مقاله – آینده نگاری ترافیک کانتینری بنادرجنوبی ایرانی در افق ۱۴۰۴- قسمت ۳۱

کشنده ها
کانتینرهایی که توسط گنتری کرینها از انبار کشتیها تخلیه می شوند بر روی کفی هایی گذاشته می شوند که در زیر خرپاهای جراثقیل قرار دارند و بوسیله دستگاه کشنده (تریلر) به محوطه برده شده و توسط ترانستینرها بر روی یکدیگر چیده می شوند. بر مبنای پیشنهاد بانک جهانی در آینده زمان برگشت هر کشنده نباید بیش از ۳۰ دقیقه باشد. بنابراین به ازای هر دستگاه گنتری کرین به تعدادی کشنده نیاز است. هر گنتری کرین که در هر ساعت ۲۵ جعبه را جابجا می کند می تواند در هر ۴/۲ دقیقه یک جعبه (۲۰ یا ۴۰ فوتی) را روی کفی بگذارد. اگر کانتینرها همه ۲۰ فوتی باشند بعد از ۸/۴ دقیقه کشنده از اسکله به سمت محوطه حرکت می کند و اگر کانتینرها ۴۰ فوتی باشند پس از ۴/۲ دقیقه کشنده اسکله را به سمت محوطه ترک می کند. در صورتی که هر کشنده بعد از ۳۰ دقیقه باز گردد و کانتینرها همه ۴۰ فوتی باشند به ۶ دستگاه کشنده به ازای هر یک ساعت کار گنتری کرین نیاز است (کشنده نخست در دقیقه ۲/۳۱ باز می گردد) در صورتی که کانتینرها همه ۲۰ فوتی باشند به ۱۲دستگاه کشنده به ازای هر یک ساعت کار گنتری کرین نیاز است (شکل ۵-۱۳).
حالت اول :
تعداد کشنده مورد نیاز(عملیات کانتینری ۲۰و ۴۰ فوتی) در سناریوی بدبینانه تقاضا
۲۴۰ = ۱۲(تعداد کشنده) ×۲۰(تعداد گنتری کرین)
حالت دوم :
تعداد کشنده مورد نیاز(عملیات کانتینری ۴۰ فوتی)، بدبینانه تقاضا
۴۸ = ۶(تعداد کشنده) × ۸(تعداد گنتری کرین)
تعداد کشنده مورد نیاز(عملیات کانتینری ۲۰ فوتی)، بدبینانه تقاضا
۱۹۲ = ۱۲(تعداد کشنده) ×۱۶(تعداد گنتری کرین)
تعداد کشنده مورد نیاز به ازای هر بخش تقاضای بالقوه در جدول شماره ۵-۹ آمده است.
از مقایسه حالت های محاسبه تخمین تعداد تجهیزات فوق الذکر در جدول ۵-۹ اختلافات مشاهده شده در حالت های محاسبه روش اول و دوم به کارایی و استفاده بهینه از تجهیزات بر می گردد که این عامل در عملکرد کانتینری بنادر نکته بسیار قابل توجهی بوده و برنامه ریزان بندری همیشه باید به این موضوع با دقت نظر بیشتر توجه نمایند. بنابراین در این مطالعه روش اول را در ادامه مطالعه لحاظ خواهد شد.
شکل ۵-۱۳ : تعداد کشنده مورد نیاز برای عملیات ۴۰ فوتی
۵-۵ تم اقتصادی
ایران به عنوان یک کشور تولید کننده نفت و یک عضو اصلی اوپک مطرح است. همانگونه که بیان شد اقتصاد کشور تقریبا بر پایه منابع طبیعی (عمدتا نفت) استوار است و بنابراین هر نوسانی در قیمت نفت برنامه های توسعه کشور را با نوساناتی مواجه خواهد نمود. از مجموع کل تولید ناخالص داخلی کشور نیز سهم نفت از دیر باز غالب بوده است بطوریکه در حدود ۱۲ درصد کل تولید ناخالص داخلی کشور را نفت تشکیل می داده است.
به طور کلی مشکلات اقتصادی کشور را می توان در پنج حوزه عمده ذیل قابل بررسی و تحلیل قرار داد:
 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  jemo.ir  مراجعه نمایید.