تحقیق دانشگاهی – بررسی جذب و رهایش داروی اکسی تتراسایکلین بر روی گرافن اکساید عامل …

آون[۲۲]۱۵
دﺳﺘﮕﺎه روﺗﺎری ﺑﺎ ﭘﻤﭗ ﺧﻼء ﻫﺎﻳﺪوﻟﻒ
دﺳﺘﮕﺎه FT-IR اسپکتروفوتومتر
دﺳﺘﮕﺎه اﺳﭙﻜﺘﺮوﻓﺘﻮمتر UV-Vis
۳-۲-۴ ﻣﻮاد اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه در ﻋﺎﻣﻞ دار ﻛﺮدن اﻛﺴﻴﺪ ﮔﺮاﻓﻦ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ اﭘﻲ ﻛﻠﺮو ﻫﻴﺪرﻳﻦ:
اﭘﻲ ﻛﻠﺮوﻫﻴﺪرﻳﻦ
ﺳﻮد
ﺳﺪﻳﻢ ﺑﻮروﻫﻴﺪرﻳﺪ
اﻛﺴﻴﺪ ﮔﺮاﻓﻦ
ﺷﺴﺘﺸﻮ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ :
آب ﻣﻘﻄﺮ ۲)استیک اسید ۳)سدیم بی کربنات
۳-۲-۵ ﻣﻮاد اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه در ﻋﺎﻣﻞ دار ﻛﺮدن و ارﺗﻘﺎء ﻛﻴﻔﻴﺖ اﻛﺴﻴﺪ ﮔﺮاﻓﻦ ﻋﺎﻣﻞ دار ﺷﺪه ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ اﭘﻲ ﻛﻠﺮو ﻫﻴﺪرﻳﻦ و ﺳﻴﺒﺎﻛﺮون ﺑﻠﻮ:
ﺳﺪﻳﻢ ﺑﻲ ﻛﺮﺑﻨﺎت
ﺳﻴﺒﺎﻛﺮون ﺑﻠو
ﮔﺮاﻓﻦ ﻋﺎﻣﻞ دار ﺷﺪه ﺑﺎ اﭘﻲ ﻛﻠﺮو ﻫﻴﺪرﻳﻦ
ﺷﺴﺘﺸﻮ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ :
آب ﻣﻘﻄﺮ ۲)استیک اسید
۳-۲-۶ ﻣﺤﻠﻮل ﻫﺎ و واﻛﻨﺸﮕﺮها:
۳-۲-۶-۱ استوک اکسی تترا سایکلین: ﻣﺤﻠﻮل اﺳﺘﻮک اوﻟﻴﻪ از داروی اکسی تترا سایکلین ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ ppm 100 از حل شدن ۱/. گرم داروی اکسی تتراسایکلین در حجم ۵۰۰ سی سی آب مقطر تهیه شد.
۳-۲-۶-۲ بافرها:بافر ها در دامنه ی ۹-۲ pH= در جهت بهینه سازی محیط به منظور جذب دارو ﺗﻮﺳﻂ اﻛﺴﻴﺪ ﮔﺮاﻓﻦ ﻋﺎﻣﻞ دار ﺷﺪه تهیه شد.برای تهیه ی بافر اسیدی با ۳/۲ pH= از HCl استفاده شد.روش ﺗﺠﺮﺑﻲ ﺑﺮای ﺗﻬﻴﻪ اﻳﻦ ﺑﺎﻓﺮها ﺑﺪﻳﻦ ﺻﻮرت بود:
ﺑﺎﻓﺮﻫﺎی HCl ﺑﺎ ۳/۲ pH= :
ﻣﺤﻠﻮل ۰٫۰۱ ﻣﻮﻻر HCl ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪ . ﺑﺎﻗﺮار دادن ﻳﻚ pH ﻣﺘﺮ داﺧﻞ ﻳﻚ ﻇﺮف ﺣﺎوی آب ﻣﻘﻄﺮ و اﻓﺰودن اﺳﻴﺪ ﺑﻪ آن ﺑﺎﻓﺮ pH دﻟﺨﻮاه ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ.
بافر استاتی ۷-۴=pH:
در ﺗﻬﻴﻪ اﻳﻦ ﺑﺎﻓﺮ از اﺳﺘﻴﻚ اﺳﻴﺪ CH3COOH با ﺟﺮم ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ۰۵/۶۰ و اﺳﺘﺎت ﺳﺪﻳﻢ CH3COONa ﺑﺎ ﺟﺮم ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ۰۳/۸۰ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ .روش ﺗﺠﺮﺑﻲ ﺑﺮای ﺗﻬﻴﻪ اﻳﻦ ﺑﺎﻓﺮ :
ﻣﺤﻠﻮل ۰۱/۰ ﻣﻮﻻر اﺳﺘﻴﻚ اﺳﻴﺪ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪ و داﺧﻞ ﺑﺸﺮ رﻳﺨﺘﻪ ﺷﺪ.pH ﻣﺘﺮ و ﻫﻤﺰن داﺧﻞ ﺑﺸﺮ ﻗﺮار داده ﺷﺪ ﺳﭙﺲ ﻣﺤﻠﻮل ۰۱/۰ مولار اﺳﺘﺎت ﺳﺪﻳﻢ ﺑﻪ آراﻣﻲ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪ و pH دﻟﺨﻮاه ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ.
ﺑﺎﻓﺮ ﻓﺴﻔﺎﺗﻲ۹-۷ pH=:
ﺑﺮای ﺗﻬﻴﻪ اﻳﻦ ﺑﺎﻓﺮ ﻣﺤﻠﻮل۰٫۰۱ ﻣﻮﻻر ﺳﺪﻳﻢ دی ﻫﻴﺪروژن ﻓﺴﻔﺎت NaH2 POﺑﺎ ﺟﺮم ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ۹۷/۱۱۹ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪ و داﺧﻞ ﺑﺸﺮ رﻳﺨﺘﻪ ﺷﺪو بعد از قرار دادن pH ﻣﺘﺮ و ﻫﻤﺰن داﺧﻞ ﺑﺸﺮ ﻛﻢ ﻛﻢ ﻣﺤﻠﻮل دی ﺳﺪﻳﻢ ﻫﻴﺪروژن ﻓﺴﻔﺎتHPO4 Na2 ﺑﺎ ﺟﺮم ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ۹۵/۱۱۴ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪتا به pH دﻟﺨﻮاه رﺳﻴﺪﻳﻢ.
۳-۳ ﻣﺮاﺣﻞ ﺳﻨﺘﺰ اﻛﺴﻴﺪ ﮔﺮاﻓﻦ:
ﺳﻨﺘﺰ اﻛﺴﻴﺪ ﮔﺮاﻓﻦ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی روش ﻫﺎﻣﺮز اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ .اﻛﺴﻴﺪ ﮔﺮاﻓﻦ دارای ﮔﺮوﻫﻬﺎی ﻋﺎﻣﻠﻲ OH و COOH و –C-O-C- می باشد.جهت سنتز اکسید گرافن ابتدا ۱۸۰ سی سی اسید سولفوریک و ۲۰ سی سی اسید فسفریک را به نسبت ۹ به ۱ داخل یک بشر ۱۰۰۰ مخلوط کردیم.سپس ۳ گرمﮔﺮاﻓﻴﺖ ﺑﻪ آراﻣﻲ ﺑﻪ ﻣﺨﻠﻮط اﺿﺎﻓﻪ کردیم. ۹ﮔﺮم ﭘﺮﻣﻨﮕﻨﺎت ﻃﻲ ۹۰ تا۱۲۰ دقیقه ﺑﻪ آراﻣﻲ و ﻛﻢ ﻛﻢ ﺑﻪ ﺑﺸﺮ اﺿﺎﻓﻪ کردیم. داﺧﻞ ﺑﺸﺮ ﻣﮕﻨﺖ ﻗﺮار داده و روی ﻫﻴﺘﺮ در دﻣﺎی ۵۰ درجه ی سانتیگراد ( ﺑﺎ دور rpm 100) به مدت ۱۲ ساعت قرار دادیم. ﭘﺲ از آن ﺑﺸﺮ را (ﺟﻬﺖ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی از ﭘﺮﺗﺎب و ﺣﺘﻲ اﻧﻔﺠﺎر ﻣﻮاد ) داﺧﻞ ﺣﻤﺎم ﻳﺦ ﻗﺮار دادیم. ۳ ﺳﻲ ﺳﻲ آب اﻛﺴﻴﮋﻧﻪ ﺟﻬﺖ اﺣﻴﺎء ﭘﺮﻣﻨﮕﻨﺎت اﺿﺎﻓﻲ داﺧﻞ ﺑﺸﺮ رﻳﺨﺘم .ﺗﺮﻛﻴﺐ داﺧﻞ ﻇﺮف واﻛﻨﺶ درون ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎی ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻴﻮژ رﻳﺨﺘﻪ ﺷﺪ و ﻫﺮ ﻟﻮﻟﻪ ﺑﻪ ﻣﺪت ۴ ﺳﺎﻋﺖ داﺧﻞ ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻴﻮژ ﺑﺎ دور rpm 500 .ﻗﺮار داده ﺷﺪ و رﺳﻮب از ﻣﺤﻠﻮل ﺟﺪا ﺷﺪ.
شکل ۳-۱ دستگاه سانتریفیوژ مورد استفاده
شکل۳-۲:رسوب اکسید گرافن بعد از سانتریفیوژ
ﻣﺤﻠﻮل ﺟﺪا ﺷﺪه از رﺳﻮﺑﻲ ﻛﻪ ﺗﻪ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎ ﺟﻤﻊ ﺷﺪه ﺑﻮد ﺳﺮ رﻳﺰ ﺷﺪ .رﺳﻮب ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه ﺗﻪ ﻟﻮﻟﻪ با ۱۵۰ سی سی آب دﻳﻮﻧﻴﺰه ﺷﺴﺘﻪ ﺷﺪه و اﻳﻦ رﺳﻮب ﻣﺠﺪداً با ۱۰۰ سی سی HCl 20% شسته شد. رسوب باقیمانده مجددا با ۱۰۰ سی سی اتانول ﻣﻄﻠﻖ ﺷﺴﺘﻪ ﺷﺪه و در آﺧﺮﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺷﺴﺘﺸﻮی ﺑﻌﺪ از ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻴﻮژ اﺗﺎﻧﻮل ﺟﺪا ﺷﺪه ﺳﺮرﻳﺰ ﺷﺪ،در نهایت رسوب باقیمانده با ۵۰ سی سی آب دیونیزه مخلوط و به مدت ۱ ساعت داخل اولتراسونیک قرار گرفت.
شکل ۴-۳ : دستگاه اولتراسونیک مورد استفاده
ﭘﺲ از ﭘﺨﺶ ﻛﺎﻣﻞ ﮔﺮاﻓﻦ در آب، ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺪت ۴ ﺳﺎعت داخل سانتریفیوژ با دور rpm 400 ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﺗﺎ رﺳﻮب ﻛﺎﻣﻼ از آب ﺟﺪا ﺷﺪ .آب روی رﺳﻮب ﺳﺮ رﻳﺰ ﺷﺪ ه و رﺳﻮب ﺗﻪ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎ،ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دی اﺗﻴﻞ اﺗﺮ درون ﺑﺎﻟﻮن روﺗﺎری ﺧﺎﻟﻲ شد.
ﺳﻨﺘﺰ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ اﻳﻦ روش ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻜﻨﻴیک های FT-IRتایید شد.
 

این نوشته را هم بخوانید :   مطالعه فرآیند رشد نانولایه های نازک به وسیله مدل باریکه مولکولی- قسمت ۱۷

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  fotka.ir  مراجعه نمایید.