رابطه ریسک و بازده(سیستماتیک و فوق العاده)سهام با مدت تصدی هیات مدیره شرکت  …

رابطه ریسک و بازده(سیستماتیک و فوق العاده)سهام با مدت تصدی هیات مدیره شرکت …

بر اساس ادبیات تحقیق سه متغیر که احتمال تاثیر گذاری بر نتایج تحقیق را دارند،به عنوان متغیر های کنترلی در نظر گرفته شده است:
بازده تعدیل شده دارایی ها (AJ ROA): که به صورت زیر محاسبه می شود:
AJ ROA=F ROA-I ROA
( بازده دارایی های شرکت ) F ROA=FNI/FTA
( بازده دارایی های صنعت) I ROA=INI/ITA
در اینجا: FNI به سود خالص شرکت و FTA به کل دارایی های شرکت اشاره دارد.INI به میانگین سود صنعت و ITA به میانگین کل دارایی های صنعت اشاره دارد.
انحراف معیار بازده تعدیل شده دارایی ها (Risk ROA ): از طریق انحراف معیار بازده تعدیل شده دارایی ها در طی سه سال قبل محاسبه می گردد.
اندازه شرکت (SIZE): از طریق لگاریتم طبیعی کل دارایی های شرکت بدست می آید.
۳-۴ فرضیه ها و الگوی تحقیق
در پژوهش حاضر هدف بررسی تاثیر ریسک و بازده شرکت بر مدت تصدی هیات مدیره می باشد که هریک از عوامل ریسک و بازده خود نیز از دو مولفه سیستماتیک و فوق العاده تشکیل شده اند.آن بخش از ریسک و بازده را که در کنترل هیات مدیره نیست و مربوط به شرایط حاکم بر صنعت و اقتصاد می باشد و به عبارت دیگر ناشی از عوامل کلان است، را به ترتیب ریسک سیستماتیک و بازده سیستماتیک می نامیم و بخش دیگر را که به شرایط خاص شرکت و عملکرد هیات مدیره بستگی دارد را ریسک فوق العاده و بازده فوق العاده می نامیم.بر اساس مبانی نظری و پیشینه تحقیق نخست،مدل مفهومی پژوهش طراحی و بر اساس آن مدل آماری برای آزمون فرضیات تحقیق مطرح می شود.مدل مفهومی پژوهش که ساختار اصلی و نقشه راه تحقیق را آشکار می سازد به صورت نمودار ذیل متصور است.
ریسک سیستماتیک
ریسک فوق العاده
بازده سیستماتیک
بازده فوق العاده
نگاره (۳-۱) : الگوی مفهومی پ‍ژوهش(طرح کلی )
مطابق مدل مفهومی، رگرسیون زیر برای آزمون فرضیه ها بیان می شود:
CEO TEN = β۰ + β۱ Idio Ret + β۲ RET Peer + β۳ Idio Risk + β۴ Risk Peer + β۵ AJ ROA + β۶ Risk ROA + β۷ SIZE + εi (الگوی شماره ۳)
در اینجا:
CEOTEN: دوره ی تصدی هیات مدیره
Idio Ret: بازده فوق العاده
RET Peer:بازده سیستماتیک
Idio Risk:ریسک فوق العاده
Risk Peer:ریسک سیستماتیک
AJ ROA:بازده تعدیل شده دارایی ها
Risk ROA:انحراف معیار بازده تعدیل شده دارایی ها
SIZE:اندازه شرکت
با توجه به موضوع و بیان مسئله تحقیق فرضیات به صورت زیر تدوین شد:
فرضیه ۱:بین ریسک سیستماتیک شرکت با مدت تصدی هیات مدیره رابطه معناداری وجود دارد .
فرضیه ۲:بین ریسک فوق العاده شرکت با مدت تصدی هیات مدیره رابطه معناداری وجود دارد .
فرضیه ۳ :بین بازده سیستماتیک شرکت با مدت تصدی هیات مدیره رابطه معناداری وجود دارد .
فرضیه ۴ : بین بازده فوق العاده شرکت با مدت تصدی هیات مدیره رابطه معناداری وجود دارد .
۳-۵ استدلال فرضیات تحقیق
در دنیای امروز مدیریت نقش تعیین کننده در افزایش بازدهی و بهره وری شرکت ها دارد.در میان چهار عامل کلیدی موفقیت در سازمان ها شامل نیروی کار،سرمایه،مواد اولیه و مدیریت،امروز نقش مدیریت بیش از هر زمان دیگری اهمیت یافته است.در دنیای رقابتی امروز فشار زیادی برای دستیابی سریع به نتایج مطلوب و به تبع آن تصمیم گیری های سریع وجود دارد که مدیران در اجرای این مهم نقش حیاتی دارند و گاه در اثر نرسیدن به نتایج مطلوب در زودترین زمان ممکن تغییرات مدیریتی در سازمان صورت می گیرد.سهامداران برای ارزیابی عملکرد مدیران از دو مولفه ریسک و بازده استفاده می کنند.هم ریسک و هم بازده سهام از دو بخش تشکیل شده است بخشی که در اختیار و کنترل مدیریت است،ریسک و بازده ی فوق العاده نامیده می شود.در صورتیکه در طی مدت تصدی مدیریت خاصی، شرکت از لحاظ ریسک و بازده فوق العاده از عملکرد بهتری برخوردار باشد،سهامداران به ابقاء مدیران قبلی رای خواهند داد. از این رو می توان انتظار داشت که بین ریسک و بازده ی فوق العاده و مدت تصدی هیات مدیره رابطه ی مستقیمی وجود دارد(فرضیه ۲ و ۴)
همچینین اگر ریسک و بازده سیستماتیک سهام بخش اعظمی از ریسک و بازده کلی را تشکیل داده باشد نشان دهنده ی نقش کم رنگ هیات مدیره در عملکرد شرکت می باشد. بدین معنی که افزایش بازده شرکت یا کاهش ریسک ناشی از شرایط کلی اقتصاد می باشد و تصمیمات هیات مدیره نقش تعیین کننده ی در اداره ی شرکت ندارد.از این رو سهامداران به بر کناری یا قطع همکاری با اعضای هیات مدیره قبلی رای خواهند داد.
بنابراین انتظار می ورد که بین ریسک و بازده ی سیستماتیک و مدت تصدی هیات مدیره رابطه ی معکوسی وجود دارد (فرضیه ۱ و ۳).
۳-۶ روش های آماری
روش آماری جهت تجزیه و تحلیل داده ها متاثر از روش تحقیق است و از آنجا که روش تحقیق حاضر بر مبنای تحقیقات همبستگی است، لذا از تجزیه و تحلیل های رگرسیونی استفاده خواهد شد که در امر برآورد و پیش بینی روابط بین متغیرها کاربرد گسترده ای دارد.بری انجام یک آزمون آماری با مفاهیم بسیاری روبه رو هستیم که در زیر به بیان تعدادی از این مفاهیم پرداخته و در ادامه چند آزمون آماری متداول را مورد بررسی قرار می گیرد.
یک مفهوم مهم در این رابطه “نمونه” می باشد.یک نمونه مجموعه ای از مشاهدات(که اغلب به شکل تصادفی انتخاب می شوند) است که می تواند در یک مجموعه مرجع یا جامعه از مشاهدات احتمالی انجام شود.در قیاس یا قرعه کشی،می توان یک جامعه را مانند اعداد فرض کرد که در گردونه قرار دارند و در این حالت اعدادی که انتخاب می شوند به عنوان نمونه در نظر گرفت.نمونه های گرفته شده از یک جامعه ثابت، می توانند از حیث ویژگی های بسیار متفاوت باشند.بنابراین یک نمونه تصادفی الزاما نماینده واقعی از جامعه مرجع نیست و ممکن است ویژگی های بسیار متفاوتی( مانند میانگین و انحراف معیار) از آن داشته باشد.مقادیر مربوط به ویژگی های یک نمونه(میانگین،انحراف معیار و غیره) را آماره و ویژگی های معادل آن ها در جامعه اصلی را پارامتر می نامند.در تحقیقات، ما همیشه به دنبال ویژگی های جامعه اصلی(پارامترها) و نه ویژگی های نمونه (آماره) هستیم.

برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.