دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :   مطالعه تآثیر یادگیری مشارکتی و یادگیری انفرادی بر یادسپاری اطلاعات علمی درس  علوم تجربی دانش آموزان دختر پایه ششم ابتدایی شهرپیرانشهر

تکه ای از متن پایان نامه :

-21 معایب یادگیری مشارکتی

  1. 1. اگر این روش به درستی سازمان نیابد و افراد شرکت کننده تأثیر خود را به خوبی ایفا نکنند، نتیجه مفیدی عاید نخواهد گردید.

تعیین کننده روشها و برنامه های آموزشی هستند. روشهای آموزشی سنتی که در آنها معلم تنها ارائه دهنده اطلاعات و دانسته ها و د انش آموز پذیرنده غیرفعال آنهاست، برخاسته از نگاه ی یک بعدی به آموزش می باشد که وظیفه آموزش و پرورش را تنها انتقال دانش به دانش آموزان می داند، روشهای آموزشی سنتی و معلم محور برخاسته از اصل اثبات گری[1] می باشد که دانش عینی در حکم واقعیتی مستقل از بشر هست و معلم می تواند آن را به کمک زبان به دانش آموزان انتقال دهد( سیف،1381).

در این دیدگاه معلم در ارتباطی یک جانبه با دانش آموزان انتقال دهنده دانش و دانش آموز دریافت کننده آن می باشد مشخص کردن موضوع آموزش، انتقال اطلاعات، ارزشیابی از میزان یادگیری دانش آموزان و تقویت رفتارهای مطلوب بر عهده آموزگار می باشد(مهر محمدی،1379).

2-23 اهداف الگوی آموزش انفرادی

الگو و روشهای آموزش انفرادی مناسب هدفهای آموزشی خاصی هستند. در بسیاری از مواقع لازم می باشد دانش آموزان به تنهایی، و به طورمستقل کار کنند، اما این مواقعه چه زمانهایی هستند؟یا در چه مواقعی دانش آموز را می توان در اجرای فعالیت های آموزشی یا مجموعه ای از مطالب چاپ شده یا آموزش برنامه ای را تنها گذاشت؟ پاسخ به چنین سؤالهایی، احتیاج به شناخت هدفهای آموزشی و تحلیل آنها دارد؛ اما اینکه آموزش انفرادی چه هدفهایی را دنبال می کند، به توضیح ذیل می باشد:

2-23-1 رعایت تفاوتهای فردی..

[1]  positivism

 مطالعه تآثیر یادگیری مشارکتی و یادگیری انفرادی بر یادسپاری اطلاعات علمی درس علوم تجربی دانش آموزان دختر پایه ششم ابتدایی شهرپیرانشهر.

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه ارشد : مطالعه تآثیر یادگیری مشارکتی و یادگیری انفرادی بر یادسپاری اطلاعات علمی درس علوم تجربی دانش آموزان دختر پایه ششم ابتدایی شهرپیرانشهر