ارتباط میان ادراک زمان و تمرکز
بین افراد با استعداد دلزدگی پایین و بالا تفاوت معناداری در تشریک تمرکز موقت دیده نشده، درحالی که افرادی که درجه پایینی از خستگی را دارا بودند نسبت به کسانی که استعداد دلزدگی بالایی دارند، بیشتر زمان را دست کم می¬گیرند. افراد با استعداد دلزدگی بالا هنگامی که صحبت از درک زمان پیش می¬آید اشتباهات بیشتری مرتکب می¬شوند، که نشان میدهد ادراک موضوعی گذشت زمان یک جز اساسی از احساس خستگی است (وات، 1991).
امتیاز بالای خستگی در مقیاس تجربه خستگی یا استعداد دلزدگی رابطه همبسته ای با خطای شناختی دارد (همیلتون و همکاران، 1984). بالعکس توانایی کنار آمدن و تحمل خستگی با کارکرد بهتر با مقیاس تمرکز پایدار و تعداد کمتر خطاها در کارهای طولانی رابطه همبسته ای دارد (کاس ، 2003). همچنین توانایی هر شخص در کنار آمدن با خستگی به عوامل مختلف شخصیتی و درجه آسیب شناسی روانی و آسیب پذیری فرد ارتباط مستقیم دارد (همیلتون، 1981) (دمرادفرای و لایرد ، 1989).
تحقیقات نشان داده است که تجربه خستگی به تنهایی می¬تواند با برهم خوردن تمرکز فرد دچار تغییر شود. در این مطالعات افراد طی انجام فعالیتی خاص در درجات مختلفی از برهم خوردگی تمرکز قرار گرفتند و سپس نظر آنها در مورد علاقه شان به آن موضوع سوال پرسیده شد. افرادی که در حدی متوسط در شرایط عدم تمرکز قرار گرفتند دچار خطاهایی از نوع ادراکی و تمرکزی شده بودند و بر این عقیده بودند که مطلبی که به آنها عرضه شد، خسته کننده و ملال آور بوده است. اما آنها به ندرت عوامل خارجی برهم زننده تمرکز را مقصر این موضوع می¬دانستند. این در حالی است که افرادی که در معرض عدم تمرکز قرار نداشتند، موضوع فعالیتشان را جذاب و جالب ارزیابی کردند و کسانی که در حدی زیاد در معرض بر هم خوردن تمرکز قرار داشتند، عدم جذابیت و ملالت موضوع را تقصیر عوامل خارجی مزاحمی دانستند که تمرکزشان را بر هم زده بوده و اصلیت موضوع را خسته کننده نیافتند (لندن و مونل ، 1974).
موضوعی که از این تحقیق استنباط می¬شود این است که افرادی که از محرک های آزار دهنده خارجی آگاه هستنتد، بیشتر تمایل دارند هرگونه عدم تمرکز خود را تقصیر محرک های خارجی بدانند و بالعکس اگر افراد از محرکهای آزار دهنده خارجی کمتر آگاه باشند، هر گونه عدم تمرکزشان را بیشتر به خسته کننده بودن موضوع و نفس آن ارجاع می¬دهند (کاس، 2003).
یقیناً ارتباط مستقیم مستحکم تری میان ظرفیت تمرکز و خستگی وجود دارد که توسط همیلتون در سال 1984 به صورت زیر شرح داده شد. در تحقیقاتی که وی انجام داد اثبات شد که افراد با استعداد دلزدگی بالا خطاهای بیشتری را در آزمون CPT از خود نشان می¬دهند. (آزمون CPT آزمونی است که شرکت کنندگان در آن فقط در صورتی به محرک x عکس العمل نشان می¬دهند در صورتی که پس از محرک ثانویه y دنبال شود. برای مثال فشار دادن دکمه قرمز در صورتی شکل دایره در نمایشگر پس از شکل مربع ظاهر شود) (کاس، 2003).