بررسی تاثیر برخی از هیدروکلوئیدها بر پایداری و خواص رئولوژیکی و حسی …

۳۳

۹۱۱/۰

۱۸۹/۰

۱۱۴/۰

۱۸۹/۰

۳۰

۳۳

۹۱۱/۰

۱۸۹/۰

۱۱۴/۰

۱۸۹/۰

۳۱

۳۳

۹۱۱/۰

۱۸۹/۰

۱۱۴/۰

۱۸۹/۰

۳۲

مطابق جدول ۳-۳ تعداد نمونه های آزمایش برابر ۳۲ عدد بود که در این میان ۵ آزمون تکرار در نقطه مرکزی بود و از این نقاط برای تعیین خطای آزمایش استفاده شد. آنالیز رگرسیون با مدل درجه دوم زیر انجام گرفت:
Y = β۰ + β۱X1 + β۲X2 + β۳X3 + β۴X4 + β۵X5 + β۱۱X12+ β۲۲X22 + β۳۳X32 + β۴۴X42 + β۵۵X52 + β۱۲X1X2 + β۱۳X1X3 + β۱۴X1X4 + β۱۵X1X5 + β۲۳X2X3+ β۲۴X2X4 + β۲۵X2X5 + β۳۴X3X5 + β۳۵X3X5 + β۴۵X4X5 + β۵۴X5X4
در آن Y پاسخ پیشبینی شده، ۰β ضریب ثابت، ۱β، ۲β، ۳β، ۴β و ۵β اثرات خطی، ۱۱β، ۲۲β، β۳۳ ، ۴۴β، β۵۵ اثر مربعات ۱۲β، β۱۳، ۱۴β، ۱۵β، β۲۳، ۲۴β، ۲۵β، ۳۴β ، ۳۵β، ۴۵β و ۵۴β ا ثر متقابل میباشد.
۳-۲-۲- روش تهیه صمغها
صمغ عربی و صمغ زدو توسط آسیاب برقی (ناسیونال ساخت ایران) آسیاب شدند و سپس جهت به دست آوردن ذرات با اندازه یکنواخت از الک آزمایشگاهی با مش ۸۰ عبور داده شد. زانتان و پایدارکننده تجاری CHO به صورت آماده از شرکت مرک آلمان تهیه گردید.
۳-۲-۳- تهیه محلول صمغ‌ها
آب حاوی ۸ /۰ درصد نمک به مدت ۱۰ دقیقه جوشانده شد سپس صمغها مطابق جدول ۳-۳ به آب نمک اضافه شدند، مخلوط‌ها بر روی هیتر دارای همزن مغناطیسی حرارت داده شدند و تا دستیابی به محلول شفاف و یکدست هم زده شدند. از آن جایی که مطابق توصیه‌های عمومی مخلوط های هیدروکلوئیدی معمولا پس از یک شب ماندن به مقدار بیشینه گرانروی خود می‌رسند لذا در این روش نمونه‌ها در بن ماری به مدت ۱۵ دقیقه تا دمای °C 80 قرار داده شدند سپس یک شبانه روز نگهداری شدند. یکی از مشکلات در هنگام حل کردن پودر صمغ‌ها در آب، تشکیل کلوخه‌های ریزی می‌باشد. سطح این کلوخه‌ها با ایجاد موانعی از تر شدن بخش‌های درونی جلوگیری می‌کنند. لذا بهترین راه حل برای این مشکل حل کردن تدریجی و یکنواخت صمغ‌ها می‌باشد (آذری‌کیا و عباسی، ۲۰۱۰).
۳-۲-۴- روش تهیه دوغ
ابتدا شیر در دمای °C85 به مدت ۱۵ دقیقه در حال هم زدن آرام پاستوریزه ‌گردید، پس از سرد شدن شیر تا دمای°C 44، با استارتر ماست S.thermopHilus و L. bulgaricus (براساس دستورالعمل شرکت سازنده) تلقیح شد و تا رسیدن به ۴/۴=pH گرمخانه‌گذاری ‌گردید. پس از سرد کردن، به نسبت ۵۰:۵۰ با محلولهای هیدروکلوئیدی رقیق گردید. جهت تولید ژل سیال، محلول داغ و هیدراته شده هیدروکلوئیدی به آرامی همراه با همزنی ملایم، به نمونه‌های دوغ افزوده شدند. همزنی تا زیر دمای بستن هیدروکلوئید و تا رسیدن به دمای اتاق ادامه داده شد. نمونه‌ها در بطری‌های پلاستیکی بسته‌بندی و در دمای ۴ درجه سانتی‌گراد به مدت ۵۹ روز نگهداری شدند و در فواصل زمانی ۷، ۲۰، ۳۳، ۴۶ و ۵۹ روز مطابق طرح آزمایشی مورد آزمایش قرار گرفتند.
۳-۲-۵- روش‌های آزمایش

دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir