رابطه ریسک و بازده(سیستماتیک و فوق العاده)سهام با مدت تصدی هیات مدیره شرکت ها- قسمت …

۷۵۰

۳٫۷۰۹

۰٫۷۰۸

۱٫۳۶

۲۴٫۵۵۳

۳۱٫۶۳

۲۷٫۱۵۲

SIZE

اندازه

: Idio Retجمله اخلال رگرسیون پیش بینی بازده می باشد (الگوی ۱) ، Ret Peer: بازده پیش یینی شده از طریق الگوی ۱ می باشد،Idio Risk: انحراف معیار بازده فوق العاده سهام طی ۳ سال به صورت چرخشی می باشد،Risk Peer: انحراف معیار بازده سیستماتیک سهام طی ۳ سال به صورت چرخشی می باشد. AJ ROA: بازده دارایی های می باشد که از طریق بازده شاخص صنعت مربوطه تعدیل شده است. Risk_ ROA: انحراف معیار بازده تعدیل شده دارایی ها در طی ۳ سال به صورت چرخشی می باشد. SIZE: لگاریتم طبیعی کل دارایی های شرکت،(الگوی۱: β۰ +β۱ IRET+ εi,t=RET)

اصلی‌ترین شاخص مرکزی میانگین است که نشان دهنده نقطه تعادل و مرکز ثقل توزیع است و شاخص خوبی برای نشان دادن مرکزیت داده‌ها است.با توجه به جدول ۴-۱، دوره تصدی هیات مدیره با میانگین ۶٫۵ سال نشان می دهد که طی دوره تحقیق اعضای هیات مدیره به طور متوسط ۶٫۵ سال عضو هیات مدیره بوده اند.توجه به مقدار حداکثر این متغیر نشان می دهد که در نمونه ی مورد مطالعه،شرکت یا شرکت هایی وجود دارند که دوره تصدی تمامی اعضای هیات مدیره ی آنها در طی دوره مورد مطالعه(دوره ۶ساله) به میزان ۲۴ سال بوده و در مقابل حداقل این متغیر با مقدار ۱ سال نشان می دهد که شرکتی وجود دارد که میانگین موزون دوره تصدی هیات مدیره آنها۱ می باشد.
میانگین بازده ی فوق العاده با مقدار ۰٫۰۷- % نشان می دهد که در نمونه ی انتخابی به طور متوسط بازده فوق العاده در طی دوره تحقیق ۰٫۰۷%- می باشد .البته مقادیر حداقل و حداکثر این متغیر حاکی از آن است که شرکتی وجود دارد با بازده ۲۲٫۸% که متعلق به شرکت نوش مازندران هست در حالیکه در مقابل شرکت فرآوری معدنی ایران با بازده ۱۸٫۶%- دارای حداقل بازده ی فوق العاده می باشد. متغیر بازده سیستماتیک با میانگینی برابر با ۲٫۱۶% نشان می دهد که به طور متوسط بازده سیستماتیک شرکت های نمونه ۲٫۱۶% مثبت می باشد.کمترین مقدار بازده سیستماتیک با ۱٫۸۵% متعلق به شرکت سیمان کرمان و بیشترین مقدار بازده سیستماتیک به میزان ۴٫۶% متعلق به شرکت پارس سوئیچ می باشد.ریسک فوق العاده با میانگین ۱۰نشان می دهد که به طور متوسط انحراف معیار بازده ی فوق العاده شرکت های نمونه ۱۰ می باشد درحالیکه میانگین انحراف معیار بازه سیستماتیک ۰٫۳۶ است.
چولگی نیز از پارامترهای تعیین انحراف از قرینگی بوده و شاخص تقارن داده هاست.در صورتی که جامعه از توزیع متقارن برخوردار باشد، ضریب چولگی برابر با صفر و در صورتی که چوله به چب باشد، ضریب چولگی منفی و در صورتی که دارای چوله به راست باشد،ضریب چولگی مثبت خواهد بود. .با توجه به جدول ۴-۱ چولگی تمامی متغیر ها مثبت است به عبارت دیگر دارای چوله به راست هستند. ضریب چولگی و کشیدگی متغیر وابسته به ترتیب برابر با ۰٫۸۱ و ۳٫۱۲ می باشد که نزدیک به توزیع نرمال است (ضریب کشیدگی نیز از شاخص سنجش پراکندگی جامعه نسبت به توزیع نرمال می باشد).
۴-۳ آزمون نرمال بودن توزیع متغیر وابسته تحقیق
در انجام این تحقیق به منظور تخمین پارامتر های مدل از روش حداقل مربعات معمولی استفاده می گردد و این روش بر این فرض استوار است که متغیر وابسته تحقیق دارای توزیع نرمال باشد، به طوری که توزیع غیر نرمال متغیر وابسته منجر به تخطی از مفروضات این رگرسیون کلاسیک شده و درستی نتایج بدست آمده را خدشه دار می کند.از این رو در ادامه لازم است، نرمال بودن توزیع این متغیر مورد آزمون قرار گیرد.نرمال بودن باقیمانده های مدل رگرسیونی یکی دیگر از مفروضات رگرسیون کلاسیک است که نشان دهنده ی اعتبار آزمون های رگرسیونی است، بنابراین نرمال بودن متغیر های وابسته به نرمال بودن باقیمانده های مدل (تفاوت مقادیر برآوردی از مقادیر واقعی) می انجامد.پس لازم است نرمال بودن متغیر وابسته قبل از برآورد پارامتر ها کنترل شود و در صورت برقرار نبودن این شرط راه حل مناسبی برای نرمال نمودن آن اتخاذ نمود.در این پژوهش متغیر دوره تصدی هیات مدیره به عنوان متغیر وابسته مطرح شده است و برای بررسی نرمال بودن آن از آزمون جارکو-برا استفاده شده است.فرضیه های آماری مربوط به این آزمون به صورت ذیل می باشد:
H0: توزیع داده ها نرمال است.
H1: توزیع داده ها نرمال نیست.
اگر سطح اهمیت آماره این آزمون بیشتر از ۰٫۰۵ باشد ( ۰٫۰۵> سطح معناداری) فرضیه H. مبنی بر نرمال بودن توزیع متغیر پذیرفته می شود.در جدول ۴-۲ نتایج آزمون جارکو-برا برای متغیر وابسته شرکت های نمونه ارائه شده است.

جدول ۴-۲ : آزمون نرمال بودن متغیر وابسته
متغیر آماره ی جارکو -برا سطح معناداری
دوره تصدی هیات مدیره
برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.