تحقیق – ادراکات مصرف کننده از الزامات و پیامدهای مسئولیت اجتماعی سازمان- قسمت ۳۳

تحقیق – ادراکات مصرف کننده از الزامات و پیامدهای مسئولیت اجتماعی سازمان- قسمت ۳۳

هدف این نوع تحقیق برکاربرد فوری متمرکز است و به ایجاد نظریه یا کاربرد عمومی یافته‌ها توجهی ندارد . تأکید آن بر حل مشکلات فوری و موقعیت‌های محلی می‌باشد. تحقیقات آموزشی محلی و منطقه‌ای از این نوع می‌باشند
تحقیق - متن کامل - پایان نامه
بر اساس ماهیت و شیوه جمع آوری اطلاعات، تحقیقات به چهار دسته تقسیم می‌شوند :

  1. تحقیق تاریخی[۷۴]

این تحقیقات با بهره گرفتن از اسناد و مدارک معتبر انجام می‌شوند تا بتوان از این طریق ویژگی‌های عمومی و مشترک پدیده‌ها و حوادث تاریخی و دلایل آنها را تبیین کرد .

  1. ۲.تحقیق توصیفی[۷۵]

در تحقیقات توصیفی محقق به دنبال چگونه بودن موضوع است و می‌خواهد بداند پدیده، متغیر، شی یا مطلب چگونه است. تحقیقات توصیفی هم جنبه کاربردی دارند و هم جنبه مبنایی .در بعد کاربردی از نتایج در تصمیم‌گیری ها و برنامه ریزی‌ها استفاده می‌شود و در بعد بنیادی یا مبنایی به کشف حقایق و واقعیت‌های جهان خلقت پرداخته می‌شود

  1. ۳.تحقیق همبستگی[۷۶]

این تحقیقات برای کسب اطلاع از وجود رابطه بین متغیرها انجام می‌پذیرد ولی درآنها الزاماً کشف رابطه علت و معلول مورد نظر نیست . در تحقیق همبستگی بر کشف وجود رابطه بین دو گروه از اطلاعات تأکید می‌شود .

  1. تحقیق تجربی و علّی[۷۷]

در اینگونه تحقیقات کشف علت‌ها یا عوامل بروز یک رویداد، حادثه یا پدیده مورد نظر است. محقق در متغیرها دخل و تصرفی نداشته، اساساً حضور ندارد بلکه تحقیق علّی را انجام می‌دهد تا بتواند متغیرها و عواملی که باعث بروز واقعه شده اند را شناسایی کند (reference1.blogfa.com ) .
پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی می‌باشد چرا که در مورد یکی از موضوعات یا مسائل سازمان‌ها و بخش‌های اقتصادی کشور انجام می‌گیرد و نتایج و یافته‌های کلان آن می‌تواند برای حل مشکلات یا پاسخگویی به پرسش‌های مدیران مفید باشد. همچنین از آنجا که محقق به دنبال چگونه بودن موضوع است و سعی دارد تا با جمع ‌آوری اطلاعات در جهت آزمون فرضیات یا پاسخ دهی به سؤالات مربوط به وضعیت فعلی اقدام نماید، تحقیق توصیفی می‌باشد. با توجه به اینکه داده‌های مورد نیاز پژوهش با بهره گرفتن از روش نظرسنجی نمونه به جهت بررسی توزیع ویژگی‌های جامعه حاصل شده است، تحقیق پیمایشی و از آن رو که ارتباط بین دو متغیر مستقل و وابسته را مورد بررسی قرار می‌دهد، از نوع همبستگی است .
عکس مرتبط با اقتصاد
۳- ۳٫ جامعه آماری مورد مطالعه
جامعه آماری عبارت است از مجموعه‌ای از افراد یا واحدها که دارای حداقل یک صفت مشترک باشند (سرمد و دیگران ،۱۳۹۱ ، ص۱۷۷). جامعه آماری به کل گروه افراد، وقایع یا چیزهایی اشاره دارد که محقق می‌خواهد به تحقیق درباره آنها بپردازد (سکاران ،۱۳۸۲، ص۲۹۴) .
جامعه آماری در این تحقیق کلیه مصرف‌کنندگانی در شهر تهران می باشند که حداقل یک بار از محصولات پاکشو استفاده کرده اند.
۳-۴٫ نمونه آماری و روش یا طرح نمونه‌گیری
در بسیاری از تحقیق‌های علمی دسترسی به تمام اعضای جامعه کاری بسیار زمان‌ بر و پرهزینه است . در این شرایط نمونه‌ای از جامعه انتخاب می‌شود که بیان‌گر خصوصیات جامعه بوده و دسترسی به آن مقرون به صرفه باشد (حافظ ‌نیا ،۱۳۸۶ ، ص ۱۱۹). نمونه آماری بخشی از جامعه آماری است که به منظور بررسی موضوعی معین انتخاب می‌شود تا نتایج بدست آمده از بررسی نمونه ای بر اساس درجه اطمینانی معین به جامعه آماری تعمیم داده شود. در بیشتر موارد به سبب حجم گسترده جامعه آماری، مراجعه به کلیه آحاد جامعه و مطالعه تک تک آنها امکان‌پذیر نیست. در این صورت محقق ناگزیر است که بخشی از جامعه آماری را مورد مطالعه قرار داده و نتیجه بررسی را به تمامی جامعه آماری تعمیم دهد. مراجعه به بخشی از جامعه آماری جهت شناسایی همه آن را «روش نمونه‌گیری» می‌نامند. انجام این کار زمانی امکان‌پذیر است که بخش نمونه کلیه صفات و ویژگی‌های جامعه آماری را دارا باشد و بتوان آن را نمایشگر جامعه محسوب داشت . پس نمونه آماری به بخشی از جامعه آماری اطلاق می‌شود که ویژگی‌ها و صفات جامعه آماری را در خود داشته باشد و محقق بتواند با مطالعه آن بخش، درباره جامعه آماری قضاوت کند. درعین حال نمونه آماری باید قابل دسترسی بوده و امکان مطالعه آن توسط محقق فراهم باشد. به طوری که از توضیح درباره نمونه آماری روشن می شود نمونه گیری[۷۸] به شیوه و نحوه انتخاب نمونه‌ها از جامعه آماری اطلاق می‌شود (آقاجانی وکیاکجوری ،۱۳۹۰ ، ص ۷۸). بنابراین نمونه‌گیری عبارتست از: انتخاب درصدی از یک جامعه، بطور تصادفی، به عنوان نماینده آن (دلاور ، ۱۳۸۴، ص ۸) .
نمونه‌ها به دو روش کلی انتخاب می‌شوند : روش احتمالی یا تصادفی و روش غیر احتمالی یا وضعی. در روش احتمالی اعضای جامعه شانس برابری برای انتخاب شدن دارند ولی در روش غیر احتمالی شانس اعضای جامعه جهت انتخاب به عنوان آزمودنی گروه نمونه برابر نیست (سکاران ،۱۳۸۱) .
احتمالاً عمده تری

ن مسئله نمونه‌گیری، انتخاب واقعی نمونه است. ملاحظه‌های نظری که در این رابطه باید مورد توجه قرار گیرند عبارت اند از:
الف. نماینده واقعی بودن نمونه
ب. تصادفی بودن
امکان دستیابی به اصول فوق زمانی میسر است که هر یک از اعضای جامعه شانس مساوی جهت بودن در نمونه یا انتخاب را داشته باشد. اصل و اساس نمونه‌گیری این است که هیچ نوع رابطه منطقی نباید بین روش نمونه‌گیری و ویژگیهایی که باید نمونه‌گیری شود، وجود داشته باشد (حافظ نیا، ۱۳۸۶، ص ۱۲۳). در تحقیق حاضر، از روش نمونه گیری تصادفی طبقه بندی ساده استفاده و جامعه بر اساس حوزه جغرافیایی به ۵ طبقه (مصرف‌کنندگان محصولات پاکشو ساکن شمال، جنوب، شرق، غرب و مرکز شهر تهران) تقسیم شده است. تعداد عناصر جامعه در هر طبقه مشخص و معلوم نمی‌باشد اما به گونه‌ای نمونه گیری نموده ایم که در هر طبقه تعداد نمونه برابر با ۵÷۳۸۴ باشد (تقریبا ۷۷ نفر در هر طبقه). برای نمونه‌گیری به دلیل پراکنش و تعداد بالای مصرف‌کنندگان از روش نمونهگیری تصادفی استفاده شده ؛ به این ترتیب که اعضای نمونه‏ بر اساس سادگی دسترسی انتخاب شده‏اند .
فرایند نمونه‌گیری تصادفی طبقه ای همان طور که از نامش پیداست، متضمن فرآیندی از تشکیل طبقات و تجزیه آنهاست که به وسیله انتخاب تصادفی آزمودنی از هر طبقه دنبال می‌شود. در این نمونه‌گیری ابتدا جامعه به گروه‌های ناسازگاری که در بطن پژوهش مناسب، مرتبط و بامعنا هستند، تقسیم می‌شود .
طبقه بندی جامعه می‌تواند بر اساس حوزه‌های جغرافیایی، بخش‌های بازار، سن مصرف کننده، جنسیت مصرف کننده، یا ترکیب‌های مختلفی از این موارد صورت گیرد. روش طبقه بندی، میزان همگنی را در هر طبقه و ناهمگنی را بین طبقات نشان می‌دهد. به عبارت دیگر، اختلاف‌ها و تفاوت‌های بین گروه‌ها بیشتر از تفاوت‌های درون گروه خواهد بود (www.iranresearches.ir) .
۳-۴- ۱ . تعیین حجم نمونه
زمانی که از واریانس جامعه و احتمال موفقیت یا عدم موفقیت متغیرها اطلاع  نداشته و نتوان از فرمول‌های آماری برای برآورد حجم نمونه استفاده کرد، از جدول «جرسی مورگان[۷۹]» استفاده می کنیم (www. Mohagheghan. Com). از آنجا که جامعه مورد نظر در پژوهش حاضر نامحدود بوده و اطلاعاتی از جامعه موجود نیست، برای برآورد حجم نمونه از جدول جرسی مورگان استفاده شده و حجم نمونه ۳۸۴ نفر برآورد شده است .
۳-۵٫ روش گردآوری اطلاعات
در این پژوهش با توجه به اینکه در بخش بررسی ادبیات تحقیق به منابع دست دوم و در بخش اصلی تحقیق به منابع دست اول از داده‌ها احتیاج داشتیم، از دو روش کتابخانه‌ای و میدانی برای گردآوری اطلاعات استفاده شده است .
الف. مطالعات کتابخانه‌ای
در این قسمت جهت گردآوری اطلاعات در زمینه مبانی نظری و ادبیات تحقیق موضوع، از منابع کتابخانه‌ای، مقالات ، کتاب‌های مورد نیاز و نیز از شبکه جهانی اینترنت استفاده شده است .
ب. تحقیقات میدانی
در این قسمت به منظور جمع آوری داده‌ها و اطلاعات و برای تجزیه و تحلیل آنها از پرسشنامه استفاده گردیده است: این پرسشنامه که توسط مصرف‌کنندگان محصولات پاکشو در شهر تهران تکمیل شده است، شامل ۲ بخش عمده می باشد :
الف. سوالات عمومی (جمعیت شناختی) : در سوالات عمومی سعی شده است که اطلاعات کلی و جمعیت شناختی در رابطه با پاسخ دهندگان جمع آوری گردد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*