درک زوجین از عملکرد خانواده هنگام و قوع سرطان در یکی از …

همانگونه که در جدول فوق دیده میشود رابطه آماری معنیداری بین عملکرد کلی خانوادگی با برخی مشخصات همسران بیماران مبتلا به سرطان وجود نداشت.
فصل پنجم :
تفسیر یافته ها
هدف از مطالعه حاضر “درک زوجین از عملکرد خانواده هنگام و قوع سرطان در یکی از آنها” می باشد که در آن زوجین مراجعه کننده به بیمارستان شهید قاضی طباطبایی تبریز شرکت نمودند. این فصل به منظور تعبیر و تفسیر یافته ها ارائه می گردد. در این فصل ابتدا نتایج حاصل از مطالعه با نتایج مطالعات مشابه مقایسه شده، سپس نتیجه گیری نهایی آورده شده است. در ادامه، کاربرد یافته ها، محدودیت های پژوهش و پیشنهاداتی برای پژوهش های بعدی مطرح شده است.
بحث و تفسیر یافته ها:
نمونه ها در این پژوهش شامل ۱۰۱ زوج بودند. که یکی از آنها مبتلا به یکی از انواع سرطان بود.میانگین سن نمونه ها ۱/۴۶ سال بود و ۶ ماه از زمان تشخیص آنها می گذشت. ۵/۷۶ در صد بیماران مرد بودند.اکثر بیماران کارمند و دارای تحصیلات دانشگاهی بودند.
نتایج مطالعه حاضر در راستای هدف اول مطالعه تحت عنوان ” بررسی عملکرد خانواده در بعد حل مساله هنگام وقوع سرطان در یکی از زوجین” نشان داد از نظر بیماران و همسارن سالم آنها عملکرد خانواده در بعد حل مساله مختل شده است و در محدوده طبیعی قراردارد. همچنین بین بیماران مبتلا به سرطان و همسران سالم آنها در بعد حل مساله تفاوت آماری معنا دار وجود ندارد.
در این راستا، یک مطالعه در شش کشور اروپایی (سوئیس، آلمان، اتریش، دانمارک، بریتانا، فنلاند) بر روی بیماران مبتلا به سرطان و فرزندان آنها با هدف تعیین عملکرد خانواده انجام شد. نتایج نشان داد از نظر فرزندان و والدین، به طور کلی عملکرد خانواده ها در محدوده طبیعی قرار دارد و بعد حل مساله مانند سایر ابعاد مختل نشده است(۱۹). همچنین، در مطالعه ای که به مقایسه عملکرد خانواده های سالم و خانواده های دارای عضو مبتلا به سرطان پرداخته است بعد حل مساله خانواده هاء با و بدون عضو بیمار تفاوت معناداری با یکدیگر نداشتند(۵۱).
در سال ۲۰۰۷ در کشور هلند یک مطالعه جهت بررسی رابطه عملکرد خانواده و مشکلات عاطفی و رفتاری نوجوانان دارای والدین مبتلا به سرطان توسط Gazendam[34] انجام شد. در این مطالعه ۲۰۹ خانواده که یکی از زوجین آنها مبتلا به سرطان بودند مورد بررسی قرار گرفتند. شرکت کنندگان در این مطالعه، عملکرد خانواده در بعد حل مساله و سایر ابعاد را بالاتر از محدوده نرمال گزارش کردند. به عبارت دیگر، عملکرد خانواده در این خانواده ها نسبت به زمان قبل از وقوع سرطان بهتر شده بود (۹۰). اما در مطالعه ای که با هدف تعیین عملکرد خانواده در بیماران مبتلا به صرع انجام شده است، نتایج نشان داد که در چنین خانواده هایی که دارای عضو مبتلا به صرع می باشد، عملکرد خانواده در بعد حل مساله مختل شده است(۹۵).
در تبیین علت رابطه بین وجود بیماری مزمن در خانواده و عملکرد خانواده در بعد حل مساله می توان گفت وجود بیماری و تداوم آن در خانواده ها، باعث می شود که خانواده ها مجبور به تغییر حوزه های کارکردی خود شوند. در این خانواده ها راهکارهایی که برای مقابله و کنترل بیماری در پیش گرفته می شوند، اغلب ناکارآمد هستند و یا اینکه به روش مناسبی انجام نمی شوند(۹۶). بنابر این طبق نتایج به دست آمده از پژوهش حاضر، شاید بتوان چنین نتیجه گرفت که راهکارهای خانواده های ایرانی برای سازگاری با بیماری احتمالاً کارآمدتر و موثرتر هستند و هم بیماران و هم همسران آنها درگیر مسائلی که به دلیل بروز سرطان در خانواده به وقوع می پیوند نیستند. شاید علت این امر مربوط به این باشد که بیماران مبتلا به سرطان با مشکلات زیادی روبرو می شوند و لازم است مهارت حل مساله خود را به مرور زمان تقویت کنند، بنابراین این بعد از عملکرد خانواد در آنها دچار مشکل نمی شود و از طرف دیگر باز، با توجه به اینکه با افزایش تعامل مثبت بین زوجین مهارت حل مساله بیشتر رخ می دهد، هر چه تعامل منفی زوجین افزایش می یابد، مهارت حل مساله یا مذاکره کمتر اتفاق می افتد(۹۷). دلیل تفاوت در یافته ها احتمالاً می تواند وجود تعاملات مثبت در خانواده ها و در بین زوجین ایرانی باشد.
نتایج مطالعه حاضر در راستای هدف دوم مطالعه تحت عنوان ” عملکرد خانواده در بعد ارتباطات هنگام وقوع سرطان در یکی از زوجین” نشان داد که از نظر بیماران و همسران سالم آنها عملکرد خانواده در بعد ارتباطات مختل نشده است و در محدوده طبیعی قرار دارد و همچنین بین امتیازات کسب شده توسط بیماران مبتلا به سرطان در بعد ارتباطات و امتیازات کسب شده همسران سالم آنها در این حیطه تفاوت آماری معنادار وجود ندارد.
از نظر کلارک بعد حل مساله و ارتباطات به عنوان مهمترین ابعاد عملکرد خانواده محسوب می شوند(۷۷). نتایج مطالعه انجام شده توسط اسمیت بر روی بیماران مبتلا به سرطان و فرزندان آنها جهت تعیین عملکرد خانواده حاکی از آن است که طبق گزارش فرزندان و والدین شرکت کننده در مطالعه، عملکرد خانواده، در کل، مناسب است و بعد ارتباطات در این خانواده ها مختل نشده است(۱۹).
در مطالعه دیگری که به صورت چند مرکزی در چند کشور اروپایی با هدف تعیین عملکرد خانواده و بررسی ارتباط آن با مشکلات عاطفی و رفتاری نوجوانان دارای والدین مبتلا به سرطان انجام شده است، نوجوانان شرکت کننده در مطالعه، هنگام ابتلاء

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  fotka.ir  مراجعه نمایید.

یکی از والدین به سرطان، عملکرد خانواده در بعد ارتباطات و سایر ابعاد را بهتر گزارش نموده اند(۹۰).
نتایج مطالعات انجام شده در سایر کشورها نشان می دهد خانواده هایی که دارای فرد مبتلا به سرطان یا سایر بیماری های مزمن مانند بیماری های روانی، مشکلات مزمن دستگاه گوارش و صرع هستند، در بعد ارتباطات دچار ضعف شده اند(۵۱،۹۵،۹۸،۹۹).
همچنین، در بررسی فاکتورهای مداخله کننده در قضاوت بیماران نسبت به سرطان سینه، مشاهده شد که در بعد ارتباطات اختلال وجود دارد که با نا امیدی در زنان مبتلا همراه است(۸۷).
به نظر می رسد که این عدم همخوانی می تواند به دلیل تفاوت در ماهیت، نوع و اثرات فیزیکی و روانی خاص و ویژه در بیماری های مختلف باشد.
بعد ارتباطات تنها متغیر عملکرد خانواده است که ارتباط معنادار با اضطراب بیماران دارد و بیمارانی که دچار اختلال در بعد ارتباطات شده اند، سطوح بالاتری از اضطراب را تجربه می کنند(۷۷). بنابراین، می توان چنین گزارش نمود که بیماران شرکت کننده در مطالعه حاضر احتمالا میزان اضطراب کمتری را تجربه کرده اند.
برقراری الگو های ارتباطی سالم و توام با همدردی بین زوجینی که یکی از آنها مبتلا به سرطان است، به آنها کمک می کند که ارزیابی مثبت و واقع گرایانه از استرس داشته باشند و به یک درک متقابل در مورد سرطان و اثرات آن و نیز موضوعات مهم زندگی خودشان برسند(۱۰۰). نتایج مطالعه حاضر می تواند نشان دهنده این باشد که زوجین شرکت کننده در این مطالعه توانایی برقراری الگوهای ارتباطی سالم در خانواده را داشته و قادر بوده اند که در زمان وقوع بحران در خانواده ارزیابی مثبت از استرس داشته و با آن به طور موثر سازگار شوند.
نتایج مطالعه حاضر در راستای هدف سوم مطالعه تحت عنوان “بررسی عملکرد خانواده در بعد نقش ها هنگام وقوع سرطان در یکی از زوجین” نشان داد که از نظر بیماران و همسران سالم آن ها عملکرد خانواده در بعد نقش ها مختل نشده است و در محدوده طبیعی قرارداد، همچنین بین امتیازات کسب شده توسط بیماران مبتلا به سرطان در بعد نقش ها و امتیازات کسب شده همسران سالم آنها در این حیطه تفاوت اماری معنادار وجود ندارد. به عبارت دیگر به نظر می رسد که بعد نقشها در خانواده های مورد مطالعه تحت تاثیر بیماری سرطان قرار نگرفته است.
نتایج مطالعه انجام شده در کشور های اروپایی بر روی بیماران مبتلا به سرطان و فرزندان آنها نشان داد که درک فرزندان و والدین از عملکرد خانواده مثبت بوده و بعد نقش ها در این خانواده ها مختل نشده است(۱۹).
در سال ۲۰۰۷ نیز یک مطالعه در کشور هلند جهت بررسی رابطه عملکرد خانواده و مشکلات عاطفی و رفتاری نوجوانان دارای والدین مبتلا به سرطان انجام شد. شرکت کنندگان این پژوهش زوجینی بودند که یکی از آنها مبتلا به سرطان بوده و معیارهای ورود به مطالعه را داشتند. نتایج نشان داد عملکرد خانواده در بعد ارتباطات و سایر ابعاد عملکرد خانواده بهتر شده است(۹۰).
در مطالعه ای بر روی بیماران مبتلا به صرع، جهت تعیین عملکرد خانواده، نتایج نشان دادند که با وجود یک عضو دارای بیماری مزمن در خانواده، عملکرد خانواده در بعد نقش ها دچار اختلال نشده است (۹۵).
اما از نظر Given[35] شواهدی وجود دارد که نشان می دهد در مراحل پیشرفته بیماری تغییر در نقش های اعضای خانواده رخ می دهد و بار تحمیل شده بر مراقبت کنندگان باعث افت کیفیت زندگی بیماران و خانواده های آنها می گردد (۱۰۱). همچنین همسران زنان مبتلا به سرطان سینه علاوه بر اینکه نقش های خود را ایفا می کنند، نقش های همسران خود را نیز به دوش می گیرند(۸۹). فرزندان والدین مبتلا به سرطان نیز به نوبه خود تغییر در نقش را تجربه می کنند، بخصوص هنگامی که مادران بیمار می باشند، فرزندان مجبورند علاوه بر تحمل مسائل روانی مربوط به بیماری مادرانشان در مواقع عدم حضور مادر به دلیل بستری شدن یا توانایی جسمی ناکافی، به امور منزل بپردازند. (۱۰۲).
بنابر این وقتی نتایج مطالعه حاضر نشان می دهد که بعد نقش های خانواده تحت تاثیر سرطان قرار نمی گیرد، به نظر می رسد که عدم تغییر در نقش ها در این خانواده ها از یک سو نشان دهنده تاثیر مثبت و تعیین کننده فرهنگ و از سوی دیگر حاکی از وجود روابط خاص خانوادگی در شرایط بحران در بین خانواده های ایرانی باشد. زیرا تاثیر تشخیص یک بیماری تهدید کننده مانند سرطان بر عملکرد خانواده ها بستگی زیادی به فرهنگ و روابط اجتماعی حاکم بر جامعه دارد(۸۹،۱۰۱). در نتیجه، به راحتی نمی توان یافته های جوامع مختلف در مورد خانواده و مولفه های مربوط به آن را به یکدیگر تعمیم داد.
نتایج مطالعه حاضر در راستای هدف چهارم مطالعه تحت عنوان ” بررسی عملکرد خانواده در بعد پاسخگویی عاطفی هنگام وقوع سرطان در یکی از زوجین” نشان داد که از نظر بیماران و همسران آنها عملکرد در بعد پاسخگویی عاطفی مختل نشده است و در محدوده طبیعی قرار دارد و همچنین بین امتیازات کسب شده توسط بیماران مبتلا به سرطان در بعد پاسخگویی عاطفی و امتیازات کسب شده همسران سالم آنها در این حیطه تفاوت آماری معنادار وجود ندارد.
در برخی مطالعات انجام شده در کشورهای مختلف که به منظور تعیین عملکرد خانواده بیماران و فرزندان آنها صورت گرفته است، نتایج حاکی از آن بوده است که عملکرد خانواده ها در بیماران مبتلا به سرطان و فرزندانشان در بعد پاسخگویی عاطفی مختل نشده است(۷۷و ۱۹).
>همچنین در مطالعه انجام شده در کشور هلند، جهت بررسی رابطه عملکرد خانواده و مشکلات عاطفی و رفتاری نوجوانان دارای والدین مبتلا به سرطان، مشخص شد که از نظر فرزندان و والدین، عملکرد خانواده در بعد پاسخگویی عاطفی بهتر شده است(۹۰).
در برخی از بیماریهای مزمن نیز اختلال در بعد پاسخگویی عاطفی عملکرد خانواده مشاهده شده است. به عنوان مثال هنگام بررسی عملکرد خانواده والدینی که جراحی مغز انجام داده اند، در گزارشات فرزندان آنها اختلال در بعد پاسخگویی عاطفی مشاهده شده است (۱۰۲) و یا بررسی عملکرد خانواده بیماران مبتلا به صرع نیز حاکی از وجود اختلال در این بعد است(۹۵). همچنین، مردان مبتلا به افسردگی مزمن، اختلال در بعد پاسخگویی عاطفی دارند که با شدت افسردگی آنها ارتباط معنادار دارد(۱۰۵).
اما در خانواده های مورد مطالعه در پژوهش حاضر، پاسخگویی عاطفی خانواده از لحاظ کمی و کیفی متناسب با موقعیت تنشزا است. در توجیه تضاد در یافته های مطالعه حاضر و مرور بر متون انجام شده می توان گفت، چگونگی پاسخگویی اعضای خانواده نسبت به تنش می تواند وضعیت روانی بیماران را تحت تاثیر قرار دهد. به عبارت دیگر هنگامی که بیمار نمی تواند در دوران تنش پاسخ همدلانه از خانواده دریافت کند، شدت افسردگی بیمار بیشتر می شود(۸۹). در تایید این مساله، مطالعه فبر در سال ۲۰۱۱ نیز نشان داد که مردان بیمار نسبت به زنان بیمار امتیازات بالاتری در بعد پاسخگویی عاطفی دارند و در نتیجه شدت افسردگی در آنها بیشتر است(۱۰۵). در چنین خانواده هایی توانایی ابراز هیجانات هم از نوع مثبت و هم منفی، مختل شده است. وجود اختلال در زمینه صمیمیت و نزدیکی بین اعضای خانواده ممکن است یکی از دلایل عملکرد بد خانواده ها در بعد پاسخگویی عاطفی باشد(۱۰۶). بنابراین در خانواده های مورد مطالعه احتمالا صمیمیت موجود بین زوجین، مانع از ایجاد اختلال در این بعد شده است. اما در خانواد های مورد مطالعه که بعد پاسخگویی عاطفی مختل نشده است احتمالا خانواده ها قادر به ابراز هیجانات خود می باشند که ناشی از وجود صمیمیت در خانواده ها می باشد.
نتایج مطالعه حاضر در راستای هدف پنجم مطالعه تحت عنوان ” عملکرد خانواده در بعد آمیزش عاطفی هنگام وقوع سرطان در یکی از زوجین” نشان داد که از نظر بیماران و همسران سالم آنها عملکرد خانواده در بعد آمیزش عاطفی مختل نشده است و در محدوده طبیعی قرار دارد و همچنین، بین امتیازات کسب شده توسط بیماران مبتلا به سرطان در بعد آمیزش عاطفی و امتیازات کسب شده همسران سالم آنها در این حیطه تفاوت آماری معنادار وجود ندارد.
 

این نوشته را هم بخوانید :   درک زوجین از عملکرد خانواده هنگام و قوع سرطان در یکی از آنها ...