دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :   مطالعه تآثیر یادگیری مشارکتی و یادگیری انفرادی بر یادسپاری اطلاعات علمی درس  علوم تجربی دانش آموزان دختر پایه ششم ابتدایی شهرپیرانشهر

تکه ای از متن پایان نامه :

مشارکتی تدریس یک موضوع درسی تعهد داشته باشند، 3- به ارتباط محتوا و برنامه درسی با زندگی واقعی فراگیران حساس باشند، 4- نسبت به واکنش فراگیران گرایش مثبت داشته باشند(ویلا [1]همکاران 2008).

در بحث از شناخت و انتخاب همکار در تدریس، به سه ملاک اشاره کرده می باشد که عبارتند از: الف): میزان علاقه ی او به مشارکت در فرایند تصمیم گیری. ب): اگاهی از دانش و مهارت های تخصصی او. ج): آگاهی از میزان علاقه ی او به شرکت در کارهای گروهی (ابری [2]، 2004) نیز اظهار کرده می باشد. که به واسطه ی ارتباطات نزدیک اعضای تیم تدریس، نباید انتخاب عضو همکار شانسی باشد. مدرسان بایستی با دقت در2-19 مراحل اجرای روش مشارکتی

معلمان، دانش آموزان، و محتوای آموزشی در اجرای مؤثر این روش تأثیر حیاتی دارند. ماهیت اساسی این نقشها در اثربخشی روش مشارکتی همانند سایر چهارچوبهای یک روش مؤثر و کارآمد می باشد. درسها اکثرا وقتی سودمندند که:

  1. معلمان سازه های درس را که دانش آموزان دانش یا مهارت کنترل آن را ندارند، کنترل کنند؛
  2. علاقه دانش آموزان را برانگیزانند و آنان را وادار به فعالبت سازند؛
  3. محتوای درس ماهیتا متناسب با زمان تدریس و مطلوب و ارزشمند برای کوشش دانش آموزان باشد. (شعبانی، 1385).

مطالعات و تحقیقات گسترده و پیچیده خوبی در مورد مراحل اجرای روش مشارکتی انجام گرفته می باشد. اکثرا آنها چهار مرحله بسیار مهم را برای اجرا متذکر شده اند؛ این چهار مرحله عبارتند از 1) ارائه یا معرفی محتوا؛ 2) تمرین مهارت یا توسعه فعالیتهای آموزشی در گروههای نا متجانس؛ 3) ارزشیابی دانش آموزان به طور انفرادی؛ 4) بازشناسی گروه و ارائه پاداش (همان منبع،ص280).

[1]  villa

[2]  aubrey

 مطالعه تآثیر یادگیری مشارکتی و یادگیری انفرادی بر یادسپاری اطلاعات علمی درس علوم تجربی دانش آموزان دختر پایه ششم ابتدایی شهرپیرانشهر.

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه ارشد : مطالعه تآثیر یادگیری مشارکتی و یادگیری انفرادی بر یادسپاری اطلاعات علمی درس علوم تجربی دانش آموزان دختر پایه ششم ابتدایی شهرپیرانشهر