کاهش اثر بازدارندگی ترکیبات پوسته بذر سبب تحریک زمان جوانه زنی، ریشه زایی و رشد گیاهچه این گیاه شد که بیشترین طول ریشه و ساقه گیاه کور در تیمار آب شویی بذرها به همراه اسید جیبرلیک 1000 پی پی ام به دست آمد که با یافته های این آزمایش مطابقت دارد.

شکل 3-9. نمودار مقایسه میانگین طول ریشه گیاه یولاف در تیمار با اسید جیبرلیک (گلخانه)

شکل 3-10. نمودار مقایسه میانگین طول ساقه گیاه یولاف در تیمار با اسید جیبرلیک (گلخانه)
2. طول بوته: نتایج نشان داد که تیمار بذور یولاف با اسید جیبرلیک 1000 (ppm) بیشترین طول بوته را داشته و در گروه برتری نسبت به سایر تیمارها قرار گرفته است. کمترین طول بوته نیز تعلق به شاهد آزمایش می باشد که در کلاس D قرار گرفته است (شکل 3-11).

شکل 3-11. نمودار مقایسه میانگین طول بوته گیاه یولاف در تیمار با اسید جیبرلیک (گلخانه)