آینده نگاری ترافیک کانتینری بنادرجنوبی ایرانی در افق ۱۴۰۴- قسمت ۲۸

اگر ۲۰۰۷۵۰ حرکت سالانه هر دستگاه بر روی کانتینرهای ۴۰ فوتی صورت گیرد ظرفیت هر گنتری کرین دو برابر یعنی معادل ۴۰۱۵۰۰ TEU می باشد. لذا در صورت وجود کانتینرهای ۴۰ فوتی تعداد دستگاه مورد نیاز برای هر بخش تقاضای بالقوه به نصف می رسد.
توضیح: اگر کلیه کانتینرها ۲۰ فوتی باشند در هر حرکت ظرفیت گنتری کرین معادل یک TEU خواهد بود در حالی که اگر کانتینرها ۴۰ فوتی باشند در هر حرکت ظرفیت کرین ۲ TEU بوده و ظرفیت هر گنتری کرین در هر سال برابر ۴۰۱۵۰۰ TEU خواهد بود(جدول ۸-۴).
ترانستینر
ترانستینرها برای کانتینرچینی در محوطه ها مورد استفاده قرار می گیرند. ترانستینرها بمنظور اشغال فضای کمتر توسط کانتینرها آنها را بر روی هم می چینند ( ۳ تا ۵ کانتینر بر مبنای نوع ترانستینر و آسفالت کف محوطه بر روی هم چیده می شود-در بندر شهید رجایی استاندارد ۳ کانتینر می باشد). بطور متوسط به ازای هر گنتری کرین سه دستگاه ترانستینر در نظر گرفته می شود (UNCTAD,2000). بنابراین برای حالت بدبینانه تقاضای بالقوه در حالت بدبینانه در حالت اول که ۲۰ دستگاه گنتری کرین بود، ۶۰ دستگاه ترانستینر و درحالت دوم بر مبنای نوع کانتینرهای ۲۰ یا ۴۰ فوتی به ترتیب ۴۸ و ۲۴ دستگاه ترانستینر مورد نیاز است.
جدول ۵-۹: برآورد تعداد تجهیزات و تسهیلات ترمینال کانتینری شهید رجائی در سال ۱۴۰۴

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  jemo.ir  مراجعه نمایید.

خوشبینانه میانه-خوشبینانه میانه میانه-بدبینانه حالت بدبینانه تجهیزات
۲۷۲ ۱۰۸ ۴۴ ۲۸ ۲۰ ۲۰ و ۴۰ گنتری کرین
۲۱۹ ۸۸ ۳۶ ۲۲ ۱۶ ۲۰ فوتی
۱۱۰ ۴۴ ۱۸ ۱۱ ۸