دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  مطالعه تأویل‌های کتاب وجه دین حکیم ناصرخسرو قبادیانی

تکه ای از متن پایان نامه :

این موضوعات ثابت و بی‌تغییر در این قسم آثار ادبی، پیش از این یک دسته نظریه دربارۀ تأویل متون مطرح شده می باشد به نام علم هرمنوتیک. دیلتای به تأکید می‌گوید اصول علم هرمنوتیک می‌تواند راه رسیدن به نظریه‌ای کلی در خصوص فهم را روشن کند؛ زیرا بیش از هر چیز… درک ساختار زندگی درونی مبتنی بر تأویل آثار می باشد. آثاری که در آن بافت و تار و پود زندگی درونی به طور کامل به اظهار درمی‌آید. بدین ترتیب از نظر دیلتای علم هرمنوتیک معنای تازه و وسیع‌تری می‌یابد، به این معنی که علم هرمنوتیک نظریه‌ای می‌گردد نه فقط در خصوص تأویل متن بلکه در خصوص این‌که زندگی خود را در آن منکشف می‌سازد و اظهار می‌کند.

1-3-3-4 فهم (Verstechen):

فهم برای اشاره به عملی در نظر گرفته شده می باشد که در آن ذهن، ذهن (Geist) شخص دیگر را درک می‌کند. مراد از فهم به هیچ وجه صرف اقدام ادراک ذهن نیست، بلکه مراد آن لحظۀ خاصی می باشد که زندگی، زندگی را می‌فهمد. و چنان که پیش از این آمد ما طبیعت را توضیح می‌دهیم، اما بشر را بایستی بفهمیم… فهم مانند تجربۀ زندگی کمالی دارد که از چنگ نظریه‌پردازی عقلی می‌گریزد [اما می‌توان گفت] فهم اقدام صرف تفکر نیست بلکه جابجایی و تجربۀ دوبارۀ جهان می باشد در تأثیر شخص دیگری که با آن در تجربۀ زندگی روبرو می‌شویم… هرکس خودش را در شخص دیگری بازکشف می‌کند.[1]

1-3-3-5 تاریخمندی (Geschichtlichkeit):

سایر مسایل هرمنوتیک دیلتای از دل همان ضابطۀ سه ضلعی تجربه، اظهار، فهم بیرون کشیده می‌گردد. زمانمند بودن ذاتی ضلع نخست یعنی تجربه، دیلتای را به عنوان پدر برداشت‌های جدید از تاریخمندی مطرح می‌کند. بر طبق این نظریه بشر متکی به تأویل دایمی گذشته انگاشته می‌گردد و لذا تقریباً می‌توان گفت که بر این اساس، بشر حیوان هرمنوتیکی می باشد. موجودی که خودش را بر حسب تأویل میراث فرهنگی و جهان مشترک به ارث رسیده از گذشته، یعنی میراثی پیوسته، حاضر و فعال در همۀ اعمال و تصمیماتش می‌فهمد. بشر حیوانی نه هنوز تمام ساخته می باشد… او هنوز تصمیم نگرفته می باشد که چه بایستی باشد. آن چیز که او بایستی باشد در انتظار تصمیم‌های تاریخی اوست.

به هر حال اگرچه به نظر بعضی، دیلتای متوجه بعضی از نوآوری‌های هرمنوتیک شلایر ماخر نشده بود[2]، اما حقیقت آن1-3-4 مارتین هایدگر (Martin Heidegger) (1976 1889 م.):

[1] – پالمر ص118 تا 124 (تغییر یافته و کوتاه شده)

[2] – احمدی، ساختار و تأویل متن 530

 مطالعه تأویل‌های کتاب وجه دین حکیم ناصرخسرو قبادیانی

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه