دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  مطالعه تجربی لومینسانس حاصل از باریکه یونی

تکه ای از متن پایان نامه :

تعدادی پارامتر فیزیکی و هندسی موثر بر روی آشکارسازی پاسخ IBIL وجود دارند. دمای نمونه، بازتاب درونی آن و تخریب ناشی از باریکه می‌توانند بازده IBIL و طیف آن را تغییر دهند. به طور خاص، با افزایش شار یونی و بر اثر آن افزایش تخریب شبکه به واسطه یون، کسر جفت‌های الکترون- حفره که با فرایندهای تابان بازترکیب می‌شوند کاهش می‌یابد. پس خاموش کنندگی شدت لومینسانس با بهره گیری از ارتباط بیرکس[1] و بلاک[2] تعریف می‌گردد:

L(F) = L0/[1+k(eσF-1)]                           (2-13)

که L پاسخ لومینسانس [a.u.] بعد از جذب شار F [ions/cm2]، L0 پاسخ اولیه لومینسانس، k نسبت بین مراکز بازترکیبی تابان و غیرتابان و σ سطح مقطع مؤثر تخریب یون [cm2] می‌باشد [9].

 

 

 

 

 

 

روش لومینسانس یونی پرداخته شده می باشد. بعضی افراد به مطالعه میکروسکوپی لومینسانس یونی نمونه‌ها و بعضی دیگر به مطالعه نمونه‌ها با بهره گیری از نتایج حاصل از آن پرداختند.

در سال 1994 جامیسون[3] و همکارانش به مشخصه‌یابی الماس و دیگر کریستال‌ها با بهره گیری از آنالیز لومینسانس ناشی از باریکه یونی در این نمونه‌ها پرداختند. ایشان دریافتند که این تکنیک اطلاعات ارزشمندی پیرامون خواص شیمیایی اتم‌ها در بلور‌ها در تکمیل اطلاعات حاصل از روش‌های سنتی آنالیز با باریکه یونی همچون پیکسی و پس‌پراکندگی رادرفورد را فراهم می‌کند. همچنین مشخص گردید که عمق نفوذ حاصل از این روش در مقایسه با عمق نفوذ الکترون‌های مورد بهره گیری در روش لومینسانس کاتدی1 Birks

2 Black

1 D.N. Jamieson

 مطالعه تجربی لومینسانس حاصل از باریکه یونی

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه ارشد:مطالعه تجربی لومینسانس حاصل از باریکه یونی