آینده و روشهای به کارگیری مدیریت کیفیت فراگیر در آموزش:

آمریکا شبکه ای از افراد مشتاق و علاقمند به مدیریت کیفیت فراگیر در آموزش را تاسیس کرده است که علاقمندان و پیشگامان این نهضت در راه تحقق و ترویج این فرهنگ کمک شایانی ارائه می کند.مواردی را که می توان در فرآیند اجرایی مدیریت کیفیت فراگیر در کلاس مورد استفاده قرار داد به شرح زیر است.این نکات از اصول پیشنهادی دمینگ الهام گرفته شده اند:

  • دانشجویان به عنوان همکار در فرایند آموزش و یادگیری مشارکت داده شوند.
  • استاد و دانشجویان باید در شروع هر نیمسال تحصیلی در حصول اهداف و مقاصد مورد نظر به مباحثه و تبادل نظر پرداخته و ویژگی های یک آموزش خوب و انتظارات مورد نظر از فرآیند یک یادگیری مطلوب را بررسی کنند.

تحقیقات هریس.جان دبلیو [1]و باکت.جی مارک,[2]نشان می دهد که شخص در سیستم رشد می کند و ارتقا می یابد.فرآیند آموزش دانشجو نیز چنین است,اما در این سیر صعودی به نقطه ای می رسد که دیگر علاقه ای برای یادگیری موضوعات ویزه و تخصصی نشان نمی دهد.اینجاست که مهم ترین نقش و وظیفه ی مدرس  یعنی برنامه ریزی در جلب مشارکت دانشجو در تداوم انگیزه برای یادگیری مشخص می شود.در واقع,افراد ذاتا علاقمند به یادگیری مطالبی هستند که احساس می کنند دانستن آنها لازم است.لذا یکی از روش های جلب مشارکت افراد می تواند در تلفیق ارائه مطالب با گزینه های واقعی و مطالعه موردی روی این گزینه ها باشد.

 

برای نیل به این مقصود باید به دو جنبه زیر توجه کافی شود:

  • ارائه و اجرای TQM به عنوان یک واحد درسی
  • به کار گیری مبانی مدیریت کیفیت فراگیر برای تدریس یا تحقیق سایر دروس

1.Hrys.Jan.W

2.Mark Bagt.J