زمانی که ماهیت مسائل مشخص می گردند، وی بر سر این مساله بحث می کند که توصیف سطوح مناسب تجزیه وتحلیل لازم است(نهادی، سازمانی وفردی) و فقط پس از آن است که مدیران می توانند به شکل تاثیرگذاری عملکرد اجتماعی مشترک را موردتجزیه وتحلیل و ارزیابی قرار دهند. از زمان آخرین مطالعات صورت گرفته تئوری گروگذار بویژه ازلحاظ بعد ابزاری به سمت مرحله اصلی ازپژوهش مسئولیت پذیری اجتماعی حرکت کرده است( لی،۲۰۰۸).همچنین پژوهشگران تاثیر مسئولیت پذیری اجتماعی را برروی عملکرد مالی شرکت وقابلیت رقابت آن کشف می کنند(به عنوان مثال؛ برمن۵۸ و دیگران ۱۹۹۹ ؛ برامر و میلینگتون۵۹ ۲۰۰۸)
می توانیم دربررسی مفهومی مسئولیت پذیری اجتماعی پی به این مطلب ببریم که تمرکزمطالعات مسئولیت پذیری اجتماعی ازجهت اصول اخلاقی به سمت جهت گیری عملکرد تغییریافته وسطح تجزیه وتحلیل ازسطح کلان اجتماعی به سطح سازمانی تغییرکرده است. به علاوه رابطه بین مسئولیت پذیری اجتماعی وعملکرد مشترک مالی درطول زمان ازحالت انحصاری یابدون بحث به ارتباط محکم با محققان مسئولیت پذیری اجتماعی تغییریافته است.وگل۶۰ در سال ۲۰۰۵ این مساله رابیان کرد که طی سالهای اخیردانش مسئولیت پذیری اجتماعی ارتباط میان مسئولیت پذیری اجتماعی وموفقیتهای مالی شرکت رامورد تاکید قرارداده است.این نویسنده به عنوان مدرکی، تحقیق سال۲۰۰۲راتوسط پرایس واتر هاوس کوپر۶۱ عنوان کرد که درآن ۷۰درصداز رئیس جمهورهای جهان براین باورند که مسئولیت پذیری اجتماعی برای سودآوری شرکتهایشان حیاتی می باشد؛ این مدرک نشان می دهد که مسئولیت پذیری اجتماعی به صورت عملکرد اصلی تجارت تحول یافته است که برای استراتژی کلی شرکت مهم وجهت موفقتیش لازم می باشد(گالان۶۲ ۲۰۰۶) همانگونه که درقسمت بالا ذکرشده فشارنهادی برروی گسترش مسئولیت پذیری اجتماعی بویژه دربیست سال گذشته به شکل چشمگیری افزایش یافته(وادوک۲۰۰۸). طبق گفته وادوک شالوده نهادی پدیدارشده مسئولیت پذیری اجتماعی، قوانین جدیدی ازعملکرد را حاصل ساخته است؛ به ویژه برای شرکتها ی بزرگ وچندملیتی.این نوع قوانین جدید بر اینکه فراتر از ارزش گروگذارباشد تاکید دارند.به منظوردربرگرفتن مسئولیت مشترک بهتردرارتباط با مسایل محیطی،اجتماعی وحکومتی به عنوان مثال انتظارمی رودکه؛ ۱٫شرکتهای بزرگ به صورت مداوم تولید داشته باشد،۲٫طبق اصول واستاندارهای مختلف مربوط به وسعتشان موجودیت داشته باشند،۳٫در مورد فعالیت هایشان بی شبه تر باشندو ۴٫باسهامدارن مذاکره، مشارکت وفعالیت داشته باشند(لی ۲۰۰۸). ضرورت مسئولیت پذیری اجتماعی درنیمه سال ۲۰۰۰،این است که به خوبی عمل کند؛ اگرچه این تصورصرفا برمبنای شرایط خاصی صدق می کند، هنگامی که حمایت نهادی منسجم وبازار به شکل چشمگیری بزرگ وجود داشته باشد(کارول وشابانا۲۰۱۰).ازآنجایی که تمامی عملکردهای مسئول از لحاظ اجتماعی دارای قابلیت سودآوری یکسان یادرخواست بازاربه صورت برابرنیستند، این نوع گرایش به توجه رو به افزایش شرکت به سمت نیازهای اجتماعی خاص که کمترین هزینه را دارا بوده و به صورت بالقوه سودآوری هستند، می باشد. درحالی که سایر فعالیت های اجتماعی پرهزینه تر براحتی نادیده گرفته خواهدشد. این نوع مسائل اجتماعی که از طرف شرکتها نادیده انگاشته می شود ممکن است مسائل حائزاهمیت تری باشد که مستلزم مهارت شرکت وقابلیت عملکردی می باشد (لی۲۰۰۸).هنوزپژوهشگران مسئولیت اجتماعی، به این مساله حیاتی می پردازند.
سیر تکامل مسئولیت پذیری اجتماعی(CSR) را می توان در شکل ۲-۱ به صورت خلاصه نشان داد.

۲-۲-۵- آثار مثبت رعایت مسئولیت اجتماعی بر عملکرد و موفقیت سازمان
گرچه حاکمیت اخلاق کار بر سازمان، منافع زیادی برای سازمان از بعد داخلی از جنبه های بهبود روابط، افزایش جو تفاهم و کاهش تعارضات، افزایش تعهد و مسئولیت پذیری بیش تر کارکنان، افزایش چندگانگی و کاهش هزینه های ناشی از کنترل دارد ولی از دیدگاه مسئولیت اجتماعی نیز از راه افزایش مشروعیت سازمان و اقدامات آن، التزام اخلاقی در توجه به اهمیت ذی نفعان، افزایش درآمد، سودآوری و بهبود مزیت رقابتی، و…، توفیق سازمانی را تحت تاثیر قرار می دهد. در ادامه به تشریح این آثار مثبت و شواهد موید آن خواهیم پرداخت.
۱- افزایش مشروعیت سازمان و اقدامات آن
امروزه در شرایط جهانی شدن و شبکه های گسترده اطلاعاتی از سازمانها، انتظار می رود در برابر مسایل محیط زیست، رعایت منافع جامعه، حقوق اقلیتها و … حساسیت داشته، واکنش نشان دهند.به علاوه این شبکه ی گسترده، تمام فعالیت های سازمان ها را زیر نظر دارد و به راحتی می تواند از راه انجمن ها و مجامع مختلف، چهره ی سازمان ها را در انظار عمومی خراب کند، بنابراین سازمان ها ناچار به انجام اقدامات وسیع و گسترده برای جلب افکار عمومی هستند که وجه غالب آن ها نشان دادن وجه اخلاقی کارهای سازمان است. گفتنی است که هر چه سازمان ها بزرگ تر باشند، باید حساسیت آن ها هم نسبت به این مسائل بیش تر باشد (NBES,2005). رفتار غیر اخلاقی، رفتار محیط کسب و کار را بر ضد خود تحریک کرده، موجب شکست سازمان می شود(باکلی۶۳ ،۲۰۰۱).
۲- التزام اخلاقی در توجه به اهمیت ذی نفعان
علاوه بر سهام داران، گروه های دیگری نیز وجود دارند که از اقدامات سازمان تاثیر می پذیرند و دارای منافع مشروعی از سازمان اند. از جمله ی این گروه ها می توان به مشتریان، تامین کنندگان مواد اولیه، دولت و جامعه اشاره کرد. لس
ت
ر تارو۶۴ در سال۱۹۹۰ و ایوان۶۵ و فریمن در سال ۱۹۸۸ بر این باورند که، پاسخ مثبت به ملزومات اخلاقی اجتماعی، با افزایش سود و ارزش افزوده در دراز مدت، همراه است(رحمان سرشت، ۱۳۸۵).
۳- افزایش درآمد، سود آوری و بهبود مزیت رقابتی
توجه به تمام افراد و گروه هایی که ذی نفع هستند، میزان سود شرکت ها را در بلند مدت افزایش خواهد داد، زیرا موجب انگیزش نیروی انسانی، افزایش حسن نیت اجتماعی و اعتماد مردم به یکدیگر و نیز کاهش هزینه ها می شود. دیوید بر این باور است که روز به روز باور سازمان ها در این مورد راسخ تر می شود که ترویج اصول اخلاقی و تقویت فرهنگ معنوی موجب ایجاد مزیتهای استراتژیک خواهد شد(دیوید۶۶ ، ۱۳۸۲). کی و پاپکین۶۷ باور دارند که تجزیه و تحلیل شکستهای شرکت ها و مصیبت های وارده به آن ها نشان می دهد که لحاظ اخلاقیات و حساست های اجتماعی در نهایت، در فرایند تصمیم گیری و تدوین استراتژی، موجب افزایش سودآوری شرکت خواهد شد. همچنین طبق گزارشی که در سپتامبر ۲۰۰۵ توسط دولت استرالیا منتشر شده، رشد اقتصادی این کشور از سال ۱۹۹۸ تا ۲۰۰۵ به رقم متوسط سالانه ۶/۳ درصد رسیده که بیش تر از بسیاری از کشور های توسعه یافته، مانند امریکا، آلمان، ژاپن و انگلستان است. بر اساس این گزارش، عوامل رشد این کشور، نگرش مثبت نسبت به تغییر و نیروی انسانی آموزش دیده با اخلاق کار بسیار قوی اعلام شده است(OECD,2005). بر اساس گزارش مجله فورچون، ۶۳ درصد مدیران عالی شرکت های برتر بر این باورند که رعایت اخلاقیات، موجب افزایش تصویر مثبت و شهرت سازمان شده، منبعی برای مزیت رقابتی به شمار می آید(باکلی و دیگران ۲۰۰۱). به علاوه تحقیق سوینی۶۸ در سال ۱۹۹۹ در استرالیا نشان داد که ۹۰ درصد استرالیایی ها علاقمند به خرید از شرکت هایی هستند که رفتارهای آنها اخلاقی است. این تحقیق مشخص کرد هر چه اعتماد بین اعضای یک سازمان بیش تر باشد نیاز به کنترل مستقیم کاهش می یابد(لاگون۶۹ ، ۱۹۹۹).
۴- استفاده از مزایای چندگانگی
متخصصان پیش بینی می کنند که نیروی کار به گونه ای روز افزون متنوع تر خواهد شد و شرکت هایی که بتوانند نیازهای این افراد متنوع را درک کرده، از این تنوع به خوبی بهره گیرند، موفق خواهند بود. لازم است مدیران توانایی اداره افراد با جنسیت، سن، نژاد، مذهب، قومیت و ملیتهای مختلف را داشته باشند. رعایت عدالت و اخلاق در برخورد با این افراد در محیط کار، مدیریت آن ها را تسهیل می کند و این امکان را برای سازمان فراهم می سازد که از مزایای نیروی کار متنوع، بهره گیرد. مطالعه ای که توسط رایت۷۰ و همکاران در سال ۱۹۹۵ در مورد رابطه بین چند گانگی و عملکرد سازمانی انجام گرفته، رابطه مثبتی را بین افزایش سطح چند گانگی در محیط کار و عملکرد مالی سازمان ها، نشان می دهد. باکلی در سال ۲۰۰۱ بر این باور است که چندگانگی سازگار با برنامه های اخلاق و فرهنگهای اخلاقی اند، می تواند موجب شهرت و اعتبار سازمان شده و عملکرد آن را بهبود بخشد(باکلی،۲۰۰۱).
۵- کاهش هزینه های ناشی از کنترل
ترویج خود کنترلی در سازمان، به عنوان یکی از مکانیزم های اصلی کنترل، از مباحثی است که بنیان آن بر اعتماد، اخلاق و ارزشهای فردی قرار دارد. ترویج خودکنترلی باعث کاهش هزینه های ناشی از روش های کنترل مستقیم شده و موجب بهبود سود می شود. این مستلزم تعهد کامل اعضا به تیم، مسئولیت پذیری همه اعضای تیم و داشتن احترام و اعتماد بین آن ها و مدیریت است(لای و ایدریس۷۱ ، ۲۰۰۳).
۶- بهبود روابط، افزایش جو تفاهم و کاهش تعارضات
یکی از نتایج بهبود اخلاق کار در سازمان، تنظیم بهتر روابط در سازمان است که این به نوبه خود باعث افزایش جو تفاهم در سازمان و کاهش تعارضات بین افراد و گروه ها شده، عملکرد تیمی را بهبود می بخشد. شاید بیش ترین تاثیرات اصول اخلاقی مربوط به رفتار نیروی انسانی باشد. مطابق تحقیقات ترونیو و یانگ بلاد تصمیم گیری های اخلاقی به طور عمده تحت تاثیر گزینش و استخدام افراد اخلاقی است و پاداش و تنبه متداول تاثیر زیادی در رعایت اصول اخلاقی ندارد(لاوسن۷۲ ، ۱۳۸۱).
۷- افزایش تعهد و مسئولیت پذیری بیشتر کارکنان
چنانچه گفته شد اخلاق بر فعالیت انسانها تاثیر قابل توجهی دارد و لازمه عملکرد مناسب، تعهد و مسئولیت پذیری کارکنان است. دسلر۷۳ (۱۳۷۸) باور دارد که: اگر کارکنان بر این باور باشند که با آنان رفتاری عادلانه و منصفانه می شود، شاید تمایل بیش تری داشته باشند که بار (کاری) بیش تری را تحمل کنند. دونالدسون و دیویس در سال ۱۹۹۰ معتقدند که مدیریت ارزش های اخلاقی در محیط کار، موجب مشروعیت اقدامات مدیریتی شده، انسجام و تعادل فرهنگ سازمانی را تقویت می کند، اعتماد در روابط بین افراد و گروه ها را بهبود می بخشد و با پیروی بیش تر از استانداردها، موجب بهبود کیفیت محصولات و در نهایت افزایش سود سازمان می شود. با توجه به نقشی که انسان ها در سازمان های امروزی دارند، نوع قضاوت افراد در مورد سازمان و موضوع فعالیت شان تاثیر بسیار زیادی در کارایی و اثربخشی آن ها و در نتیجه کارایی و اثربخشی سازمان دارد. انتظار بروز خلاقیت توسط کسانی که کار خود را از لحاظ اخلاقی ناپسد تلقی می کنند، واقعی و منطقی نیست(دونالدسون و دیویس ۱۹۹۰).
علاوه بر این مسئولیت اجتماعی موجب:
* افزایش ارزش تجاری، نشان تجاری
* دسترسی بیش تر به منابع مالی
* نیروی کار سالم تر و ایمن تر
* مدیریت ریسک و نظارت موثر تر بر امور سازمان
* کارکنان مشتاق
* وفاداری مشتری
* ارتقای اعتماد و اطمینان طرف های ذینفع
* تجارت
و تولید مناسب و مطلوب
* تعلیم و تربیت
* کاهش فقر(گروه کارشناسان ایران ۱۳۸۶)

۲-۲-۶- عوامل مهم مرتبط و وابسته به مسئولیت اجتماعی
* اعتبار و شهرت مدیریت
* جاذبه و کشش کارکنان
* رقابت
* ارتباطات سرمایه گذار
* مسئولیت های حقوقی/مطالبات قانونی
* بهره وری هزینه
* کیفیت
که بر اساس نتایج حاصله از بررسی دکتر رویایی و مهر دوست در تحقیقی با نام بررسی نقش مدیران فرهنگی در ارتقای مسئولیت اجتماعی ، نشان داده شده است که بیشترین اثر و اهمیت را اعتبار و شهرت مدیریت بر عهده دارد و سطوح دیگر نیز از اهمیت نسبتا بالایی برخوردارند.

۲-۲-۷- حوزه های مختلف مسئولیت پذیری اجتماعی
مسئولیت اجتماعی شرکت دارای سه حوزه محیط داخلی، محیط خارجی و معنویات می باشد که در جنبه داخلی یک شرکت بایستی به مسائلی همچون محیط فیزیکی، شرایط کار و غیره توجه نماید و حوزه خارجی با مباحث مربوط به محیط زیست و تولیدات، ارتباط با تهیه کنندگان مواد و غیره مربوط می باشد و در حوزه معنویات به آگاهی های اخلاقی توجه دارد( پور حسین، ۱۳۸۵). حوزه های سه گانه و جنبه های آنها را می توان در شکل ۲-۲ مشاهده نمود.

۲-۲-۸- شرکت های برتر در رعایت مسئولیت پذیری اجتماعی در سطح جهان
پس از بررسی صورت گرفته ۱۰ شرکت از بهترین شرکت ها ( در سطح جهان) از لحاظ رعایت مسئولیت پذیری اجتماعی و رعایت موارد محیط زیستی توسط وب سایت مسئولیت پذیری اجتماعی و اخلاقیات کسب و کار( که یک وب سایت معتبر در سطح دنیا است) رتبه بندی شده است. این رتبه بندی در جدول ۱ نشان داده شده است(اخلاقیات و کسب و کار۷۴ ۲۰۰۸).

جدول ۲-۱) شرکت های برتر در رعایت مسئولیت پذیری اجتماعی در سطح دنیا بر گرفته از سایت اخلاقیات و کسب و کار
نام شرکت
رتبه
Green Mountain Coffee Roasters, Inc
1
Advanced Micro Devices, Inc
2
Nike, Inc
3
Motorola, Inc
4
Intel Corporation
5
International Business Machines Corporation
6
Agilent Technologies, Inc
7
Timberland Company
8
Starbucks Corporation
9
General Mills, Inc
10

۲-۲-۹- مدل های مسئولیت پذیری اجتماعی
۲-۲-۹-۱- فلمینگ در سال ۲۰۰۲ مسئولیت اجتماعی را دارای ۴ بعد دانسته است که شامل:
۱- بعد اقتصادی: مهمترین بعد مسئولیت اجتماعی سازمانها بعد اقتصادی است که در آن فعالیتها و اقدامات اقتصادی مدنظر قرار می گیرد. به عبارت دیگر، مسئولیت اولیه هر بنگاه اقتصادی کسب سود است. وقتی سازمان سود لازم را به دست آورد و حیات خود را تضمین کرد، می تواند به مسئولیتهای دیگرش بپردازد. در حقیقت اهداف اولیه سازمانی در این بعد مورد توجه قرار می گیرد.
۲- بعد قانونی: دومین بعد مسئولیت اجتماعی، بعد قانونی (حقوقی) است و سازمانها ملزم می شوند که در چارچوب قانون و مقررات عمومی عمل کنند. جامعه این قوانین را تعیین می کند و کلیه شهروندان و سازمانها، موظف هستند به این مقررات به عنوان یک ارزش اجتماعی احترام بگذارند. بعد قانونی مسئولیت اجتماعی را التزام اجتماعی نیز می گویند.
۳- بعد اخلاقی: سومین بعد مسئولیت اجتماعی سازمانها، بعد اخلاقی است. از سازمانها انتظار می رود که همچون سایر اعضای جامعه به ارزشها، هنجارها و اعتقادات و باورهای مردم احترام گذاشته و شئونات اخلاقی را در کارها و فعالیتهای خود مورد توجه قرار دهند. بعد اخلاقی مسئولیت اجتماعی را پاسخگویی اجتماعی می

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *