و در برگیرنده مقیاسهایی مثل تحرک، توان، انرژی درد، ناراحتی، خواب ، استراحت و ظرفیت توان کاری میباشد اشاره دارد و به طور کلی وضعیت جسم فرد که در ارتباط نزدیک با سلامت و عملکرد او میباشد.
2- بعد روانی:
این بعد تأکید عمدهاش بر وجود یا عدم وجود اضطراب، افسردگی، خشم، ترس، عصبانیت، خوشحالی و آرامش و رفاه ذهنی است و به توانایی سازگاری با استرس و شدت بیماری یا درمان طلاق میشود. این بعد دو قطبی میباشـد، از طرفی منعکـس کننده درک مثبـت و از طرف دیگر درک منفی از استـرس و ناراحتی میباشد. بعضی از زیر ردههای این بعد عبارتند از: تصویر از خود، احساس مثبت، احساس منفی، اعتقادات مذهبی، فکر کردن و یادگیری، حافظه و تمرکز حواس، رضایت از زندگی، خوشحالی، دستیابی به اهداف شخصی زندگی و ظاهر شخصی، اعتقاد به خدا و کنترل زندگی میباشد. محققانی مانند مونیکا یک بعد رفتاری، کینز بعد درد، هنس بعد احساس کنترل، را به ابعاد کیفیت زندگی افزودند. روانشناسان و مددکاران اجتماعی بهتر از سایر کارکنان، مراقبتهای بهداشتی وضعیت روانی بیمار را بررسی میکنند.
3- بعد اجتماعی:
این بعد شامل انزوای اجتماعی و شبکه حمایتهای خانواده و دوستان و توانایی فرد در برقرار کردن ارتباط با آنها و وضعیت شغلی و شرایط اقتصادی بر میگردد. رفاه و آسایش در ابعاد مختلف زندگی از جمله شرایط زندگی، روابط خانوادگی، روابط اجتماعی؛ اوقات فراغت، شغل، میزان امنیت و درآمد، سطح تحصیلات، حمایت عاطفی، استرس، بازنشستگی از شاخصهای اجتماعی مربوط به کیفیت زندگی است. این شاخصها میتوانند عینی و دارای وجود خارجی باشند یا ذهنی و ناشی از تصور دریافت و درک فرد از شرایط زندگی میباشد. ممکن است انسان علی رغم داشتن امکانا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *