دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  مطالعه تحلیل محتوای کتب علوم تجربی دوره ابتدایی به روش ویلیام رومی درسال تحصیلی (88-1387)

تکه ای از متن پایان نامه :

 

در وسط و ده جمله متوالی در انتهای یک نوشته را انتخاب کنید.جمله از مجموعه کلمه هایی می باشد که با نقطه(.)،علامت سؤال(؟)،علامت تعجب (!)،و یا علامت نقطه بند(؛)پایان میابد.در این نمونه 30جمله ای  تمام کلمه هادارای سه هجا یا بیشتررا شمارش کنید.جمع کلمه های چند هجایی رابه دست آورده وسپس جذرآن رابگیرید.اضافه کردن عدد3رابه جذربدست آمده برای تعیین عددتوانایی خواندن شاگردرا ازنظر کلاسی.اضافه  کردن عدد5 به جذرو عدد بدست آمده عدد سنی شاگرددرمورد فهمیدن متن مورد نظر.(یارمحمدیان،ص164).

6 ـ روش ویلیام رومی[1] ( 1968 ) : در این روش فعال یا غیر فعال بودن محتوا را مورد مطالعه قرار می دهد.در این روش فعال بین(4/0, 5/ 1)برای یادگیرنده مفید بوده وفراگیر را به فعالیت ویادگیری وادار مینماید.(معروفی،یوسف زاده،ص194).

7 ـ مدل طراحی و طبقه بندی هدف های آموزشی مریل(1994) : در این روش سطوح عملکرد مورد انتظار از شاگرد رادر پایان آموزش مورد مطالعه قرار می دهد.تئوری توصیفی مریل از دانش ،مبتنی بر دو نوع طبقه بندی شامل نوع محتوا و سطوح عملکرد می باشد .عناصر محتوا در این تئوری شامل حقایق ،مفاهیم،روش کار واصول وقوانین می باشد وسطوح عملکرد ، شامل یادآوری (موردی وکلی) ،کاربرد وکشف وابداع یک موردجدید می باشد. بعلاوه تئوری مریل دو راهبرد اساسی شامل اشکال ارائه اولیه واشکال ارائه ثانویه و روابط بین آنها را ترسیم نموده می باشد.اشکال ارائه اولیه شامل تعمیم بیانی(توضیحی)،اظهار مثال(نمونه)،تعمیم سوالی وبیان سوالی می باشد.اشکال ارائه ثانویه شامل توضیح وبسط زمینه ای به مقصود تسهیل یادگیری وکمکبه تمرکز توجه ،توضیح وبسط حافظه ای وشرح بازخورد می باشد .تعامل اشکال ارائه اولیه وثانویه با همدیگر از توالی خاصی شامل مثال،غیر مثال،مثال های همگراو واگرا وطیفی از پیچیدگی مثال پیروی می کند .برای هرطبقه از محتواو عملکرد ،مؤلفه های تئوری ،ترکیبی از اشکال ارائه محتوا اختصار ای از « حقایق [2]» ، « مفاهیم و تعمیم ها [3]» اصول و نظریه های مشابه دانش در رشته مورد نظر می باشد ( میرزا بیگی 1380 ص 161 ) .

[1] Romey

[2] Facts

[3] Gereraliz ations

 مطالعه تحلیل محتوای کتب علوم تجربی دوره ابتدایی به روش ویلیام رومی درسال تحصیلی (88-1387)

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه ارشد رشته مدیریت آموزشی: مطالعه تحلیل محتوای کتب علوم تجربی دوره ابتدایی به روش ویلیام رومی درسال تحصیلی 88-1387