سایت مقالات فارسی – درک زوجین از عملکرد خانواده هنگام و قوع سرطان در یکی از …

می توانید به من بگویید بیماریی که شما دارید چیست؟
فکر می کنید چرا باید در بیمارستان بستری شوید؟
چه نوع درمانی دریافت میکنید؟
فکر می کنید به چه دلیل درمان دریافت میکنید؟
خانواده و پزشکتان در مورد بیماریتان به شما چه گفته اند؟
با پرسیدن این سوالات در صورتیکه بیمار یا همسر وی کلمه سرطان یا کانسر را استفاده میکردند به معنی آگاهی آنان از تشخیص قطعی سرطان در نظر گرفته میشد. لازم به ذکر است که این رویه مورد تایید کمیته منطقهای اخلاقی در پژوهش دانشگاه علوم پزشکی تبریز میباشد.
روش نمونهگیری
نمونهگیری، مستلزم انتخاب گروهی از افراد، رویدادها، رفتارها یا موارد دیگر جهت انجام یک مطالعه است. طرح نمونهگیری فرآیند انتخاب نمونهها را مشخص میکند. نمونه یادآور گروه منتخبی از افراد یا عناصری است که در مطالعه گنجانده شده است. روش نمونهگیری، راهبرد مورد استفاده برای انتخاب نمونه مورد مطالعه را نشان میدهد. روش نمونهگیری باید معرف جامعه مورد نظر بوده و باعث کاهش سوگیری و خطاهای نمونه شود (۹۲).
در این مطالعه، روش نمونهگیری از نوع دردسترس بود. دلیل استفاده از این روش نمونهگیری این بود که با توجه به معیارهای ورودی تعیین شده برای جامعه و عدم وجود لیست تمامی زوجین واجد معیارهای مطالعه امکان نمونهگیری در تصادفی وجود نداشت.
حجم نمونه و نحوه تعیین آن
در تحقیقات کمی که هدف، تعمیم بخشیدن نتایج به جامعه است، حجم نمونه باید به اندازهای باشد که محقق بتواند نتایج بدست آمده از نمونه را به جامعه تعمیم دهد. تصمیم در مورد حجم نمونه، بسته به مواردی چون میزان دقت مورد نیاز در تحقیق، روش نمونهگیری استفاده شده، همگن بودن و یکنواختی جامعه، مقدار هزینه و در دسترس بودن آنها بستگی دارد (۹۲).
در این مطالعه حجم نمونه با انجام مطالعه مقدماتی بر روی ۱۵ زوج که یکی از آنها مبتلا به سرطان بود و جهت درمان به بخشهای بستری و درمانگاه انکولوژی بیمارستان شهید قاضی طباطبایی تبریز مراجعه مینمودند تعین شد و بر اساس میانگین، انحراف معیار و فاصله اطمینان ۹۵%، حجم نمونه ۲۰۰ نفر تعیین گردید و نهایتاً مطالعه بر روی ۲۰۲ نفر انجام شد.
محیط پژوهش
در این طرح، با توجه به اینکه بیمارستان شهید قاضی طباطبایی تبریز مرکز اصلی درمان و مشاوره بیماران مبتلا به سرطان در استان آذربایجان شرقی میباشد، بخشهای بستری مردان و زنان و درمانگاه انکولوژی این بیمارستان به عنوان محیط پژوهش در نظر گرفته شد.
ابزار جمع آوری دادهها
محققین از روشها و ابزارهای مختلفی جهت جمعآوری اطلاعات اولیه برای تحقیقات کیفی استفاده میکنند که یکی از مهمترین این ابزارها، پرسشنامه میباشد. پرسشنامهها شامل یک سری سوالات بسته یا باز میباشند. محقق با تحلیل پاسخهای شرکتکنندگان میتواند اطلاعاتی در مورد اینکه در مورد یک ایده یا نظر مردم چگونه تفکر میکنند، چگونه عمل میکنند و چگونه برنامهریزی میکنند را به دست آورد(۹۳). در این راستا با توجه به هدف مطالعه که توصیف درک زوجین از عملکرد خانوادگی هنگام ابتلاء یکی از زوجین به سرطان بود از پرسشنامه سنجش عملکرد خانواده استفاده شد.
ابزار سنجش عملکرد خانواده” FAD [۳۱] یک پرسشنامه استاندارد دارای ۶۰ گویه است که برای سنجش عملکرد خانواده بنا بر الگوی مک مستر در سال ۱۹۶۳ توسط Epstain[32] و همکاران تدوین شده است. این پرسشنامه عملکرد خانوادهها را در ابعاد حل مساله (۶ آیتم) شامل سوالات ۲-۱۲-۲۴-۳۸-۵۰-۶۰، ارتباطات (۷ آیتم) شامل سوالات ۳-۱۴-۲۹-۱۸-۴۳-۵۲- ۵۹، نقشها (۹ آیتم) شامل سوالات ۴-۱۰-۱۵-۲۳-۳۰-۳۴-۴۰-۴۵-۵۳، همراهی عاطفی (۸ آیتم) شامل سوالات ۵-۹-۱۹-۲۸-۳۵-۳۹-۴۹-۵۷، آمیزش عاطفی (۸ آیتم) شامل سوالات ۱۳-۲۱-۲۲-۲۵-۳۳-۳۷-۴۲-۵۴، کنترل رفتار (۹ آیتم) شامل سوالات ۷-۱۷-۲۷-۳۲-۴۴-۴۷-۴۸-۵۵-۵۸، و عملکرد کلی (۱۳ آیتم) شامل سوالات ۱-۶-۸-۱۱-۱۶-۲۰-۲۶-۳۱-۳۶-۴۱-۴۶-۵۱-۵۶ مورد بررسی قرار میدهد. پاسخ به هر آیتم برروی یک طیف لیکرت چهار گزینهای از قویاً مخالف تا قویاً موافق قرار دارد که به ترتیب به آنها نمره ۱ تا ۴ تعلق می گیرد. بر اساس این نمرات، نمره حداقل و حداکثر برای هر بعد پرسشنامه تعیین شد.
در این پرسشنامه ۶ گویه از ۶۰ گویه عملکرد خانواده در بعد حل مساله را تعیین مینماید. بالاترین نمره اخذ شده در این بعد که نشان دهنده ضعیفترین عملکرد می باشد ۲۴ است و پایین ترین امتیاز (نمره ۶) که معرف عملکرد مطلوب خانواده در بعد حل مساله میباشد.
جمعاً ۷ گویه از پرسشنامه سنجش عملکرد خانواده مربوط به بعد ارتباط میباشد که بالاترین امتیاز کسب شده ۲۸ (ضعیف ترین عملکرد) و پایینترین ۷ (بهترین عملکرد) میباشد.
۹ گویه از پرسشنامه به بررسی بعد نقشها میپردازد، بالاترین امتیاز در این بعد، ۳۶ (ضعیف ترین عملکرد) و پایینترین امتیاز ۹ (بهترین عملکرد) میباشد.
گویه های مربوط به سنجش پاسخگویی عاطفی ۸ مورد است، بالاترین امتیاز ۳۲ (ضعیف ترین عملکرد)و پایینترین امتیاز ۸ (بهترین عملکرد) میباشد.
۸ گویه از پرسشنامه مربوط به سنجش آمیزش عاطفی میباشد. بالاترین نمره ۳۲ (ضعیف ترین عملکرد) و پایینترین امتیاز ۸ (بهترین عملکرد) میباشد.
۹ گویه از پرسشنامه نیز بعد کنترل رفتار عملکرد خانواده را میسنجد. بالاترین امتیاز ۳۶ (ضعیف ترین عملکرد) و پای

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  pipaf.ir  مراجعه نمایید.

ینترین امتیاز ۹ (بهترین عملکرد) میباشد
لذا “ابزار سنجش خانواده” متناسب با این شش بعد، از شش خرده مقیاس برای سنجیدن آنها، به علاوه ی خرده مقیاس هفتم مربوط به عملکرد کلی خانواده تشکیل شده است.
لازم به ذکر است که ۱۳ گویه کلی در پرسشنامه نیز عملکرد کلی خانواده را مورد سنجش قرار میدهد.
داده های به دست آمده، پس از جمع آوری وکد گذاری و وارد کردن در نرم افزار SPSS، تجزیه و تحلیل شد. از آمار توصیفی جهت محاسبه میانگین و انحراف معیار با فاصله اطمینان ۹۵% استفاده شد.
معایب این ابزار از نظر اپشتاین و همکاران این است که استفاده از آن، هم برای خانواده و هم برای محقق، وقتگیر است. همچنین، رفتار خانوادهها در محیطهای مشاهده، ممکن است قابل تعمیم به رفتار آنها در دنیای واقعی نباشد. مشاهده خانواده، حجم وسیعی از اطلاعات را به دست میدهد که تبدیل این اطلاعات به ابعاد قابل استفاده در بالین، سخت و پرهزینه است (۷۵).
گرچه پرسشنامه FAD 60 گویه دارد اما مطالعات اولیه مبتنی بر یک مقیاس ۵۳ گویهای بود. هفت گویه نیز بعدها اضافه شد که نتایج گزارشها نشان میدهد که با این کار بر اعتبار خرده مقیاسهایی که گویهها به آنها اضافه شد، افزوده است. گویههای خرده مقیاسها در پرسشنامه مشخص شدهاند. فرم ۵۳ سوالی این مقیاس توسط نجاریان، ملانقی و نوروزی در ایران مورد استفاده قرار گرفته است و توسط نجاریان استاندارد شده است.(۹۴).
نمره گذاری ابزار: به هر گویه نمره ۱ تا ۴ با استفاده از کلید ادامه داده میشود: قویاً موافق=۱، موافق=۲، مخالف=۳، قویاً مخالف=۴٫ به گویههایی که توصیف عملکرد ناسالماند نمره معکوس داده میشود. نمرات کمتر نشانه عملکرد سالمتر است. معدل پاسخ به گویهها که هر یک بین ۱ (سالم) تا ۴ (ناسالم) میشود، برای بدست آوردن نمرات هفت مقیاس محاسبه میگردد. این ابزار کلید و برگ پاسخنامهای دارد که فرآیند نمرهگذاری آن و مشخص کردن گویههای هر خرده مقیاس را نسبتاً آسان مینماید(۳۳).
اعتبار
ابزار سنجش خانواده” با ضرایب آلفای خرده مقیاسهای خود از ۷۲/۰ تا ۹۲/۰ از همسانی درونی نسبتاً خوبی برخوردار است. هیچ گزارش خارجی از اعتبار کلی مقیاس در دست نیست، دادههای اعتبار باز آزمایی هم در اختیار نیست. ضرایب اعتبار (هماهنگی درونی) و مشخصههای آماری توزیع نمرات ۵۰ دانشجوی شرکت کننده در مطالعه مقدماتی در خرده مقیاسهای تشکیل دهنده پرسشنامه عملکرد خانواده که توسط میرعنایت (۱۳۷۸)[۳۳] انجام شده است به قرار زیر است (۳۳):

عنوان خرده مقیاس ضریبα کرونباخ میانگین انحراف استاندارد