آینده پژوهی بازتاب جابجایی قدرت در سوریه بر ژئوپلیتیک شیعه و منافع ملی ایران۹۱- قسمت ۲

آینده پژوهی بازتاب جابجایی قدرت در سوریه بر ژئوپلیتیک شیعه و منافع ملی ایران۹۱- قسمت ۲

نظر استاد راهنما برای چاپ در پژوهشنامه دانشکده مناسب است _ مناسب نیست تاریخ و امضاء

 

جهت دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت jemo.ir مراجعه نمایید.

 

 

فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول :کلیات طرح ……………………………………………………………………………………………….۱
مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………..۲
۱-بیان مسئله ………………………………………………………………………………………………………………………۳
۲-اهداف تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………۹
۳-اهمیت موضوع تحقیق و انگیزه انتخاب آن …………………………………………………………………………۹
۴-سوالات و فرضیه های تحقیق …………………………………………………………………………………………..۹
۵-مدل تحقیق (سازماندهی پژوهش) …………………………………………………………………………………..۱۰
۶-متغیرها و واژه های کلیدی ……………………………………………………………………………………………..۱۱
۷-روش تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………۲۰
۸-قلمرو تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………..۲۱
۹-جامعه و حجم نمونه ……………………………………………………………………………………………………..۲۱
۱۰-محدودیت ها و مشکلات تحقیق …………………………………………………………………………………..۲۱
فصل دوم: مطالعات نظری …………………………………………………………………………………………۲۲
مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………۲۳
۱-فرایند تکوین ژئوپلتیک شیعه و نقش آن در معادلات قدرت منطقه ای و بین المللی ………………۲۳
۱-۱-موقعیت ژئوپلتیک خاورمیانه ………………………………………………………………………………………۲۳
۱-۱-۱-محدوده جغرافیایی ………………………………………………………………………………………………..۲۳
۲-۱-۱-اهمیت تاریخی و مذهبی ………………………………………………………………………………………..۲۴
۳-۱-۱-اهمیت اقتصادی ……………………………………………………………………………………………………۲۴
عکس مرتبط با اقتصاد
۴-۱-۱-اهمیت استراتژیک و نظامی …………………………………………………………………………………….۲۶
۲-۱-سیاست آمریکا در مقابله با توسعه کمونسیم ………………………………………………………………….۲۸
۳-۱-ضرورت مقابله با اسلام گرایی (بنیادگرایی اسلامی) ………………………………………………………۳۲
۴-۱-طرح خاورمیانه بزرگ ………………………………………………………………………………………………..۴۰
۵-۱-دکترین بوش اول، دکترین کلینتون و دکترین بوش دوم ………………………………………………….۴۷
۱-۵-۱-دکترین بوش (بوش اول) ……………………………………………………………………………………….۴۷
۲-۵-۱-دکترین کلینتون ……………………………………………………………………………………………………..۴۸
۳-۵-۱-دکترین جورج دبلیوبوش (بوش دوم) ………………………………………………………………………۴۹
۶-۱-شکل گیری هلال شیعی …………………………………………………………………………………………….۵۰
۱-۶-۱-اختلافات مرزی و سرزمینی ……………………………………………………………………………………۵۱
۲-۶-۱-اختلافات قومی و مذهبی ……………………………………………………………………………………….۵۱
۳-۶-۱-کشف و استخراج نقت ………………………………………………………………………………………….۵۲
۴-۶-۱-تعارضات ایدئولوژیکی ………………………………………………………………………………………….۵۳
فصل سوم : روش شناسائی تحقیق ……………………………………………………………………………..۶۲
مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………..۶۳
۱-روش تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………۶۳
۲-جامعه آماری ………………………………………………………………………………………………………………..۶۳
۳-حجم نمونه و روش اندازه گیری …………………………………………………………………………………….۶۳
۴-ابزار جمع آوری اطلاعات ………………………………………………………………………………………………۶۳
۵-روش تجزیه و تحلیل داده ها ………………………………………………………………………………………….۶۳
فصل چهارم: تبیین نظام بین الملل پس از فروپاشی کمونیسم و پایان جنگ سرد ………………..۶۴
مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………۶۵
۱-استقرار نظام دوقطبی ……………………………………………………………………………………………………..۶۵
۱-۱-خاورمیانه و نظام دوقطبی …………………………………………………………………………………………..۶۹
۲-۱-فروپاشی کمونیسم …………………………………………………………………………………………………….۷۳
۳-۱-پایان جنگ سرد ………………………………………………………………………………………………………..۷۵
۲-فناوری های نوین ارتباطی و اطلاعاتی و تاثیر آن در فروپاشی نظام دوقطبی و پایان جنگ سرد..۷۷
۱-۲-تاثیر فروپاشی کمونیسم در خاورمیانه …………………………………………………………………………..۷۸
۲-۲-استقرار نظم نوین بین الملل ………………………………………………………………………………………..۷۹
۳-۲-ویژگی های نظام بین الملل پس از جنگ سرد ………………………………………………………………۷۹
۴-۲-کشورهای کوچک پس از جنگ سرد …………………………………………………………………………..۸۲
۵-۲-نهادهای بین المللی ……………………………………………………………………………………………………۸۷
۶-۲-ساختار نظام بین الملل ……………………………………………………………………………………………….۸۹
۷-۲-پویش قدرت ……………………………………………………………………………………………………………۸۹
۸-۲-جایگاه خاورمیانه در نظام نوین بین الملل …………………………………………………………………….۹۵
فصل پنجم : تاثیرپذیری و تاثیرگذاری واحدهای سیاسی / کشورهای متشکله ژئوپلتیک شیعه در نسبت با منابع ملی آنان ……………………………………………………………………………………………..۹۸
مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………۹۹
۱-جمهوری اسلامی ایران و منافع ملی و اهدا ایدئولوژیک (تقدم و تاخر یکی بر دیگری) ………….۹۹
۱-۱-ژئوپلیتیک و سیاست خارجی ایران ……………………………………………………………………………۱۰۱
۲-۱-لبنان و منافع ملی و اهداف ایدئولوژیک ……………………………………………………………………..۱۱۲
۳-۱-سوریه، منافع ملی و اهداف ایدئولوژیک …………………………………………………………………….۱۱۴
۴-۱-عراق و منافع ملی و اهداف ایدئولوژیک …………………………………………………………………….۱۱۸
فصل ششم : تجزیه و تحلیل تحولات خاورمیانه / بهارعربی، بویژه سوریه و تاثیر آن به ژئوپلیتیک شیعه و منافع ملی ایران …………………………………………………………………………….۱۲۱
مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………….۱۲۲
۱-تحولات خاورمیانه / بهار عربی …………………………………………………………………………………….۱۲۳
۱-۱-کالبد شکافی تحولات خاورمیانه ……………………………………………………………………………….۱۲۳
۲-۱-ویژگی های جنبش دموکراسی خواهی اعراب …………………………………………………………….۱۲۴
۳-۱-انقلاب ارتباطات و گسترش شبکه های اجتماعی و تاثیر آنها در شکل گیری تحولات منطقه خاورمیانه ……………………………………………………………………………………………………………………….۱۲۴
 تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
۴-۱-نقش قدرت های بزرگ در شکل گیری تحولات خاورمیانه ………………………………………….۱۲۶

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*