دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  مطالعه تأویل‌های کتاب وجه دین حکیم ناصرخسرو قبادیانی

تکه ای از متن پایان نامه :

  • در تفسیر متن نباید مؤلف محور بود. متن یک اثر مستقلی می باشد که مفسر به مکالمه و گفتگوی با آن می‌پردازد.
  • از آنجا که تفسیر حاصل ترکیب امتزاج افق‌های مفسر و متن می باشد، لذا نمی‌توان به داوری میان تفسیرهای مختلف پرداخت.
  • در تفسیر به جای دفاع از عینی‌گرایی و فهم مطلق، بایستی از تاریخ‌گرایی و نسبی‌گرایی در فهم دفاع نمود.
  • با در نظر داشتن مقدمات فوق اختلاف فهم‌ها و تفسیرها از یک متن یا اختلاف قرائت‌ها امری طبیعی و اجتناب ناپذیر می باشد.

۱-۳-۵-۲ «من»- «تو»(الگوهای سه‌گانه):

گادامر در مصاحبه‌ای با پل ریکور می‌گوید:

«برای من الگوی پیشاپیش شناخته همواره مکالمه بوده می باشد… آن چیز که هست، ارتباط‌ای متقابل میان دو نفر می باشد تا آنجا که هریک خود را پیش دیگری افشا نماید. مکالمه الگوی خوبی می باشد برای فراشد چیره شدن بر ساختار دو موضع مخالف. یافتن زبانی مشترک… سهیم شدن در کنش اجتماعی می باشد… تا آن‌جا که هیچ کس در آن‌جا که آغاز کرده نماند بل با آن چیز که که دیگری می باشد یکی گردد. هر دو شرکت‌کنندۀ مکالمه‌ای اصیل دگرگون می‌شوند، حرکت می‌کنند و سرانجام زمینه‌ای ولو اندک برای همبستگی می‌یابند. به این معنا من می‌پندارم که حتی اختلاف تأویل‌ها نیز راه حلی دارد… این راه را من هرمنوتیکی می‌خوانم.»[۱]

اما از نظر گادامر هر مکالمه‌ای اصیل و حقیقی نیست و آنجا که برای تبیین آگاهی‌ای که اصالتاً تاریخی می باشد، از نوع‌شناسی‌های سه‌گانۀ من – تو بهره گیری می‌کند، تنها الگوی سوم را دارای اصالت می‌داند.

در الگوی اول تو به عنوان یک شیء در یک حیطه در نظر گرفته می‌گردد و این شخص یا شیء دیگر، در حیطۀ تجربۀ آدمی و تنها وسیله‌ای برای نیل به غایات مورد نظر اوست. نکتۀ اساسی این روش که بر علوم طبیعی مسلط می باشد، غایت انگاری هر تفکر استقرایی می باشد. اطلاق این الگو به سنّت، در نسبتی هرمنوتیکی، باعث لغزیدن در دام روش‌ها و عینیت می‌گردد که در آن سنّت، شیئی جدا از ما می‌گردد و آزاد تاب می‌خورد و از ما تأثیر نمی‌پذیرد.

[۱] – ریکور ۱۱۹ و ۱۲۰ (کوتاه شده)

 مطالعه تأویل‌های کتاب وجه دین حکیم ناصرخسرو قبادیانی

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه