بررسی تاثیر اتوماسیون اداری در کارایی مدیریت بیمارستان های دولتی استان قم- قسمت ۳

بررسی تاثیر اتوماسیون اداری در کارایی مدیریت بیمارستان های دولتی استان قم- قسمت ۳

۲-۷-۱)دقت و آگاهی………………………………………………………………………………………………………..۴۱
۲-۷-۲)دقت به عنوان یکظرفیتیا منبع………………………………………………………………………….۴۲
۲-۷-۳)دقت انتخابی………………………………………………………………………………………………………..۴۲
۲-۸)تعریف توانمندی………………………………………………………………………………………………………..۴۳
۲-۸-۱)انواع تعربفتوانمندسازی از دیدگاه های مختلف…………………………………………………….۴۵
۲-۸-۲)ضرورت و اهمیت توانمند سازی نیروی انسانی………………………………………………………..۴۷
۲-۸-۳)موانع  و چالشهای اجرای برنامه های توانمند سازی…………………………………………………..۴۷
۲-۸-۳-۱ (ترس کارکنان……………………………………………………………………………………………۴۷
۲-۸-۳-۲ (فقدان امنیت شخصی……………………………………………………………………………………۴۷
۲-۸-۳-۳ (  ساختار سازمانی………………………………………………………………………………………….۴۸
۲-۸-۳-۴)نگرشهای منفی مدیران در مورد زیردستان…………………………………………………………۴۸
۲-۸-۳-۵ (ناامید شدن مدیریت……………………………………………………………………………………….۴۸
۲-۸-۳- ۶)فقدان منایع و زمان کافی………………………………………………………………………………….۴۸
۲-۸-۳-۷  )نیاز به کنترل……………………………………………………………………………………………………۴۸
۲-۸-۴)توانمند سازی در سازمان های یادگیرنده ………………………………………………………………..۴۸
۲-۸-۵)برنامه های توانمند سازی ………………………………………………………………………………….۴۹
۲-۸-۵-۱)مدیریت مشارکتی……………………………………………………………………………………………..۴۹
۲-۸-۵-۲)تفویض اختیار…………………………………………………………………………………………………..۵۰
۲-۸-۵-۳)پاداش مبتنی بر عملکرد …………………………………………………………………………………..۵۱
۲-۸-۶)فرایند توانمند سازی…………………………………………………………………………………………..۵۱
۲-۸-۶-۱ )فرایند توانمند سازی از دیدگاه کینلا (۱۳۸۳ ص ۴۳)………………………………………۵۱
۲-۸-۶-۱-۱)تعریف و ابلاغ………………………………………………………………………………………….۵۱
۲ -۸-۶-۱-۲)تعیین اهداف و راهبردها……………………………………………………………….۵۲
۲-۸-۶-۱-۳)آموزش …………………………………………………………………………………………………….۵۲
۲-۸-۶-۱-۴)تطبیق نظام های سازمان …………………………………………………………………………..۵۲
۲-۸-۶-۱-۵)ارزیابی و اصلاح……………………………………………………………………………….۵۳
۲-۸-۷)اصول توانمند سازی ………………………………………………………………………………………..۵۳
۲-۸-۸)الزامات مورد نیاز در توانمندسازی……………………………………………………………………………….۵۳
۲-۸-۹)رهنمودهایی برای توانمند سازی کارکنان در سازمان  ……………………………………………………..۵۴
۲-۹)عوامل مؤثر در کارآیی…………………………………………………………………………………………..۵۵
۲-۹-۱)عوامل درون سازمانی ………………………………………………………………………………………….۵۵
۲-۹-۱-۱)عوامل سخت‌افزاری………………………………………………………………………………………..۵۵
۲-۹-۱-۲ )عوامل نرم‌افزاری…………………………………………………………………………………………..۵۵
۲-۹-۱-۳) عوامل انسان‌افزاری یا مغزافزاری………………………………………………………………….۵۵
۲-۹-۱-۳-۱ )نیروی انسانی………………………………………………………………………………………..۵۵
۲-۹-۱-۳-۲‌ )مدیریت……………………………………………………………………………………………….۵۵
۲-۹-۲)برون‌سازمانی……………………………………………………………………………………………………………..۵۵
۲-۱۰) ارائه خدمات به بیماران………………………………………………………………………………………….۵۶
۲-۱۱)پیشینه تحقیقات انجام شده………………………………………………………………………………………..۵۷
۲-۱۱-۱ )پایان نامه اول…………………………………………………………………………………………..۵۷
۲-۱۱-۲)پایان نامه دوم………………………………………………………………………………………..۵۸
۲-۱۱-۳ )پایان نامه سوم…………………………………………………………………………………………..۵۹
فصل سوم:روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………………۶۲
۳-۱) مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………….۶۳
۳-۲ ) روش تحقیق………………………………………………………………………………………………………۶۴
۳-۳ ) فرضیه‌های تحقیق ……………………………………………………………………………………………………….۶۵
۳-۴ ) جامعه آماری……………………………………………………………………………………………………….۶۵
۳-۵ )تعیین حجم نمونه …………………………………………………………………………………………………۶۶
۳-۶ ) روش نمونه گیری ………………………………………………………………………………………………۶۹
۳-۷ ) روش گردآوری اطلاعات…………………………………………………………………………………………۷۰
۳-۸ ) ابزار گردآوری داده‌ها…………………………………………………………………………………………۷۰
۳-۹ )تعیین روایی پرسشنامه …………………………………………………………………………………………۷۱
۳-۱۰) تعیین پایایی پرسشنامه…………………………………………………………………………………………۷۲
۳-۱۱ ) روش تجزیه و تحلیل داده‌ها………………………………………………………………………………………..۷۴
فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده‌ها……………………………………………………………………………………………۷۵
۴-۱ ) مقدمه……………………………………………………………………………………………………………۷۶
۴-۲ ) توصیف و تجزیه و تحلیل داده‌ها (آمار توصیفی)…………………………………………………….۷۷
۴-۲-۱) توصیف نمونه و پردازش اطلاعات بدست آمده…………………………………………………….۷۷
۴-۲-۱-۱ )جنسیت…………………………………………………………………………………………………..۷۷
۴-۲-۱-۲ ) میزان تحصیلات………………………………………………………………………………۷۹
۴-۲-۱-۳ )سابقه کار………………………………………………………………………………………………..۸۱
۴-۲-۱-۴ ) سن………………………………………………………………………………………………………….۸۳
۴-۳ ) آمار استنباطی……………………………………………………………………………………………………۸۵
۴-۳-۱ )بررسی فرضیه اول…………………………………………………………………………………………….۸۵
۴-۳-۲ )بررسی فرضیه دوم …………………………………………………………………………………………۹۷
۴-۳-۳ )بررسی فرضیه سوم………………………………………………………………………………..۱۱۰
۴-۳-۴) بررسی فرضیه چهارم …………………………………………………………………………………..۱۲۳
فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادها………………………………………………………………………………………..۱۳۴
۵-۱ ) مقدمه…………………………………………………………………………………………………………..۱۳۵
۵-۲ ) نتایج حاصل از بررسی مشخصات جمعیت شناختی پاسخ دهندگان…………………………………۱۳۵

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت fotka.ir مراجعه نمایید.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*