تفاوت PWOM و VWOM

بر اساس مطالعات موجود، چندین دلیل در متفاوت بودن تاثیر Pwom و Vwom در تنوع استفاده وجود دارد. یکی از این تفاوتهای مهم بین Pwom و Vwom شامل هم­نوعی[1] می­شود که در اصطلاح اشاره به درجه­ای که یک جفت از افراد در برخی ویژگی­ها مشابه هستند مانند سن، جنسیت، تحصیلات و وضعیت اجتماعی می­کند. در اصطلاح فیزیکی یک مصرف­کننده ماهیت منبع دهان به دهان را می­داند و بنابراین می­تواند هم­نوعی را (یا حداقل برخی از جنبه­های هموفیلی) بوسلیه صحبت کردن با منبع، صحبت کردن با افراد قابل اعتماد دیگر که منبع را می­شناسند، دستیابی به اطلاعت ثانویه در رابطه با منبع و غیره تحقیق و تشخیص دهد. به علاوه پذیریش بالقوه فرصتی را برای جستجوی اطلاعات از دوستان، وابستگان، همکاران و افراد دیگری که به سلیقه و ترجیح مشابه اعتقاد دارند فراهم می­کند. در دنیای مجازی، پذیرنده بالقوه در معرض منابع اطلاعات بیشتری که از دایره اجتماعی آنها دور هستند قرار دارند (کاواکامی و همکاران، 2013) .

تبلیغات دهان به دهان الکترونیکی از چند بعد با تبلیغات دهان به دهان سنتی متفاوت است. نخست، تبلیغات دهان به دهان الکترونیکی مقیاس­پذیری و سرعت انتشار بی­نظیری دارد. دوم، برخلاف تبلیغات دهان به دهان سنتی، ارتباطات دهان به دهان الکترونیکی بیشتر ماندگار و قابل دسترس هستند. بیشنتر اطلاعات متنی ارائه شده روی اینترنت، بایگانی می­شوند و بنابراین می­تواند برای دوره زمانی نامحودی در دسترس قرار گیرد. ارتباطات دهان به دهان الکترونیکی بیشتر از تبلیغات دهان به دهان سنتی قابل اندازه­گیری هستند. پژوهشگران می­توانند به راحتی تعداد زیادی از پیام­های دهان به دهان الکترونیکی را بازاریابی کنند و ویژگی­های این پیام­ها مانند تعداد کلمات احساسی مورد استفاده، وضعیت پیام­ها، سبک پیام­ها و مانند اینها را تجزیه و تحلیل کنند. تفاوت کلیدی نهایی این است که در تبلیغات دهان به دهان اعتبار فرستنده و پیام برای گیرنده شناخته شده است (کریستی و دمپل، 2012). ارتباطات دهان به دهان از طرق مختلف بر مصرف­کننده تاثیر می­گذارد که در ادامه مورد بررسی واقع خواهد شد.

[1] Homophily