام شود.
به ازای هر کرین ۱۰۰۰-۲۰۰۰ هکتار انبار کانتینر چینی.
پنج دستگاه کرین برای هر کشتی با ظرفیت ۶۰۰۰ تی ای یو به بالا
ب – بر مبنای سند محاسبات مشاورین بندر هامبورگ (HPC ) برای کشتیهای نسل ششم و هفتم
اسکله هایی با آبخور ۱۵-۱۸ متر.
بهره وری هر گنتری کرین ۲۵ حرکت در هر ساعت
زمان رفت و برگشت هر دستگاه تریلر کشنده ۳۰ دقیقه.
طول هر اسکله ۴۰۰متر.
ظرفیت سالانه هر اسکله حداقل ۶۴۰ هزار تی ای یو و عملیات بوسیله ۴ گنتری کرین بر روی هر کشتی انجام شود.
به ازای هر کرین ۵ هکتار محوطه جهت کانتینر چینی.
۳۲۰۰۰ TEU ظرفیت هر هکتار از اراضی پشتیبانی
۵-۴-۱-۱ محاسبه ظرفیت مورد نیاز بر مبنای تقاضای بالقوه
تقاضای بالقوه کانتینری بندر شهید رجایی، در بخش ۵-۲-۳ (جدول ۵-۷) به کمک مدل تعریف شده محاسبه شده است. با در اختیار داشتن مقدار تقاضا و مشخصات تجهیزات در ترمینالهای کانتینری می توان به برآورد بخشی از تجهیزات اصلی بمنظور انجام عملیات کانتینری در بندر شهید رجایی با افق ۲۰۲۵ مبادرت نمود. محاسبات برای تقاضای مذکور در پنج حالت خوشبینانه، میانه- خوشبینانه، میانه،بدبینانه-میانه و بد بینانه به ترتیب برابر ۴۳۸۳۰۴۷۰، ۱۷۵۱۱۸۳۵، ۷۲۱۸۲۵۸، ۴۴۵۳۷۲۶ و ۳۰۶۲۲۷۷ TEU می باشد.
تعداد و ظرفیت اسکله
بنا بر پیشنهاد مشاورین بندر هامبورگ بر روی هر اسکله در آینده می بایست حداقل ۶۴۰ هزار TEU کانتینر تخلیه/بارگیری شود. بنابراین برای عبور هر ۶۴۰ هزار تی ای یو در سال به یک اسکله نیاز است و ظرفیت هر متر اسکله نیز ۱۶۰۰ TEU در سال می باشد و در این صورت است بندر در کارایی مناسبی قرار دارد (هر۴۰۰ متر یک اسکله در نظر گرفته می شود) همچنین بر روی هر کشتی پهلو گرفته در اسکله نیز باید ۴ گنتری کرین به طور همزمان عملیات تخلیه/بارگیری را انجام دهند. برای تخلیه و یا بارگیری کانتینر در حالت بدبینانه در سال ۱۴۰۴ یعنی ۳۰۶۲۲۷۷ از تقاضای بالقوه :
متراژ اسکله مورد نیاز برای حالت بدبینانه
۱۹۱۳٫۹۲۳۱۲۵= ۱۶۰۰ ÷۳۰۶۲۲۷۷
تعداد اسکله مورد نیاز برای حالت بدبینانه
۴۷۸۴۸۰۷۸۱۳= ۴۰۰ ÷ ۱۹۱۳٫۹۲۳۱۲۵
تعداد اسکله واحد صحیح بوده لذا به ۵ اسکله نیاز است.
متراژ اسکله مورد نیاز در حالت بد بینانه – میانه
۲۷۸۳٫۵۷۸۷۵= ۱۶۰۰ ÷ ۴۴۵۳۷۲۶
تعداد اسکله مورد نیاز در حالت بد بینانه – میانه
۶٫۹۵ =۴۰۰ × ۲۷۸۳٫۵۷۸۷۵
تعداد اسکله واحد صحیح بوده لذا تعداد به ۷ اسکله نیاز است.
حال اگر تقاضای بالقوه درهر کدام از پنچ حالت بدست آمده در افق طرح را بر ظرفیت ۳۲۰۰۰ TEU در هر هکتار تقسیم نماییم، اراضی پسکرانه لازم در سناریو های خوشبینانه، میانه- خوشبینانه، میانه،بدبینانه-میانه و بد بینانه به ترتیب برابر ۱۳۷۰، ۵۴۸، ۲۲۶، ۱۴۰ و ۹۶ هکتارخواهد شد .
نتایج محاسبات بقیه حالت ها در جدول شماره ۵-۹ آورده شده است.
حال فرض کنیم که همه کشتی های آینده دارای ظرفیت ۸۰۰۰ TEU بوده و ۴ دستگاه گنتری کرین نیز بر روی کشتی عملیات تخلیه/بارگیری را انجام می دهند (بر مبنای پیشنهادHPC ). بنابراین در هر ساعت تعداد:
کل عملیات تخلیه/بارگیری در هر ساعت بر روی هر کشتی
(حرکت) ۱۰۰ =۴ × ۲۵
ساعت کار روزانه هر دستگاه کرین نیز ۲۲ ساعت می باشد که مجموعا در هر روز ۲۲۰۰ حرکت توسط مجموع کرین ها بر روی هر کشتی انجام می شود. این تعداد حرکت می تواند حداقل منجر به تخلیه/بارگیری ۲۲۰۰ TEU (در صورتی که کشتی کلا حامل کانتینرهای ۲۰ فوتی باشد) و حداکثرTEU 4400 (در صورتی که کشتی کلا حامل کانتینرهای ۴۰ فوتی باشد) در هر روز کاری شود. به طور متوسط برای هر کشتی ۴ ساعت عملیات پهلوگیری و باز کردن کشتی نیز در نظر گرفته می شود (۲ ساعت بستن و ۲ ساعت باز کردن) (بانک جهانی، ۲۰۰۱). بنابراین اگر کشتی به طور کامل حامل کانتینرهای ۲۰ فوتی باشد برای انجام عملیات یک کشتی با ظرفیت ۸۰۰۰ TEU به :
زمان (ساعت) مورد نیاز عملیات هر کشتی(حامل ۲۰ فوتی)
(روز با ۲۲ ساعت کار) ۶/۳= ۲۲۰۰÷۸۰۰۰
(ساعت تخلیه و بارگیری) ۸۰= ۲۲×۶/۳
(زمان مورد نیاز عملیات هر کشت)۸۴ = ۸۰ + ۴
زمان (ساعت) مورد نیاز برای عملیات هر کشتی(حامل ۴۰ فوتی)

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت azarim.ir مراجعه نمایید.