اهمیت و ضرورت مدیریت استعداد

استفاده از مدیریت استراتژیک استعداد می تواند تاثیر بسیار زیادی در بهبود عملکرد یک سازمان داشته باشد و از دلایل اهمیت آن می توان به این موارد اشاره کرد :

  • ضرورت حفظ کارکنان با استعداد و جنگ دنباله دار بر روی استعداد ، زیرا قادرند قراردادهای استخدامی خود را نوشته، پیشنهادهای غیر جذاب کاری را رد کرده و یا سازمان را به دلیل عدم وجود فرصت های پیشرفت ترک کنند.و این درحالی است که در محیط رقابتی امروزی تمام سازمان ها به افراد مستعدی نیاز دارند تا بتوانند انتظارات مشتریان را برآورده کرده تا بدین وسیله در صحنه رقابت باقی بمانند .
  • افزایش نرخ بیکاری: با افزایش افراد بیکاری که جویای کار می باشند، انتخاب بهترین استعدادها برای مناسب ترین کار، اهمیت دو چندانی پیدا کرده است.
  • جابجایی قدرت چانه زنی از سازمان به کارمندان ( مایکلز و همکاران[1] ، ۲۰۰۱،  لیوایز ، ۲۰۰۰ ،  پیگات و جونز[2] ، ۲۰۰۴)

هنگتون در مطالعات خود چنین بیان کرده است که مدیریت استعداد تنها یک آوازه جهانى به کار رفته در فرآیندهاى قدیمى منابع انسانى [3] نیست، بلکه نمایانگر یک تغییر شکل قابل توجه در اصول مدیریت منابع انسانى [4] و روشى جدید در ، یکپارچه سازى فرأیندها و سیستم هاى مدیریت منابع انسانى  [5]است (هنگتون[6] ،۲۰۰۷). هیرش نیز معتقد است که مدیریت استعداد اقدامی مثبت و مفید برای بهترین افراد در مشاغل و نوعی سرمایه گذاری در جهت رشد آنان است. همچنین، شکوفاسازی استعدادهای بالقوه افراد و کمک به آنها برای بهره بردن از نقاط قوت خود و بهبود نقاط ضعف است. ( هیرش[7] ، ۲۰۰۸  ) در همین راستا کالینز و ملاحی در مطالعات اخیر خود نشان دادند که مدیریت استعداد حداقل به دو دلیل عمده مهم می باشد:  (۱) تضمین می کند که سازمان ها به طور موفقیت آمیزی استعدادهای مورد نیاز خود را بدست آورده و حفظ کنند و (۲)مدیریت استعداد به صورت گسترده ای به تعهد کارکنان[8]کمک می کند. در صورت نبود سیستم مدیریت استعداد، سازمان ها دچار زیان های مالی و غیر مالی زیادی خواهند شد (کالینز و کالیگیری ، ۲۰۱۰) .

با توجه به موارد فوق ، دلایلی که باعث تأکید ویژه بر مدیریت استعداد در سال های اخیر می شود را می توان چنین برشمرد :

۱ -ارتباط مستقیم بین استعدادها و عملکرد بر تر سازمان، ۲ -ارزش آفرینی استعدادها، ۳ -کسب و کار در محیط پیچیده تر و پویاتر، ۴ -افزایش انتظارات هیات مدیره، ۵ – تغییر در انتظارات کارکنان و ۶ -تغییر در ساختار نیروی کار.( تاج الدین و معالی تفتی ، ۱۳۸۷)

[1] Michaels & HandfieldJones  & Axelrod

[2] Pigott  & Jones

[3] Human Resource

[4] Management Tenets Human Resource

[5] Management Systems Human Resource

[6] Hengton

[7] Hirsh

[8] Engagement