دانلود پایان نامه

رفتاری عابرین پیاده
جمع گرایی
.094
.128*
خویشتن داری
.403**
.358**
دینداری
.182**
.294**
اعتماد اجتماعی
-.153*

رضایت از امک

مطلب مشابه :  پایان نامه با کلید واژه هایاستان گلستان، دوران مدرن

دیدگاهتان را بنویسید