دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  مطالعه تأویل‌های کتاب وجه دین حکیم ناصرخسرو قبادیانی

تکه ای از متن پایان نامه :

 

انقلاب مارتین هایدگرفیلسوف و اندیشه‌ور بلندآوازۀ آلمانی در فلسفه که گسترۀ پهناوری از نحله‌های فکری و فلسفی گوناگونی زیرا پدیدارشناسی و اگزیستانسیالیسم (سارتر)، هرمنوتیک (گادامر)، پساساختارگرایی و پسامدرنیسم (فوکو و دریدا) روان‌کاوی (لکان)، تاریخ (ئی. پی. تامسن) و… را در بر می‌گیرد.[1]

اگرچه مارتین هایدگر خود اعتراف کرده می باشد که واژۀ هرمنوتیک را از مطالعات اولیه‌اش در زمینۀ علم کلام و بویژه موضوع کلام کتاب مقدس می‌شناخته می باشد، آن هم به شکرانۀ خواندن نوشته‌های شلایر ماخر[2]، اما نباید این نکته را از نظر دور داشت که در فلسفۀ او پرسش تشریح یا تفسیر تطابق کمی با پرسش تفسیر یا کشف معنای متون دارد. تا آن حد که از همان مقدمۀ کتاب وجود و زمان مسألۀ نخست با پرسش فراموش شدۀ وجود گره می‌خورد.[3]

مارتین هایدگر که از بحران‌ها و پرسش‌های هرمنوتیک دیلتای به خوبی آگاه بود، در جستجوی پاسخی به همۀ این ابهامات، وجه وجودی بشر را مورد مطالعه قرار داده و تمام همّ خویش را صرف شناختن هویت وجودی موجودی نمود که موجودیتش به فهم و دانستن می باشد. از این رو حاصل کار او هرمنوتیک وجودشناسانه‌ای بود که در آن پرسش از وجود و هستی و تفسیر آن مطرح می‌گردید، بدون آن‌که این وجود تعین خاصی پیدا کند و به متن یا دیگر پدیدارهای انسانی محدود گردد.[4]

1-3-4-1 هایدگر و معنای وجود:

هدف پرس‌و‌جوی فلسفی هایدگر روشن ساختن معنای وجود می باشد. از این رو او سوال من چیستم؟ را بر پرسش من چگونه می‌فهمم؟ مقدم می‌شمارد. به اعتقاد او آدمی در جهان پرتاب می‌گردد و همۀ هستی او به نقطه‌ای که در آن پرتاب شده می باشد بستگی دارد. بنابر این هستی شناسی فهم موجودات با تأمل در بودن در و نه با بودن با آغاز می‌گردد. یعنی برای شناخت بایستی از بودن در جهان شروع نمود و نه بودن با دیگری که از ذهنیت خود ما نسخه‌برداری می‌گردد.

مخلوط شده که حاصل آن، التقاطی از پیش‌فرض‌ها و نکات مستخرجه و مستنبطه از متن می باشد.[5]

[1] – ری 7

[2] – پالمر 169

[3] – کوزنزهوی 26

[4] – واعظی، درآمدی بر هرمنوتیک 127

[5] – بلخاری 40 و 41

 مطالعه تأویل‌های کتاب وجه دین حکیم ناصرخسرو قبادیانی

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه