سایت مقالات فارسی – بررسی جذب و رهایش داروی اکسی تتراسایکلین بر روی گرافن اکساید عامل …

غلضت پلاسمایی اکسی تتراسایکلین ۲۰% تا ۴ روز به روش عضلانی در حد قابل توجه می باشد و غلضت خونی حدود ۱۲ ساعت باقی می ماند و این دارودر تزریق عضلانی آهسته تر از انواع ذیگر اکسی تتراسایکلین های تزریقی جذب و منتشر می گردد. انتشار آن در بدن وسیع می باشد و در بافت قلب ، کلیه ها، شش ها، عضلات، ریه، ادرار وجود دارد.
۲-۳-۵ موارد منع مصرف دارو:
در حیوانات با نارسایی کبدی و کلیوی مصرف دارو ممنوع است.
استفاده همزمان دارو با پنی سیلین جایز نیست.
استفاده از اکسی تتراسایکلین ۲۰% در سگ ، گربه و اسب و نیز گوسفندانی که شیرشان به مصرف انسان می رسد توصیه نمی شود.
۲-۳-۶دوره پرهیز از مصرف دارو:
گوشت گاو و گوسفند ۲۱ روز پس از آخرین تزریق دارو
شیر گاو ۷ روز پس از آخرین تزریق دارو
در گوسفندانی که شیر آنها مورد مصرف انسان ها قرار می گیرد منع مصرف دارد.
۲-۳-۷شرایط نگهداری دارو:
در دمای ۳۰-۱۵ درجه سانتیگراد و دور از نور نگهداری شود.(۳۸)
۲-۳-۸ شناسایی پودر اکسی تتراسایکلین:
برای شنایایی پودر داکسی سایکلین از روش های معمول UV ,HPLC استفاده می شود. اکسی تتراسایکلین در طول موج nm254 بیشترین مقدار پیک را از خود نشان می دهد.
شکل ۲-۲: طیف uv اکسی تتراسایکلین
۲-۳-۹ دفع: عمدتا به صورت تغییر نیافته و از طریق فیلتراسیون گلومرولی در ادرار دفع می شود. مقداری از دارو ممکن است در شیر ترشح شود.
۲-۳-۱۰ موارد منع مصرف و احتیاط برای سگ:
این دارو برای سگ های باردار و شیرده نا مناسب می باشد.
از تجویز آن به سگ هایی که نسبت به آنتی بیوتیک های مشابه به ساختار اکسی تترا سایکلین آلرژی دارند پرهیز شود.
استفاده از اکسی تترا سایکلین برای سگ های مبتلا به نارسایی کلیه خطرناک می باشد
دو ساعت قبل و بعد از مصرف دارو توسط سگ از مصرف هرگونه ملین، مولیتی ویتامین و مکمل حاوی کلسیم پرهیز شود.
از دستور نوشته شده برای مصرف در بسته بندی دارو پیروی شود.
۲-۳-۱۱ دوز دارو برای سگ:
دوز عمومی برای حالت خوراکی mg 20 برای سگ
دوز تزریقی mg 10 برای هر ۲۴ ساعت تزریق وریدی می باشد.
دوره ی زمان مصرف به شرایط درمان ، روش درمان و پیشرفت سایر پارامتر ها بستگی دارد.
۲-۴ جذب سطحی:
بنا به تعریف عبارتست از چسبیدن اتم، یون و یا مولکولهای گاز، مایع و یا جامد حل شده به سطح یک جامد که در اثر آن یک لایه از ماده جذب شونده بر روی سطح ماده جاذب شکل میگیرد. اﺻﻄﻼح ﺟﺬب ﺳﻄﺤﻲ ﺑﺮای اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر در اواﺧﺮ ﻗﺮن ﻧﻮزدﻫﻢ اراﺋﻪ ﺷﺪ اما ﺧﻮد ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﭼﻨﺪان ﻛﺎرﺑﺮد ﺻﻨﻌﺘﻲ وﺳﻴﻌﻲ ﻧﺪاﺷﺖ ﺗﺎ اﻳﻨﻜﻪ در دهه ی ۱۹۵۰-۱۹۴۰ برای بار اول از کربن فعال برای تصفیه ی آب شهر استفاده شد.مشابه تنش سطحی، جذب نیز ناشی از انرژی سطحی میباشد. به طور کلی در یک حجم از جسم، اتمهای سازنده بوسیله پیوندهای مختلف به یکدیگر مربوط هستند. اما اتمهای واقع در سطح از آنجا که به طور کامل با اتمهای دیگر احاطه نشده اند، قادرند تا مواد جذب شونده را جذب نمایند. ماهیت دقیق این پیوند بستگی به مواد جاذب و جذب شونده دارد .(۳۹)(۴۰)(۴۱)
اساس پدیده های جذب سطحی برمبنای جداسازی است. فرآیند جداسازی عکس عمل و جذب است در عملیات جذب سطحی انتقال یک جز از فاز گاز یا مایع به سطح جامد صورت می گیرد ،  در حقیقت این جذب بوسیله نیروهای چسبندگی و همدوسی روی می‌دهد. هرچه اختلاف دمای بین سطح جامد و مواد جذبی بیشتر باشد، جذب زودتر روی می‌دهد زیرا انرژی گرمایی مواد، نیروی محرکه جذب روی سطح است . در جذب سطحی برخی از اجزاء فاز سیال به سطح جاذب منتقل میشوند معمولا جاذب در بستر ثابتی نگه داشته میشوند و سیال به صورت پیوسته از میان بستر عبور داده میشود. جذب سطحی را میتوان تمایل مولکولهای فاز سیال جذب شونده برای چسبیدن به سطح جامد تعریف کرد. در جذب سطحی از جامد متخلخل استفاده میشود که این منافذ، سطح بسیار زیادی را ایجاد میکنند و هرچقدر سطح جاذب افزایش یابد، مقدار ظرفیت جذب نیز افزایش مییابد بنابراین برای سیستم جذب سطحی از ذرات با تخلخل زیاد استفاده میشود.
۲-۴-۱ انواع جذب سطحی
جذب سطحی فیزیکی یا جذب واندروالس: یک پدیده برگشت پذیر است که نتیجه نیروهای جاذبه بین مولکولهای جامد و ماده جذب شده است بین مولکول ها انواع نیروهای درونی وجود دارد و یکی از این نیروها، واندروالس است.این نیروی بسیار ضعیفی است که دو مولکول را به همدیگر جذب می کند. اما این نیرو تبادل الکترون و تشکیل پیوند شیمیایی را شامل نمی شود.این نیروی فیزیکی بسیار ضعیف است. برای مثال وقتی نیروی جاذبه بین یک جامد و یک گاز بیشتر از نیروهای بین مولکولهای گاز باشد،گاز روی سطح جامد جمع و متراکم می شود.ماده جذب شده در شبکه کریستالی جامد نفوذ نمی کند و در آن حل نمی شود بلکه در سطح باقی میماند. درهرحال اگر جامد دارای تخلخل زیادی باشد، ماده جذب شده، در صورتی که جامد را تر کند، به داخل این شکاف ها نفوذ نمی کند. ﻃﺒﻴﻌﺖ و ﻗﺪرت ﺟﺬب ﺑﻪ ﺧﻮاص ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه در ﺟﺬب ﺷﻮﻧﺪه ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد ﻧﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع ﺟﺎذب .اﻳﻦ ﻧﻮع ﺟﺬب ﺳﺮﻳﻊ اﻧﺠﺎم می شود ﭼﻮن دارای اﻧﺮﮋی ﻓﻌﺎل ﺳﺎزی ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ ﺻﻔﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﮔﺮﻣﺎی ﺣﺎﺻﻞ از ﺟﺬب ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻢ اﺳﺖ.
جذب سطحی شیمیایی یا جذب سطحی فعال شده: جذب شیمیایی نتیجه ی فعل و انفعالات شیمیایی جاذ

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  jemo.ir  مراجعه نمایید.

ب و جذب شونده است. نیروهای درﮔﻴﺮ در اﻳﻦ ﻧﻮع ﺟﺬب ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از: ﺑﺮ ﻫﻢ ﻛﻨﺶ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ و ﺗﻌﻮﻳﺾ و اﺷﺘﺮاک اﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ .
قدرت پیوند شیمیایی حاصل به طور قابل توجهی در حالات مختلف تغییر می کند و شناسایی ترکیبات شیمیایی عملا غیر ممکن است ولی نیروهای چسبندگی معمولا بیش از آن چیزی است که در جذب فیزیکی وجود دارد و انرژی جذب آن حدودا ۱۰۰ برابر انرژی جذب سطحی فیزیکی است.این فرآیند عموما برگشت ناپذیر است و با دفع و جداسازی اولیه ماده جذب شده ، تغیر شیمیایی در آن مشاهده می شود. در جذب ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ اﻧﺮژی ﻓﻌﺎل ﺳﺎزی زﻳﺎد و ﺳﺮﻋﺖ ﺟﺬب ﻛﻢ اﺳﺖ، ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﭘﻴﻮﻧﺪ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﮔﺮﻣﺎی ﺟﺬب ﺑﺎﻻﺳﺖ و ﻣﺎﻫﻴﺖ ﺟﺬب ﺑﻪ ﺧﻮاص ﺟﺎﻣﺪ و ﺟﺬب ﺷﻮﻧﺪه ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد .یک ماده در دمای کم ممکن است جذب فیزیکی و در دمای زیاد جذب شیمیایی داشته باشدو هر دو پدیده نیز ممکن است در یک زمان اتفاق بیفتد.(۴۲)(۴۳)
۲-۴-۲ اساس پدیده ی جذب سطحی:
به طور کلی پدیده جذب سطحی به خاطر خواص موجود بر روی سطح جامد اتفاق میافتد. این خواص دارای دو منشأ میباشد:
پدیده ناپیوستگی : به این مفهوم است که خواص سطح جاذب از خواص بقیه جاذب متفاوت است در واقع اتمهای سطح از اتمهای توده متفاوت هستند.
اتمهای سطح جامد غیر اشباع: این پدیده به این مفهوماست که در زیر سطح اتمهای جامد با اتمهای مجاور پیوند سطحی ایجاد کرده است اما در سطح اتمها از بالا آزاد هستند و توانایی ایجاد پیوند با مولکولهای دیگر را دارند. از این رو یک حالت تمایل برای رسیدن به حالت اشباع در مولکولهای سطح وجود دارد. بنابراین خاصیت جذب سطحی در آن ایجاد میشود.(۴۴)(۴۵)(۴۶)
۲-۴-۳ گستره ی جذب سطحی: