دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  مطالعه تأویل‌های کتاب وجه دین حکیم ناصرخسرو قبادیانی

تکه ای از متن پایان نامه :

گردید، می‌نویسد: «هدف اصلی هرمنوتیک درک کامل‌تری از مؤلف می باشد آن سان که خود را چنین درک نکرده باشد.»[1]

دیلتای در تعریف هرمنوتیک می‌نویسد که فهم روش‌شناختی تجلیات ثابت و مستمر زندگی را تفسیر می‌نامیم. از آنجا که حیات ذهنی به طور کامل و مستوفاً در زبان متجلی می‌گردد و به لحاظ عینی می‌توان آن را فهمید، لذا تفسیر در تأویل سابقۀ نوشتاری هستی بشری به اوج می‌رسد. این فن، پایۀ فقه اللغه می باشد. علم این فن هرمنوتیک نام دارد. هرمنوتیک امروز به زمینه‌ای وارد می‌گردد که در آن مطالعات انسانی وظیفه‌ای نو و مهم به عهده می‌گیرند. اکنون، بایستی هرمنوتیک را به وظیفۀ معرفت شناختی نشان دادن امکان معرفت تاریخی و یافتن ابزار کسب آن مرتبط کنیم.[2]

دیلتای برای رسیدن به هدف غایی خود، یعنی شناخت تام و کامل مؤلف، ضابطه‌ها و نظریاتی را چنین پیش می‌نهد:

 

1-3-3-1 فرق میان علوم انسانی و علوم طبیعی (فیزیکی):

او طرح ضابطه‌مند روش شناسی متناسب با علوم معطوف به فهم اظهار‌های اجتماعی و هنریِ بشر را نخست در چارچوب نیاز به دور شدن از منظر تقلیل‌گرا و مکانیکی مآب علوم طبیعی و یافتن رویکردی متناسب با غنای پدیدارها دید.[3] اهمیت این افتراق تا آنجاست که برای فهم نظریۀ دیلتای در مورد تأویل، بایستی از تمایزی که او میان دو گونه شناخت علمی گذاشت آغاز کنیم. به نظر دیلتای شناخت در علوم فیزیکی یا طبیعی از شناخت در علوم انسانی یا تاریخی جداست… روش علوم طبیعی یا فیزیکی روش استقراء علمی می باشد و روش علوم انسانی یا تاریخی تأویل می باشد.[4]

از این رو اگرچه کانت، سنجش خرد ناب را نوشته بود که مبانی علم‌شناختی علوم را می‌گذاشت، دیلتای خود را آگاهانه آمادۀ نوشتن سنجش خرد تاریخی نمود که مبانی علم‌شناختی علوم انسانی را می‌گذاشت.[5]

تجربه، اظهار، فهم:

این موارد سه ضلع یک مثلث‌اند به نام علوم انسانی. به گفتۀ دیلتای تنها در صورتی علمی از زمرۀ علوم انسانی انکشاف زندگی درونی بشر دارند. و اصلاً به دلیل حضور[1] – حسن‌پور 20 و 21

[2] – حسن‌پور 21

[3] – پالمر 111

[4] – احمدی، ساختار و تأویل متن 531

[5] – پالمر ص111 و112

 مطالعه تأویل‌های کتاب وجه دین حکیم ناصرخسرو قبادیانی

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه