پیاده
0
100
0.278
0.226-
متغیرهای مستقل
جمع گرایی
0
100
0.149-
0.566

خویشتن داری
0
100
0.516-
0.401

دینداری
0
100
0.576-
1.618

همنوایی
0
100
0.643
0.023

اعتماد اجتماعی
0
100
0.062-
0.006-

رضایت از امکانات و تجهیزات ترافیکی
0
100
0.225
0.354

کنترل اجتماعی
0
100
0.425-
0.424

محرومیت اجتماعی-اقتصادی
0
100
0.414-
0.363

درحالت کلی معمولا چنانچه چولگی و کشیدگی در بازه ی(2،2-)نباشند داده ها از توزیع نرمال بسیار دوربوده و میبایست،قبل از هرگونه آزمونی که برای انجامشان باید فرض نرمال بودن داده ها برقرار باشند؛اصلاح گردند(البته ممکن است بعضی ازآماردادنان این بازه راکوچکتر یا بزرگتر در نظر بگیرند. (
در این تحقیق مقدارچولگی مشاهده شده برای متغیر وابسته و متغیرهای مستقل در بازه -2 تا 2 قرار دارد بنابراین جدول میتواند ما را به نرمال بودن توزیع این متغیرها امیدوارکند.
بعد از بررسی نرمال بودن کشیدگی و چولگی توزیع داده ها از آزمون کلموگروف – اسمیرنوف استفاده شد تا از تست نرمالیتی متغیر وابسته (رفتار ناهنجار ترافیکی عابرین پیاده )اطمینان حاصل شود.
جدول 4-16-آزمون کلموگروف-اسمیرنوف (آزمون نرمال بودن)
کلموگروف – اسمیرنوف
ناهنجاری ترافیکی عابرین پیاده
آماره
سطح معناداری

1.162
0.134

معمولاچنانچه سطح معناداری درآزمون کلموگروف – اسمیرنوف بیشتراز0.05باشدمیتوان فرض صفر یعنی نرمال بودن داده ها را پذیرفت ،درغیراینصورت نمیتوان گفت که داده ها توزیعشان نرمال است.بنابراین با استفاده از سطح معناداری در جدول میتوان دریافت که توزیع داده ها نرمال است.

4-11-3-آمار استنباطی
با توجه به اینکه داده ها از توزیع نرمال تبعیت می کنند برای تحلیل روابط میان متغیرها باید از آزمون های پارامتری استفاده کرد.
جدول 4-17-روش پارامتری و ناپارامتری
سطح سنجش متغیرها
هدف محقق
روش پارامتری
محدودیت روش پارامتری
روش ناپارامتری جایگزین
نسبی-نسبی
سنجش همبستگی
ضریب همبستگی پیرسون
نرمال بودن توزیع متغیرها
ضریب همبستگی اسپیرمن

سنجش رابطه علی
آزمون رگرسیون
نرمال بودن توزیع متغیرها

اسمی-نسبی
مقایسه
آزمون تی
نرمال بودن توزیع متغیرها
آزمون من ویتنی

آزمون تحلیل واریانس
نرمال بودن توزیع متغیرها
آزمون کراسکال والیس

بنابراین برای آزمون فرصیات از آزمون رگرسیون، آزمون تی و تحلیل واریانس استفاده شده است.در جدول زیر این آمارها به تفکیک فرضیات آورده شده است.
جدول4-18- آزمونهای استنباطی مورد استفاده به تفکیک فرضیات تحقیق
فرضیه
سطح سنجش
آزمون

متغیر(های) مستقل
متغیر وابسته

فرضیه اول
(جمع گرایی )نسبی
(ناهنجاری ترافیکی عابرین پیاده )نسبی
آزمون رگرسیون
فرضیه دوم
(خویشتن داری )نسبی
(ناهنجاری ترافیکی عابرین پیاده )نسبی
آزمون رگرسیون
فرضیه سوم
(دینداری)نسبی
(ناهنجاری ترافیکی عابرین پیاده )نسبی
آزمون رگرسیون
فرضیه چهارم
(همنوایی)نسبی
(ناهنجاری ترافیکی عابرین پیاده )نسبی
آزمون رگرسیون
فرضیه پنجم
(اعتماد اجتماعی)نسبی
(ناهنجاری ترافیکی عابرین پیاده )نسبی
آزمون رگرسیون
فرضیه ششم
(رضایت از تجهیزات ترافیکی)نسبی
(ناهنجاری ترافیکی عابرین پیاده )نسبی
آزمون رگرسیون
فرضیه هفتم
(کنترل اجتماعی)نسبی
(ناهنجاری ترافیکی عابرین پیاده )نسبی
آزمون رگرسیون
فرضیه هشتم
(محرومیت اجتماعی-اقتصادی)نسبی
(ناهنجاری ترافیکی عابرین پیاده )نسبی
آزمون رگرسیون
فرضیه نهم
(جنسیت )نسبی
(ناهنجاری ترافیکی عابرین پیاده )نسبی
آزمون تی
فرضیه دهم
(پایگاه اجتماعی-اقتصادی )نسبی
(ناهنجاری ترافیکی عابرین پیاده )نسبی
تحلیل واریانس

فصل پنجم
یافته ها

5-1-مقدمه
در این فصل از پژوهش به بررسی دادههایی پرداخته میشود که با استفاده از پرسشنامهای که توسط خود محقق تنظیم شده و پرسشنامه استاندارد، از افراد نمونه جمع آوری شده است. نخست، بررسی دادهها در دو بخش “ویژگیهای پاسخگویان” و “آزمون فرضیات” انجام میشود. ویژگیهای پاسخگویان دربردارنده توصیف افراد نمونه از لحاظ متغیرهای مختلف(مانند جنسیت، سن، تحصیلات و …) و آزمون فرضیات شامل سنجش معناداری رابطه میان متغیر وابسته (ناهنجاری ترافیکی عابرین پیاده) و هر یک از متغیر های مستقل است. نگارنده همچنین به بررسی همبستگی میان متغیرهای مستقل با یکدیگر و با ابعاد ناهنجاری ترافیکی عابرین پیاد پرداخته است. در نهایت مدل مسیر ترسیم و مدل تحلیل نظری اصلاح شده است.
5-2-ویژگیهای پاسخگویان

جدول 5-1- جدول توصیف ویژگی های پاسخگویان
متغیر
فراوانی
درصد فراوانی
جنسیت
مرد
144
60

زن
96
40
وضع تاهل
متاهل
163
68

مجرد
77
32
وضع اشتغال
شاغل
131
55

بازنشسته
14
6

محصل
36
15

بیکار
8
3

خانه دار
51
21
نوع سکونت
مالک
135
57

مستاجر
67
28

سازمانی
32
13

مجانی
3
1

سایر
2
1

جنسیت:60درصد پاسخگویان عابر پیاده مرد و40 درصد زن بودند.
وضع تاهل:68درصد پاسخگویان عابر پیاده متاهل ،31 درصد مجرد و 1درصد مطلقه بودند.
وضع اشتغال:55 درصد پاسخگویان عابر پیاده شاغل و 45 درصد غیر شاغل بودند. بیشترین افراد غیر شاغل معادل 21 درصد خانه دار ،15 درصد محصل ودانشجو ،6 درصد بازنشسته 3 درصد بیکار یا سایربود.
نوع سکونت:57درصد مالک،28درصد مستاجر،13درصد سازمانی و حدود 2 درصد مجانی و سایر بود.
جدول 5-2- جدول توصیف تحصیلات
متغیر
فراوانی
درصد فراوانی

راهنمایی و کمتر
61
25

متوسطه
15
6

دیپلم و فوق دیپلم
100
42

کارشناسی
52
22

کارشناسی ارشد
12
5
جمع
240
100

تحصیلات: کمترین سطح سواد پاسخگویان راهنمایی وکمتر است که 25 درصد پاسخگویان عابر پیاده را شامل می شود. سواد متوسطه 6 درصد پاسخگویان را شامل می شود. سواد دیپلم و فوق دیپلم 42 درصد پاسخگویان و سواد کارشناسی 22 درصد را شامل می شود. فقط 5 درصد پاسخگویان سواد عالی درسطح کارشناسی ارشد داشتند .
جدول 5-3- جدول توصیف منزلت شغلی
متغیر
فراوانی
درصد فراوانی
منزلت شغلی
خیلیضعیف
11
4.6

ضعیف
48
20.0

متوسط
46
19.2

خوب
34
14.2

عالی
3
1.3

بی پاسخ
98
40.8
جمع
240
100

منزلت شغلی:شغل ، شامل سوالات باز بود که بعد از جمعآوری پرسشنامهها، مشاغل براساس تحقیق شهلا کاظمیپور که مشاغل را براساس پرستیژ و منزلت طبقه بندی کرده است به خیلی ضعیف( با نمره 0)، ضعیف( با نمره 1)، متوسط ( با نمره 2)، خوب ( با نمره 3) و عالی ( با نمره 4) نمره گذاری شده است( کاظمی پور، 1378).
59 درصد از عابرین پیاده دارای مشاغل خیلی ضعیف و ضعیف هستند ،تقریبا 19 درصد مشاغل متوسط و 15.5درصد دارای منزلت شغلی بالا می باشند. حدود 41 درصد عابرین پیاده به این سؤال پاسخی نداده اند.
جدول 5-4- جدول توصیف تحصیلات پدر و مادر
متغیر
فراوانی
درصد فراوانی
فراوانی تجمعی
تحصیلات پدر

دیپلم و پایین تر
196
82
82

کاردانی و کارشناسی
22
9
91

کارشناشی ارشد و بالاتر
5
2
93

بی پاسخ
17
7
100
جمع
240
100

تحصیلات مادر

دیپلم و پایین تر
215
89
89

کاردانی و کارشناسی
14
6
95

کارشناشی ارشد و بالاتر
2
1
96

بی پاسخ
9
4
100
جمع
240
100

تحصیلات پدر و مادر :همانطور که یافته ها نشان می دهد بیش از 80 % پاسخگویان والدینی با تحصیلات دیپلم و پایین تر دارند و تعداد اندکی از والدین تحصیلاتشان در حد تکمیلی است.
جدول 5-5- جدول توصیف درآمد ماهیانه
متغیر
فراوانی
درصد فراوانی
فراوانی تجمعی
درآمد ماهیانه

پایین
126
52
52

متوسط
78
33
85

بالا
21
9
94

بی پاسخ
15
6
100
جمع
240
100

در آمد ماهیانه: 52% عابرین پیاده درآمد پایین ،33%متوسط و 9% درآمد شان بالا است.
جدول 5-6- جدول توصیف تعداد اعضای خانوار
متغیر
فراوانی
درصد فراوانی
تعداد اعضای خانوار
1-2
25
10.4

3-5
178
74.2

6-7
26
10.8

8-12
11
4.6
جمع
240
100

بعد خانوار:با توجه به جدول بعد خانوار حدود 74درصد عابرین پیاده خانواده های 3 تا 5 نفری هستند.تقریبا 10 درصد از عابرین پیاده در خانواده 1 و 2 نفری زندگی می کنند .5.4 درصد 6 نفره و 5.4 درصد بعد خانوارشان 7 نفره است.
جدول 5-7- جدول توصیف درآمد سرانه
چارک ها
میانگین
حداکثر
حداقل
متغیر
75
50
25

481250
250000
187500
351214
2333333
33333
درآمد سرانه

درآمد سرانه خانواده: میانگین درآمد سرانه خانواده 351هزارتومان می باشد که بیشترین مقدار آن 2میلیون و 300 هزار تومان و کمترین مقدار 33 هزارتومان است. درآمد سرانه خانواده اکثر پاسخگویان 200 هزار تومان است. و در این بین نیمی از آنها دارای درآمد سرانه پایین تر از 250 هزارتومان بوده و یک چهارم آنها درآمدی بالاتر از 480هزار تومان داشته اند.

5-3-آمارههای توصیفی ابعاد دوگانه ناهنجاری ترافیکی عابرین پیاده ( متغیر وابسته)

جدول5-8- توصیف نگرش عابرین پیاده نسبت به قوانین ترافیکی
چارک ها
انحراف معیار
میانگین
حداکثر
حداقل

75
50
25

67
53
40
18.1
53.7
100
0
نگرش عابرین پیاده

جدول(5-8) نشان می دهد که حداقل نمره نگرش 0 و حداکثر 100 می باشد.هر چه نمره نگرش بیشتر باشد یعنی نگرش عابرین پیاده نسبت به قوانین ترافیکی مثبت تر است. بنابراین با توجه به جدول 25% از عابرین پیاده نمره 40 و کمتر کسب کرده اند ،همچنین 75% از عابرین پیاده نمره 67 و کمتر کسب کرده اند.میانگین نشان میدهد تقریباَ نیمی از پاسخگویان نگرش مثبت و نیمی دیگر نگرش منفی نسبت به قوانین ترافیکی دارند.

جدول5-9- توصیف سابقه رفتاری عابرین پیاده
چارک ها
انحراف معیار
میانگین
حداکثر
حداقل

75
50
25

75
63
50
16.7
63.5
100
0
سابقه رفتاری عابرین پیاده

جدول(5-9) نشان می دهد که حداقل نمره سابقه رفتاری (رعایت قوانین ترافیکی) 0 و حداکثر 100 می باشد.
بنابراین با توجه به جدول 25% از عابرین پیاده نمره 50 و کمتر کسب کرده اند ،همچنین 75% از عابرین پیاده نمره 75 و کمتر کسب کرده اند یعنی 75% ار عابرین در 75% درصد موارد قوانین را رعایت کرده اند.میانگین سابقه رعایت
قوانین ترافیکی نیز نشان می دهد که نیمی از عابرین پیاده نمره 63 بدست آورده اند یعنی سابقه رعایت قوانین ترافیکی در 50 درصد از عابرین بالاتر از متوسط است.

جدول5-10- رفتار مشاهده شده عابرین پیاده
رفتار مشاهده شده
فراوانی
درصد فراوانی
بهنجار
120
50
نابهنجار
120
50
جمع
240
100

با توجه به جدول(5-10) از 240 عابر پیاده ،120 نفر بهنجار و 120 نفر نابهنجار بوده اند.

5-4-آمارههای توصیفی ناهنجاری ترافیکی عابرین پیاده ( متغیر وابسته)
شاخص رفتار نابهنجار ترافیکی عابرین پیاده از ترکیب 5 گویه بعد “نگرش”، 4 گویه بعد” سابقه رفتاری” ساخته شده است و سپس برای استاندارد کردن شاخص از نمرات عاملی استفاده شده است :
(1)

جدول5-11- توصیف ناهنجاری ترافیکی عابرین پیاده
چارک ها
انحراف معیار
میانگین
حداکثر
حداقل

75
50
25

62
54
37
18.2
58.6
100
0
ناهنجاری ترافیکی عابرین پیاده

این جدول میزان ناهنجاری ترافیکی عابرین پیاده را نشان می دهد.کمترین نمره ناهنجاری ترافیکی عابرین پیاده 0 و بیشترین نمره 100 است، میانگین آن نیز 58.6 می باشد.شاخص انحراف معیار 18.2 است که میزان پراکندگی داده ها در اطراف میانگین را نشان می دهد با استفاده از این شاخص می توان دریافت که نمونه های مورد مطالعه از لحاظ ویژگی های مورد سنجش تقریباَ متجانس هستند. نمره ناهنجاری ترافیکی 25درصد از عابرین پیاده 37 و پایین تر است.با توجه به نمره چارک سوم می توان در یافت که یک چهارم عابرین نمره بالاتر از 62 و سه چهارم نمره پایین تر از 62 دریافت کردند.
5-5-آماره های توصیفی متغیر های مستقل در میان عابرین پیاده و آزمون مقایسه میانگینها
جدول5-12-آماره های توصیفی متغیر های مستقل در میان عابرین پیاده و آزمون مقایسه میانگینها
Sig (t-test)?
چارک ها
انحراف معیار
چولگی
میانگین
حداکثر
حداقل
متغیر

75
50
25

0
75
67
58
14.02
0.576-
67.6
100
0
دینداری
0
78
67
55
17.97
0.516-
66.0
100
0
خویشتن داری
0
75
62
50
16.04
0.425-
61.3
100
0
کنترل اجتماعی
0.009
64
55
45
15.4
0.149-
52.6
100
0
جمع گرایی
0
69
56
44
17.72
0.414-
57.3
100
0
محرومیت اجتماعی
0.052
67
53
40
17.16
0.062-
52.1
100
0
اعتماد اجتماعی
0.008
59
47
35
15.86
0.225
47.2
100
0
رضایت از امکانات ترافیکی
0
20
11
7
13.82
2.37
15.8
100
0
پایگاه اجتماعی-اقتصادی
?تفاوت میانگین با عدد 50 ( حد وسط نظری مقیاس) مقایسه شده است.
جدول(5-12) نشان میدهد که در میان تمام متغیرهای مستقل حداقل تجربی مقیاس (0) و حداکثر آن 100 است، همچنین حدوسط نظری مقیاس برابر با (50) است. میانگین متغیرهای مستقل به ترتیب دینداری(67.6)،خویشتن داری(66.0)،کنترل اجتماعی(61.3)، جمع گرایی(52.6)،محرومیت اجتماعی(57.3)،اعتماد اجتماعی(52.1)، رضایت از امکانات ترافیکی(47.2) و پایگاه اجتماعی-اقتصادی(15.8)است که با توجه به آزمون t و سطح معناداری آن ،در تقریبا در اکثر موارد از میانگین مورد انتظار(50) بالاتر است و قابل تعمیم به جامعه آماری می باشد. مقدار چوله منفی در موارد دینداری،خویشتن داری،کنترل اجتماعی، جمع گرایی،محرومیت اجتماعی،اعتماد اجتماعی،بیانگر این مطلب است که اکثر پاسخگویان نمره ای بالاتر از میانگین موردانتظار کسب کردهاند. ولی مقدار مثبت چوله در مورد رضایت از امکانات ترافیکی و پایگاه اجتماعی-اقتصادی گویای این مطلب است که اکثر پاسخگویان در این زمینه نمره ای پایینتر از میانگین مورد انتظار کسب کرده اند.

5-6-سنجش همبستگی میان متغیرهای مستقل با ابعاد ناهنجاری ترافیکی عابرین پیاده
جدول 5-13-همبستگی میان متغیرهای مستقل و دو بعد ناهنجاری ترافیکی عابرین پیاده
ابعاد متغیر وابسته
متغیر مستقل
نگرش عابرین پیاده نسبت به قوانین ترافیکی
سابقه