آینده نگاری ترافیک کانتینری بنادرجنوبی ایرانی در افق ۱۴۰۴- قسمت ۲۷

(ساعت)۴۴= ۴ + ۴۰ = ۴۴۰۰÷۸۰۰۰
کل زمانی که هر اسکله در اختیار دارد نیز برابر:
کل زمان سالانه در اختیار هر اسکله
۸۰۳۰ = ۳۶۵(روز کاری) × ۲۲(ساعت کار روزانه)
بنابراین ظرفیت هر اسکله تابعی از تعداد کرین و نوع کانتینری است که در آن تخلیه/بارگیری می شود.
ظرفیت سالانه هر اسکله:
تعداد کشتی که در اسکله بر روی آنها عملیات انجام می شود (حامل ۲۰ فوتی)
۵/۹۵= ۸۴÷۸۰۳۰
تعداد کشتی که در اسکله بر روی آنها عملیات انجام می شود(حامل ۴۰ فوتی)
۵/۱۸۲= ۴۴÷۸۰۳۰
بر این مبنا ظرفیت سالانه هر اسکله به شرح زیر است:
حداقل ظرفیت هر اسکلهTEU
۷۶۴۰۰۰ = ۸۰۰۰(ظرفیت کشتی) × ۵/۹۵(تعداد کشتی)
حداکثر ظرفیت هر اسکلهTEU
۱۴۶۰۰۰۰ = ۸۰۰۰ × ۵/۱۸۲
اما در عمل مقدار ظرفیت بدست آمده تفاوت هایی را با ارقام محاسبه شده دارد. زیرا اولا نه همه کشتیهای ورودی به اسکله ۸۰۰۰ تی ای یو ظرفیت دارند و نه اینکه همه کانتینرهای آنها فقط ۲۰ یا ۴۰ فوتی است و نه اینکه همه کانتینرهای خود را در یک بندر و در یک اسکله تخلیه/بارگیری می کنند. در این محاسبه مدت زمان ۴ ساعت عملیات دریایی هر کشتی نیز بر روی ۸۰۰۰ تی ای یو سر شکن می شود، در حالی که عملا ۴ ساعت زمان بر روی کشتیهایی با ظرفیت کمتر و عملیات تخلیه/بارگیری بخشی از کانتینرهای کشتی صورت می گیرد. (جدول ۵-۹) تعداد اسکله مورد نیاز را نشان می دهد. ولی به نظر می رسد بنادر آینده با توجه به سلسله مراتب بندری به سمت دست یابی به اسکله هایی با چنین ظرفیتهایی پیش می روند.
ظرفیت گنتری کرین
حالت اول :
در ابتدا ظرفیت یک دستگاه گنتری کرین بدون توجه به کانتینرهای ۲۰ و ۴۰ فوت مورد محاسبه قرار می گیرد. با توجه به اینکه در مبنای محاسبه بر اساس اطلاعات از مشاورین بندر هامبورگ برای هر اسکله ۴ گنتری کربن در نظر گرفته شده است، بنابراین بر اساس تعداد اسکله ها بدست آمده در بالا می توان تعداد گنتری در تمامی حالت ها را محاسبه نمود .
تعداد گنتری در حالت بد بینانه در سال ۱۴۰۴ :
دستگاه کنتری
۲۰ =۴×۵ =۴× تعداد اسکله
تعداد گنتری در حالت بد بینانه – میانه:
۲۸ = ۴× ۷
و بقیه محاسبات در جدول شماره ۹-۵ آورده شده است.
حالت دوم :
در ابتدا ظرفیت یک دستگاه گنتری کرین مورد محاسبه قرار می گیرد؛ ظرفیت هر دستگاه گنتری کرین در سال تابعی از مدت زمان کار (ساعت) و تعداد حرکتی[۵۵] (جابجایی هر جعبه) است که می تواند در هر ساعت کاری انجام دهد. در هر روز نیز مدت زمان دو ساعت برای تعمیر و نگهداری و تعویض اپراتورها در نظر گرفته می شود (نرم بندر شهید رجایی). بنابراین هر دستگاه در هر سال حداکثر ۳۶۵ روز ۲۲ ساعته را در اختیار دارد. از سویی نیز جرثقیلهای آینده باید در هر ساعت ۲۵ حرکت را انجام دهند.
تعداد جابجایی در هر ساعت × تعداد ساعات کاری در هر روز × تعداد روز کاری در هر سال= ظرفیت یک دستگاه گنتری کرین
بنابراین:
۲۰۰۷۵۰= ۲۵(حرکت)×۲۲(ساعت کار روزانه)×۳۶۵(روزکاری در سال) = ظرفیت سالانه یک گنتری کرین
در نتیجه هر دستگاه گنتری کرین بطور متوسط در هر سال ۲۰۰۷۵۰ حرکت را انجام می دهد. اگر عملیات فقط بر روی کانتینرهای ۲۰ فوتی انجام شود نتیجتا برای عملیات ۳۰۶۲۲۷۷ میلیون TEU به؛
تعداد کرین مورد نیاز برای عبور حالت بدبینانه تقاضای بالقوه
۲/۱۵= ۲۰۰۷۵۰ ÷ ۳۰۶۲۲۷۷
تعداد دستگاه گنتری کرین واحد صحیح بوده و ۱۶ گنتری کرین بمعنی ۱۶ دستگاه گنتری کرین مورد نیاز می باشد. برای عبور ۷۲۱۸۲۸۵ میلیون در حالت میانه از تقاضای بالقوه به؛
تعداد کرین مورد نیاز برای حالت میانه تقاضای بالقوه
۹/۳۵= ۲۰۰۷۵۰÷ ۷۲۱۸۲۸۵
تعداد دستگاه گنتری کرین واحد صحیح بوده و ۳۶ گنتری کرین بمعنی ۳۶ دستگاه گنتری کرین مورد نیاز می باشد.
تعداد کرین مورد نیاز برای سایرحالت در جدول ۵-۹ آورده شده است .

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  pipaf.ir  مراجعه نمایید.