دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :   مطالعه تآثیر یادگیری مشارکتی و یادگیری انفرادی بر یادسپاری اطلاعات علمی درس  علوم تجربی دانش آموزان دختر پایه ششم ابتدایی شهرپیرانشهر

تکه ای از متن پایان نامه :

به تیم های مختلف که از دو جفت دانش آموز تشکیل شده می باشد، تقسیم می کنند. هنگامی که معلم به آموزش یکی از تیم ها اشتغال دارد، تیم های دیگر به یک سلسله فعالیت های شناختی، نظیر قرائت در حضور همدیگر، بحث در مورد چگونگی نگارش یک داستان، اختصار کردن داستان، املای کلمه ها و لغت معنی مشغول می شوند، در صورتی که تقسیم کلاس به گروه های قرائت همگن نباشد،  همه دانش آموزان کلاس به منزله یک تیم واحد در جریان یادگیری با یکدیگر مشارکت می کنند. در طول ساعت های تدریس زبان،  دانش آموزان به فعالیت هایی از قبیل نگارش، اصلاح و ویراستاری آثار یکدیگر و تهیه مقدمات انتشار کتاب از سوی تیم مشغول می شوند. در اکثر فعالیت های روش مذکور، دانش آموزان درس را که معلم ارایه کرده می باشد و به صورت تیمی مطالعه کرده و تمرین ها و آزمون های مربوط به آن را نیز به صورت تیمی انجام می دهند.

دادن یک کار گروهی می باشد. شکاری و همکاران تحقیقی پیرامون روش آموختن با هم، روی فراگیران زبان انگلیسی با روش نیمه تجربی انجام داده اند، نشان می دهد روش از طریق آموختن با هم یا آموختن با هم نسبت به روش های حفظی، سخنرانی و غیره بر یادگیری و آموزش زبان خارجی تاثیر عمیق تری دارد(شکاری،2009).

8- روش پژوهش گروهی: این روش به وسیله شلوموشاران وبیل شاران در دانشگاه تلاویو طراحی گردید. این روش در اصل یک طرح عمومی اداره کلاس درس می باشد که بر طبق آن دانش آموزان درگروه های کوچک، با بهره گیری از روش های پژوهش مشارکتی،  بحث های گروهی و برنامه ریزی مشارکت فعالیت می کننددر این روش دانش آموزان به گروه های ٢ تا ۶ نفر تقسیم می شوند. پس از انتخاب عنوان مورد مطالعه،  هر گروه آن را به بخش های کوچک تر تقسیم می کند و هر بخش را یکی از اعضا مطالعه می کند، در آخرین مرحله هریک از گروه ها مجموع آموخته ها و یافته های خود رابه صورت یک کار گروهی به بقیه کلاس ارایه می دهند(یوسفی ،2002).

2-16 رویکردهای آموزش علوم و جایگاه رویکرد مشارکتی :

 مطالعه تآثیر یادگیری مشارکتی و یادگیری انفرادی بر یادسپاری اطلاعات علمی درس علوم تجربی دانش آموزان دختر پایه ششم ابتدایی شهرپیرانشهر.

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه ارشد : مطالعه تآثیر یادگیری مشارکتی و یادگیری انفرادی بر یادسپاری اطلاعات علمی درس علوم تجربی دانش آموزان دختر پایه ششم ابتدایی شهرپیرانشهر