حاکمیت فناوری اطلاعات
حاکمیت یک مفهوم جدید نیست بلکه از زمان تمدن بشر وجود داشته است . بطور خیلی ساده می توان به معنی فرآیند و اجرای تصمیم گیری و همچنین تحت کنترل قراردادن اجرای تصمیمات را در حاکمیت تعریف کرد (Etzler, 2007 ; Gembergen,2003).در واقع حاکمیت همواره به دنبال پاسخ به سوالاتی از قبیل موارد ذیل است . (نوری زاده و همکاران ، 1391)
1- چه تصمیماتی بایستی اتخاذ شود؟
2- چه کسانی باید این تصمیمات را اتخاذ نمایند؟
3- چگونه این تصمیمات کنترل می شوند؟
حاکمیت می تواند انواع مختلف داشته باشد که می توان به حاکمیت شرکتی ، حاکمیت بین المللی ، حاکمیت ملی ، حاکمیت کسب و کار و حاکمیت فناوری اطلاعات اشاره نمود. (مدیری و همکاران ,1389) در اینجا بطور ویژه روی نوع حاکمیت فناوری اطلاعات متمرکزشده ولی برای درک مفهوم حاکمیت IT نیاز به بینش کلی نسبت به حاکمیت شرکتی یا سازمانی بایستی وجود داشته باشد.(Etzler, 2007)
حاکمیت فناوری اطلاعات در واقع مسئولیت مدیران و هیئت مدیره است و شامل رهبری ، ساختارهای سازمانی و فرآیندهای است که تضمین می کند فناوری اطلاعات شرکت ، راهبردها و اهداف سازمان را ادامه و گسترش می دهد.حاکمیت فناوری اطلاعات با بهره گیری از اطلاعات و از طریق به کارگیری فناوری ، به عنوان عامل مهم موفقیت در دستیابی به اهداف شرکت شناخته شده است و این موضوع که منافع ایجاد شده به وسیله سرمایه گذاری های سازمانی فناوری اطلاعات ، که مستقیم تحت تاثیر فناوری اطلاعات هستند بطور گسترده ای پذیرفته شده اند.( Bowen et al , 2005)
(Ridley,2005 ; Gembergen,2003; Hardy , 2006 ; IT Governance Institute , 2012 )
حاکمیت فناوری اطلاعات یکی از مهمترین بخش های حاکمیت سازمانی است، یک گرایش به سمت جلو برای توسعه فرآیندها ، ساختارهای سازمانی ، رهبری و یک انعکاس دهند استراتژی و اهداف سازمانی می باشد. همچنین حاکمیت فناوری اطلاعات بعنوان یک ابزار برای مدیران ارشد اجرایی و مدیران ارشد IT محسوب می شود .(Lompartel, 2008) در یکی از تحقیقات در خصوص بیشترین اثرات در عملکرد حاکمیت IT نشان داد وجود درک مشترک از کسب و کار و اهداف IT ، مشارکت فعال کمیته های IT و تعادل بین کسب وکار ، و حضور نمایندگان و مدیران IT در تصمیمات مربوط به کسب و کار بسیار موثر است. (Bowen et al , 2005)
در اینجا به 12 کلید اساسی در جهت تمرکز و تعمق بیشتر در خصوص الزام حاکمیت فناوری اطلاعات اشاره می شود . ضروریست در هر سازمان به این 12 کلید توجه خاص نمایند چرا که در همین 12 کلید راهکاریهای پیاده سازی ، مسیر حرکت ، راههای کنترلی و ارزیابی اشاره شده است.(National Computing Center , 2005)
1- در مورد کسب و کار : سازمانها نیاز دارند که نقشه رسیدن به کسب ارزش چگونه است.
2-اندازه گیری عملکرد : آیا کشتی در مسیر خود قرار دارد.
3-پیاده سازی نقشه راه : چگونه شروع کنیم؟ چه مسیری را دنبال کنیم.
4- ارتباطات : چگونه اهداف را توصیف کنیم و فرهنگ را تغییر دهیم.
5-قابلیت ارزیابی : پیدا کردن وضیعت فعلی و واقعی از حاکمیت IT.
6- مدیریت ریسک : چه خطراتی وجود دارد و چگونه می توان از برخورد با آنها جلوگیری کرد.
7- حاکمیت تامین کنندگان : طرفین خارج از سازمان نقش بزرگی دارند و بایستی توجه شود.
8- فناوری اطلاعات و ممیزی همکاری با یکدیگر: چگونه برای یک هدف شرکت همکاری کرد.
9-امنیت اطلاعات : موضوع کلیدی امروزی در محیط های شبکه ای.
10 – ابعاد حقوقی و تنظیم مقررات : قبول آن یک وصله جهانی است.
11- معماری : پایه و اساس برای راه حال های فنی موثر است.
12- مدیریت سرمایه گذاری : اطمینان از مقدار کسب ارزش و کسب منفعت.