دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  مطالعه تأویل‌های کتاب وجه دین حکیم ناصرخسرو قبادیانی

تکه ای از متن پایان نامه :

می‌گردد، عبور و استمرار طبیعی و منطقی فلسفه در معنای خاص و اندیشه در معنای عام قلمداد می‌گردد. به عبارتی اولین دورۀ تعقل با Cosmology یا متافیزیک خام و جهان‌شناختی می‌آغازد. سپس Epistemology یا معرفت شناختی استمرار یافته و سرانجام به Hermeneutics یا نظریۀ تأویل و فلسفۀ زبان انتها می‌یابد. هرمنوتیک محصول و نتیجۀ منطقی فرایند حرکت فکری کاروان عقل و اندیشه در حوزۀ فلسفه و دین می باشد.[1]

این گفته‌ای آشناست که شنوندۀ بزرگ به شنیدن آن چه واقعاً گفته می‌گردد توجه می‌کند و شنوندۀ بزرگ‌تر به شنیدن آن چه گفته نشده اما در سخن‌گفتن معلوم می‌گردد. توجه صرف به جنبۀ ایجابی آن چیز که متن به صراحت می‌گوید روا داشتن بی‌انصافی نسبت به وظیفۀ هرمنوتیکی می باشد. برای دریافتن آن چه متن نمی‌گوید، و شاید نمی‌توانسته بگوید، رفتن به پشت متن لازم می باشد.[2]

آن چه در تأویل ادبی به آن حاجت می باشد پرسش‌گری دیالکتیکی‌ای می باشد که صرفاً از متن پرسش نمی‌کند بلکه به نکتۀ گفته شده در متن رخصت پرسش برگرداندن و افق خودِ تأویل‌کننده را به پرسش خواندن و انجام دادن دگردیسی بنیادی فهم آدمی از موضوع می دهد. این به معنای انکار افق تأویل‌کننده نیست، به معنای مطلق ساختن افق خود آدمی نیست، یعنی چیزی که در اکثر تحلیل‌ها و روش‌ها مضمر می باشد؛ این به معنای اتصال خلاق افق‌هاست. [3]

در امر تفسیر و فهم معنا یا معانی یک متن، لازم می باشد میان سه سطح نطق (سخن متن) و استنطاق (سخن برآوردن از متن) و انطاق (سخن درآوردن در متن) تمییز قایل شویم. در سطح نخست، نطق یا سخن متن، مورد نظر می باشد. به گفتۀ دیگر به طور عموم چنین می باشد که هر متن مکتوب بشری یا مربوط به بشر، به قصد اظهار یا انتقال مقصودی شکل می‌گیرد. این خود یکی از مفروضات اساسی هر علم هرمنوتیک یا تفسیر و تأویل متن می باشد که مؤلف یا مولد متن، صاحب قصد و غرضی و در پی انتقال آن به دیگران می باشد… معنای متن در این سطح از وضوح برخوردار می باشد و به سخن دیگر، مؤلف یا متن نزدیک‌ترین راه ممکن را برای دست یازیدن به معنا فراهم می‌آورد. اگر بخواهیم آن چیز که را در این سطح می‌گذرد، بر حسب می‌کنند. هرچند این تعریف در بسیاری از فرهنگ‌نامه‌های فلسفه و علوم اجتماعی آمده، اما چندان کامل و دقیق نیست، و بایستی در ارتباط با آن بیشتر اندیشید. نخستین جنبۀ ناکامل تعریف بالا این می باشد که ما نه فقط متون نوشتاری و[1] حسن‌پور 13

[2] پالمر 257

[3] پالمر 256

 مطالعه تأویل‌های کتاب وجه دین حکیم ناصرخسرو قبادیانی

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه