بررسی تأثیر آموزش شبیه ساز بر ارتقای توانمندسازی کارکنان پروازی هواپیمایی ناجا- قسمت ۲۱

بررسی تأثیر آموزش شبیه ساز بر ارتقای توانمندسازی کارکنان پروازی هواپیمایی ناجا- قسمت ۲۱

کشیدگی

 

 

 

مهارت پروازی

 

 

۱/۴

 

 

۶۴/۰

 

 

۳۳/۰

 

 

۴۱/۰-

 

 

جدول بالا مشخص می‌کند که میانگین پاسخ به متغیر مهارت پروازی در طیف پنج گزینه ای۱/۴ بوده است که در مقایسه با مقیاس سنجش، حد نسبتاً بالایی را به خود اختصاص داده است. با توجه به مقیاس سنجش، که هر چه این عدد به پنج نزدیک‌تر باشد نشانگر تأثیر بیشتر آموزش شبیه ساز بر مهارت پروازی کارکنان می‌‌باشد.
توزیع پاسخ‌ها به این متغیر از نظر چولگی و کشیدگی با توجه به ضریب به‌دست آمده تقریباً نرمال می‌باشد.

 

۴-۳-۴) نگرش پروازی

 

پرسشنامه پژوهش برای سنجش تأثیر آموزش شبیه ساز پروازی بر نگرش پروازی حاوی ۶ سؤال است. به این ترتیب میانگین این سؤالات طیف پنج گزینه ای را برای سنجش در نرم افزار SPSS فراهم می کند. جدول(۴-۷)آماره‌های مرکزی، پراکندگی و انحراف از قرینگی در خصوص تأثیر آموزش شبیه ساز بر نگرش پروازی کارکنان را نشان می‌دهد.
جدول ۴-۷: آمارهای توصیفی متغیر نگرش پروازی

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت fotka.ir مراجعه نمایید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

متغیر آمار میانگین انحراف معیار چولگی کشیدگی
نگرش پروازی ۸/۳ ۴۷/۰ ۳۷/۰- ۴۸/۰

 

جدول بالا مشخص می‌کند که میانگین پاسخ به متغیر نگرش پروازی در طیف پنج گزینه ای ۸/۳ بوده است که در مقایسه با مقیاس سنجش، حد نسبتاً بالایی را به خود اختصاص داده است. با توجه به مقیاس سنجش، که هر چه این عدد به پنج نزدیک‌تر باشد نشانگر تأثیر بیشتر آموزش شبیه ساز بر نگرش پروازی کارکنان می‌‌باشد.
توزیع پاسخ‌ها به این متغیر از نظر چولگی و کشیدگی با توجه به ضریب به‌دست آمده تقریباً نرمال می‌باشد.

 

۴-۳-۵) میانگین آمار‌های توصیفی برای متغیرهای پژوهش

 

۴-۴) تحلیل‌های دومتغیره

 

پس از تحلیل‌های تک متغیره و توصیف ویژگی‌های جامعه مورد هدف، به بررسی روابط دو به دوی متغیرها ‌پرداخته میشود. بدین منظور از ضریب هم بستگی پیرسون استفاده ‌شد. این نتایج جهت فهم بهتر از روابط بین متغیرها مفید است. با این حال طبق مدل پژوهش، برای بررسی درستی فرضیه ها از تحلیل رگرسیون خطی چند متغیره استفاده خواهیم کرد تا بتوانیم تأثیر هم زمان متغیر مستقل را بر متغیرهای وابسته بسنجیم. جهت اشراف کلی جدول(۴-۹)نتایج هم بستگی متغیرهای پژوهش را نشان می‌دهد. اعداد در خانه های ماتریس در بالا ضریب هم بستگی و در پایین سطح معناداری را نشان می دهد (معیار، سطح معناداری کمتر از ۵%).
جدول ۴-۹٫ نتایج آزمون هم بستگی متغیرهای پژوهش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*