دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  مطالعه تأویل‌های کتاب وجه دین حکیم ناصرخسرو قبادیانی

تکه ای از متن پایان نامه :

هایدگر معتقد می باشد که بایستی به جستجوی معنای هستی پرداخت و برای نیل به این مقصود نیز بایستی به تحلیل پدیدار شناسانۀ دازاین پرداخت.[1]

1-3-4-2 هرمنوتیک دازاین (Dasein):

هایدگر در هستی و زمان به تأکید گفته بود که ابعاد اصیل روش پدیدارشناختی روش او را هرمنوتیکی می‌سازد. طرح او در این کتاب هرمنوتیک دازاین بود[2]. بر اساس این طرح بشر هستنده‌ای می باشد که خودش را طرح می‌اندازد، مدام در کار طرح‌اندازی‌های فراوان می باشد. همواره هدفی را در نظر می‌گیرد و می‌خواهد به آن برسد. در این طرح‌اندازی‌ها همواره خودش را می‌سازد… هربار به آن‌جا که پیش روی اوست می‌رسد، درمی‌یابد که آن‌جای دیگری هم باز در برابر او قرار گرفته می باشد. بشر آن هستنده‌ای می باشد که همواره هستی خود را پیش روی خویش در آن‌جا می‌یابد. در نتیجه بشر دا زاین یعنی هستن آن‌جا می باشد… فهم او هیچگاه نهایی نیست و به نتیجه نمی‌رسد اما همواره در جریان می باشد.[3] می‌توان گفت ویژگی وجودی دازاین همانا هستی شناسی کلی می باشد. نزد دازاین وجود داشتن در حکم هستیدن می باشد. هایدگر می‌گوید:

«ما همه دریافتی از هستی داریم هرچند از آن آگاه نباشیم و هرچند هیچگاه چیزی از هستی شناسی نشنیده باشیم و شاد باشیم که بر همان شیوه بمانیم. اگر وجود ما همیشه آشکارا هستی شناسانه نباشد، دست کم پیشاهستی‌شناسانه می باشد.»[4]

بنابر این هایدگر فهم را نه همچون موضوعی شناخت‌شناسانه، بل به عنوان درون‌مایه‌ای هستی شناسانه مطرح نمود. دازاین آن هستنده‌ای می باشد که در فعالیت اجتماعی‌اش خود را تأویل می‌کند. دازاین دارای ماهیت خاصی نیست، نه حیوان عاقل می باشد و نه حیوان ناطق و نه ارگانیسمی شکل گرفته از نیاز‌ها. دازاین می‌تواند خودش را به عنوان هریک از این‌ها تأویل کند و می‌تواند تا حدودی تبدیل به یکی از این‌ها بشود.

1-3-5 هانس گئورگ گادامر (Hans Georg Gadamer) (2002-1900 م.):

[1] – نصری 91

[2] – پالمر 139

[3] – احمدی، ساختار و تأویل متن 91 و 92 (کوتاه شده)

[4] – ری 22

 مطالعه تأویل‌های کتاب وجه دین حکیم ناصرخسرو قبادیانی

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه