علمی :
ارزیابی و تحلیل پروژه ها ی پیچیده فناوری اطلاعات با رویکرد تحلیل اختیارات  …

علمی : ارزیابی و تحلیل پروژه ها ی پیچیده فناوری اطلاعات با رویکرد تحلیل اختیارات …

پرسشنامه: یکی از ابزارهای گردآوری اطلاعات که بیش تر در پژوهش های توصیفی، پیمایشی، همبستگی و علی- مقایسه ای استفاده می شود، پرسشنامه است. پرسشنامه مجموعه ای از سؤالات مکتوب است که با هدف کسب اطلاعات تهیه و توزیع و جمع آوری می شود. تعداد و مشخصات پرسش های مورد توجه بستگی به موضوع مورد بررسی، فرضیه ها، مفاهیم و متغیرهای مورد نظر در تحقیق دارد (سنجری،۱۳۸۸ ، ص .(۱
۳-۷- ابزار گردآوری اطلاعات در این پژوهش:
۳-۷-۱- فرم راهنما:
جدول (۳-۱) به عنوان فرم راهنما، شرایط لازم برای بکارگیری هر یک از option ها را نشان می دهد. جدول زیر از مدیران سازمان می خواهد با توجه به فرم راهنما استراتژی کاهش ریسک مورد نظر خود را انتخاب کنند.
جدول۳-۱ فرم راهنما: شرایط لازم برای بکارگیری و استفاده از هریک از اختیارات حقیقی(بناروچ،۲۰۰۶).

اختیارات حقیقی شرایط لازم برای بکارگیری هریک از option ها
به تعویق اندازی به تعویق انداختن اجرای پروژه باعث شود درباره پروژه وعایدی ومنافع نامعلوم آن اطلاعات بیشتری بدست آید (و تخمین زده شود که با به عقب انداختن پروژه منافع زیادی از دست نمی‏رود) این اختیار گزینه بهتر در سرمایه‏گذاری IT است.
شرکت سرمایه‏گذار دارای شرایط تک قطبی است و یا دارای رقبای جدی نیست که خطر پیش دستی در این سرمایه‏گذاری وجود داشته باشد.
گذشت زمان و به تعویق انداختن این سرمایه گذاری و به دست آمدن اطلاعات جدید به کاهش عدم قطعیت کمک می کند.
مرحله بندی اختیار مرحله بندی سرمایه‏گذاری و توقف آن درصورت عدم موفقیت و ادامه آن در صورت موفق بودن، زمانی ارزشمند است که ریسکهای (پیچیدگی فنی، عدم مشارکت کاربر، پیچیدگی معماری اطلاعات سازمان و …) وجود داشته باشند.
طراحی و توسعه پروژه را می توان به چند گام تقسیم کرد که هر کدام در یک زمان انجام شوند.
بعضی گامهای خاص انجام پروژه دارای ریسک بیشتری نسبت به سایر گامها می باشند.
ترتیب اجرای گامهای پروژه را می نوان به شکلی تنظیم کرد که تا حد ممکن پر ریسک ترین گامها در ابتدا یا انتهای پروژه انجام گیرند.
کاوش (پایلوت/پروتوتایپ) اختیار سرمایه‏گذاری به طوری که قسمتی از سرمایه‏گذاری به شکل پایلوت یا پروتوتایپ صورت گیرد، این توانایی را فراهم می کند که اطلاعات لازم برای گسترش سرمایه‏گذاری و ریسکهای فنی و سازمانی و منافع مورد انتظار سرمایه‏گذاری به طور کامل بدست آید.
سرمایه‏گذاری را می توان در اندازه و دامنه کوچکتر (به صورت پایلوت یا پروتوتایپ) انجام داد.
می توان با استفاده از منابع موجود و با هزیته کمتر (نسبت به سرمایه‏گذاری کامل) پایلوت/پروتوتایپ انجام داد. (یعنی هزینه کمتری نسبت به سرمایه‏گذاری کامل نیاز خواهد بود.
در صورت عدم موفقیت پایلوت/پروتوتایپ، متوقف کردن پروژه دارای هیچ گونه عواقب از لحاظ شهرت، رقابتی و قوانین برای سازمان نخواهد بود.
گسترش/کاهش انعطاف در گسترش سرمایه‏گذاری و امتیاز گرفتن از نتایج مطلوب سرمایه‏گذاری ناشی ریسک مثبت زمانی ارزشمند است که سرمایه‏گذاری فرصتها و تواناییهایی را برای سرمایه‏گذاریهای بعدی ایجاد کند.
با افزایش/کاهش هزینه های نگهداری می توان عمر سرمایه‏گذاری را بلند/کوتاه کرد و دامنه اجرای آن را گسترش/کاهش داد.
افزایش اندازه یا دامنه تواناییهایی که سرمایه‏گذاری ایجاد می کند منجر به افزایش عایدی سرمایه‏گذاری می شود/ کاهش اندازه یا دامنه تواناییهایی که سرمایه‏گذاری ایجاد می کند هزینه های عملیاتی (نگهداری) را کم می‏کند و یا کیفیت تواناییها را بهبود می دهد.
ترک و توقف پروژه
برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.